Lexikon BOZP - stavebnictví

Zdroj: 
Publikace Lexikon BOZP – stavebnictví (dále jen Lexikon), je obsáhlé dílo rozdělené do 16 základních částí. Jak je v podtitulu uvedeno, jde o praktickou pomůcku pro provádění kontrolní činnosti na staveništích a pro koordinátora BOZP.

Předpokládá se tedy užití širokou veřejností, nejen odborně způsobilými osobami, k jejich orientaci ve specifikách stavebních prací z pohledu požadavků BOZP a získání opory daného požadavku v právním či technickém předpise. Na různých místech Lexikonu je na místo odvolávky na předpis vhodně zdůrazněna potřeba vypracování vlastních pracovních postupů v Místním provozně bezpečnostním předpise, samozřejmě včetně obsahové stránky či důležitých, neopominutelných pasáží či požadavků. Lexikon je aktualizován k 30. 4. 2016.

lexikon ROVS

Publikace je psána ve formě tabulky o pěti sloupcích, z nichž prvé dva slouží k rychlé orientaci, další pak obsahují podstatné odborné informace:

  • pořadové číslo (dělení do podkapitol)
  • objekt, zařízení činnost (název podkapitoly)
  • požadavek bezpečnostního předpisu (konkrétní požadavek předpisu)
  • předpis (uvedení konkrétního paragrafu či článku předpisu a číslo předpisu)
  • poznámka, komentář, vysvětlující schéma, obrázek (další zpřesnění požadavku, uvedení souvislostí, technických parametrů, apod.).

Členění publikace sice nemá názvy jednotlivých hlavních kapitol, ale publikace je členěna podle podkapitol do 16 charakteristických částí:

-    V první části jsou vymezeny základní pojmy a osoby (podrobně jsou přiblíženy požadavky na koordinátora BOZP a jeho činnost), jsou přiblíženy požadavky na přípravu staveb a projektovou dokumentaci, vedení stavebního deníku či zpracování plánu BOZP (vč. struktury tohoto dokumentu).

-    Druhá část se věnuje požadavkům na dispoziční uspořádání staveniště, jeho označení a zabezpečení proti vstupu nepovolaným osobám, jakož i zajištění bezpečnosti na jednotlivých pracovištích (vč. definování podmínek pro skladování materiálu – tekutý, sypký, tuhý, oblé předměty) a v ostatních prostorách stavby. Je přiblíženo i zabezpečení dodržování ohlašovacích a informačních povinností, nebo provádění pravidelných odborných prohlídek.

-    Třetí část přibližuje požadavky spojené s organizováním zemních prací, definováním potřebných úkonů před zahájením zemních prací, definováním ochranných pásem podzemních vedení všech typů, zajištění výkopů a zajištění jejich stability (vč. svahování podle druhu zeminy). Jsou uvedeny technické parametry výkopů či přechodů a přiblížena specifika zemních prací v zimním období, při organizaci dopravy na staveništi či při ruční přepravě zemin.

-    Ve čtvrté části se autor zaměřuje na betonářské práce, na požadavky pro zhotovení bednění a odbednění, přepravu a ukládání betonových směsí, použití vibrátorů, provádění předpínání výztuže či železářských prací.

-    Pátá část se zaměřuje na zednické práce, s přiblížením kotvení schodnic, či požadavkům při zhotovování stropů z keramických vložek.

-    Šestá část přibližuje montážní práce a základní aspekty bezpečné práce při této činnosti.

-    V sedmé části se autor zaměřuje na bourací práce, s uvedením podmínek pro zahájení a trvání bouracích prací, se zdůrazněním správného postupu, ale i náležitostí bourací dokumentace. Součástí jsou i specifika podmínek práce s azbestem a to nejen z hlediska zdůraznění vlivu azbestu na zdraví a s uvedením vhodných druhů a typů osobních ochranných pracovních prostředků, ale i přiblížením vybavení pracovišť a pracovního postupu, vč. postupu při odstraňování materiálu.

-    Osmá část je věnována práci ve výškách a prostředkům ochrany proti pádu, ať již kolektivním, tak i individuálním. Názorně přibližuje ochranná pásma či zábrany proti pádu z výšky, uvádí limitní hodnoty pro charakteristiku podmínek pracoviště a práce a to jak na plochách, tak na konstrukcích, popisuje a zobrazuje manipulace, které ohrožují níže položená pracoviště a pracovníky. Blíže přibližuje podmínky a parametry technických konstrukcí, jako jsou dočasné technické konstrukce (technickým charakteristikám různých druhů lešení, jejich montáži, demontáži a provozu je věnována významná část), zábradlí, záchytné konstrukce. Podrobně jsou uvedeny požadavky na používání žebříků, specifika jejich užití a práce na nich; přiblíženy jsou i požadavky na zajištění proti pádu osobními ochrannými prostředky, nebo práce nad vodou s nebezpečím utonutí.

-    Devátá část je věnována stavebním a dopravním strojům, či přepravním zařízením. Vedle obecných požadavků na organizaci práce či důležitých aspektů vyskytujících se při práci nebo při zabezpečení strojů, jsou blíže uvedeny požadavky pro stroje pro zemní práce, beranidla, míchačky a betonárny, čerpadla a omítačky, dopravní prostředky, přepravníky a zásobníky. Velká pozornost je věnována přepravě strojů, ať již po vlastní ose, nebo na ložné ploše přepravního prostředku.

-    Desátá část je věnována některým zdvihacím zařízením. Jsou přiblíženy jak požadavky na nákladní stavební výtahy, stavební výtahy pro přepravu osob a materiálu, nakloněné nákladní výtahy, tak požadavky na provozování elektrických vrátků, montážních zvedáků či jednoduchých kladek pro ruční zvedání břemen.

-    V jedenácté části jsou přiblíženy podmínky manipulace při nahřívání živic v tavných nádobách či při manipulaci s nastavovacími zařízeními a při kladení izolačních pásů. Jsou zde definovány i požadavky na bezpečný postup prací při manipulaci s tlakovými nádobami na plyn, při pokládání izolačních pásů, nebo na organizaci pracoviště.

-    Ve dvanácté části jsou přiblíženy požadavky na lepení krytin, zejména pak na používaná lepidla.

-    Ve třinácté části jsou přiblíženy požadavky na malířské a natěračské práce, zvláště na bezpečnost pracovních postupů při použití nastřikovaných nátěrových hmot či používání žebříků, jejich možnostem nastavení.

-    Ve čtrnácté části jsou přiblíženy požadavky na sklenářské práce, ukládání a manipulaci se skleněnými tabulemi, pracovních postupů při zasklívání a nakládání s odpadem a účinné ochrany proti pořezání.

-    V patnácté části jsou přiblíženy požadavky na nastřelovací a vstřelovací práce, jsou zdůrazněny požadavky na osoby pracující se vstřelovacími přístroji (zbraň kategorie D) či plynovými nastřelovacími a vsazovacími přístroji, zásady bezpečné práce, vč. přehledu zakázaných činností.

-    V šestnácté části jsou přiblíženy požadavky na přenosné řetězové pily, stavebně tesařské práce, s uvedením požadavků na manipulaci (zvláště před zahájením prací), obsluhu a údržbu (denní, týdenní, měsíční), základní nebezpečí při práci s dřevem (zpětný vrh, vtažení).

Velkým přínosem této publikace je shrnutí požadavků různých právních předpisů a technických norem do jednoho zdroje tak, aby byl přístupný jak odborníkům, tak i laikům, ne nutně specialistům ve stavebnictví či přímo na oblast bezpečnosti práce. Na stavbách dochází ke značnému promísení lidí různých odborností, kteří sice ovládají svůj obor činností, ale mnohdy si nemusí být plně vědomi specifik ostatních odborností, s nimiž se potkávají na jenom pracovišti. Vedle těchto osob se na stavbách pohybují i osoby konající různé pomocné práce, jejichž představy o výkonu práce je nutné korigovat a průběžně kontrolovat. Zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že pracovištěm není jen samotné místo výkonu práce, ale i pohyb v celkovém prostoru staveniště, což rizika přiměřeně rozšiřuje.

Lexikon nabízí přehledné uspořádání požadavků desítek právních předpisů, jakož i harmonizovaných či národních technických norem. V případě potřeby a vhodnosti si autor pomáhá i uvedením německé technické normy či dnes již neplatné české technické normy, jejíž přehledně uspořádané požadavky nebyly žádným jiným předpisem nahrazeny (což samo o sobě svědčí o úrovni dnešního pojetí bezpečnosti práce). Požadavky jednotlivých předpisů jsou členěny dle vykonávané činnosti, což usnadňuje základní orientaci a umožňuje nejen vyhledání jen relevantních požadavků, či nastudování cílených informací, ale také usnadňuje přípravu pro výkon kontroly či dozoru činnosti jednotlivých osob na samotné stavbě. A to jak z hlediska jejich samotné činnosti, ale i z hlediska výkonu jejich kontrol – odborných prohlídek či vedené dokumentace.

Výrazným prvkem v předávání potřebných informací je využívání oddílu „poznámka, komentář, vysvětlující schéma, obrázek“. Ten autor používá k přiblížení souvisejících požadavků ať již formou přehledné tabulky; odkazem na související právní předpisy či technické normy či přímo uvedením dalších navazujících požadavků rozhodných pro řešení příslušné problematiky; uvedením názorných obrázků se zvýrazněním důležitých míst, jako např. technické parametry, podrobné technické požadavky, bezpečné přístupy pracovníka; nebo k uvedení konkrétních hodnot či vizualizace bezpečných řešení či bezpečnostních prvků, apod. Tato vizualizace je vhodná především pro drobné řemeslníky a podnikatele, kteří nemají ještě dostatek podkladů či zkušeností s organizováním konkrétních bezpečnostních požadavků k ochraně zdraví svých zaměstnanců nebo sebe samých, stejně tak pro různé kontrolní orgány k navedení, jaká konkrétní řešení na stavbách očekávat. Navíc, šíře základní orientace těmto osobám pomáhá mít pod kontrolou i ty oblasti či technická zařízení, které ve své praxi neřeší denně, a udržuje je v teoretické připravenosti a schopnosti rychle vyhledat příslušné informace a podrobnosti k zaujetí správných a věcných rozhodnutí.

lexikon ROVS

Manažeři na různých stupních řízení touto publikací získají základní přehled o požadavcích na organizování a zajištění BOZP, lépe pak rozumí požadavkům jak svých odborně způsobilých osob v prevenci rizik, tak i koordinátorům BOZP na stavbách. Tabulkové členění umožňuje laické veřejnosti rychlé vyhledání základních požadavků podle řešené problematiky i s odkazem na příslušný předpis, kde si mohou v případě potřeby dohledat plné znění. Vedle tohoto rychlého vyhledání však jednotlivým manažerům umožňuje i provedení rychlé, efektivní a odborně relevantní kontroly dostatečnosti zabezpečení organizace BOZP na příslušném pracovišti stavby.

NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP - stavebnictví. Vydavatel: ROVS Brno, 2016, vlastní vydání, 130 str.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail