Letní číslo časopisu JOSRA

Na konci července vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese http://www.bozpinfo.cz/casopis-josra. Letní číslo tvoří čtyři recenzované příspěvky a dva nerecenzovaných články.

První článek seznamuje s vývojem znalostního systému prevence rizik v BOZP, který byl výstupem projektu „Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik“ a který od září roku 2014 do srpna 2016 řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Autorky v něm představují obsahovou strukturu znalostního systému, jeho funkcionality, návazné aplikace a celou řadu možností, které usnadní uživatelům práci při vyhledávání informací k problematice BOZP. Znalostní systém BOZP je dostupný online na adrese https://zsbozp.vubp.cz/.

Následující článek se věnuje dalším parametrům výbuchových směsí. Zatímco v předchozím článku se autor zaměřil na směs etanol – etylacetát – vzduch, tak nyní se jedná o směs vysokopecního plynu a vzduchu. Hodnoty výbuchových parametrů vysokopecního plynu jsou v současnosti publikovány ve formě výpočtů ze složek čistých látek, za standardních „atmosférických“ podmínek (20 °C a 101 kPa dle IUPAC). V literatuře nejsou uvedeny žádné hodnoty výbuchových charakteristik směsí H2-CH4-CO-C3H8-CO2-vzduchu změřené v&nbs;1 m3 výbuchovém autoklávu. Informace v bezpečnostních listech jsou pro takto komplexní směsi uváděny jako výsledek odhadu pomocí modifikovaných Le Chatelierových rovnic. V tomto článku jsou prezentovány dolní mez výbušnosti, LEL, horní mez výbušnosti, UEL, a mezní koncentrace kyslíku, LOC, změřené v 1 m3 výbuchovém autoklávu při teplotě 20 °C a tlaku 101 kPa.

Další článek se věnuje hodnocení rizika přijatelnosti závažných havárií v kontextu bežně se vyskytujících rizik. Článek seznamuje s výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo porovnat přijatelnost spojenou s běžně se vyskytujícími riziky, kterým se lidé dobrovolně podrobují s přijatelností rizik, které jsou spojeny s profesním působením anebo s méně frekventovanými přírodními riziky. Z výsledků plyne, že s profesními riziky je spojen zhruba dvojnásobný požadavek na jejich snížení oproti rizikům, která nejsou spojena s pracovním prostředím.

Poslední recenzovaný příspěvek je věnovaný nanočásticím, resp. prevenci před jejich potenciálně škodlivými účinky. V článku jsou shrnuty poznatky o antimonu, jeho nanoformě a možném ovlivnění lidského zdraví během expozice při střelbě z ručních palných zbraní. Mezi potenciálně ohroženou skupinu patří stálí zaměstnanci střelnic a profesionální střelci. Odstranění rizik spojených s inhalací nanočástic těžkých kovů na střelnicích vyžaduje primárně preventivní opatření a přechod na moderní ekologické typy střeliva.

Další, již nerecenzovaný příspěvek analyzuje nedostatky Posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií. Prevence závažných havárií je právně upravená již 17 let. Tato prevence se samozřejmě řešila i před rokem 1999 (rok vydání prvního zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií v ČR). To je poměrně dostatečná doba, aby se náležitosti kolem prevence závažných havárií ustálily a dosáhly optimálního stavu nejen v plnění zákonných požadavků, ale i v dalších záležitostech, jako např. v oblasti zvyšování vědomostí v bezpečnostním inženýrství a jejich aplikaci v praxi. Je tomu opravdu tak? Malý počet závažných havárií za toto období poukazuje na určitou dosaženou úroveň v prevenci závažných havárií, ale i přesto se naskýtá otázka, zda jsme s vývojem spokojeni? Máme více zkušeností, tedy problémy by měly ubývat, ale z období před vydáním nového zákona o prevenci závažných havárií, který je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (SEVESO III) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, některé nedostatky a problémy přetrvaly, a některé k nim přibyly.

A nakonec poslední příspěvek poskytuje souhrnnou informaci o akci Veletrh vědy, o účasti VÚBP, v.v.i., na této největší popularizační akci svého druhu v České republice a o přibližování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejširší veřejnosti.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

Nerecenzované články:

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail