Lékárničky na pracovišti

Zdroj: 

Kolik je potřeba mít na pracovišti lékárniček, s jakým obsahem a podle jakého předpisu, tak často zní vaše dotazy na téma "Lékárničky". Budeme se jim tedy věnovat v tomto článku. Z uvedeného výčtu předpisů vyplývá, že je povinností zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatečný počet lékárniček, jejich obsah by se měl vztahovat k rizikům, která se na pracovišti vyskytují, a měl by se na něm podílet lékař pracovnělékařských služeb.

Povinnost mít na pracovišti lékárničku vychází ze zákoníku práce, kde se v § 102 odst. 6 uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb vyškolení potřebného počtu zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a vybavit je v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Podobně tuto povinnost stanovuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 písm. f): Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Že by zaměstnavatel měl při vybavování prostředky pro poskytování první pomoci spolupracovat s lékařem pracovnělékařských služeb se hovoří také v § 2 bod. 12 vyhl. č. 79/2013 Sb. – Obsahem pracovnělékařských služeb při poradenství jsou poradenské činnosti spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost mít lékárničky pro osoby provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, které jsou povinny zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád (§ 21 odst. 3), dále na zotavovacích akcích pro děti a pro školy v přírodě (§ 11 písm. d), kde obsah lékárničky upravuje prováděcí právní předpis. Tím je vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoven minimální rozsah vybavení lékárničky v Příloze č. 4.

Podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, zaměstnavatel vybaví zaměstnance, který vykonává práce s přenosným nebo ručním nářadím s ostřím, obvazovým balíčkem. S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Prostředky pro poskytnutí první pomoci jsou zmiňovány také v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v Příloze č. 3 u potápěčských prací a prací nad vodou nebo v její těsně blízkosti. Během provádění prací musí být na pracovišti zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna trvalá přítomnost fyzické osoby, která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolena.

Jako inspirace pro vytváření obsahu lékárničky může sloužit i vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Příloha 14 - Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel, kde je stanoven obsah lékárničky pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička) a lékárničky pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička).

Informace o lékárničkách lze nalézt ve vyhlášce č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, v § 75 První pomoc. Pro zajišťování první pomoci vytvářejí provozovatelé dráhy a dopravci odpovídající podmínky, zejména pořizují a doplňují zdravotnické brašny nebo autolékárničky, zajišťují spojení s lékařskou záchrannou službou a určují osoby, které při provozování dráhy a provozování drážní dopravy musí mít znalost z poskytování první pomoci. Zdravotnická brašna a autolékárnička musí být uložena v samostatném pouzdře s charakteristickým označením a v takovém prostoru ve vozidle, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U drážních vozidel dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové musí být lékárnička umístěna na označeném a přístupném místě ve vozidle v prostoru pro cestující. Dopravce je povinen zdravotnickou brašnu a autolékárničku udržovat v řádném a úplném stavu, přičemž doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je omezena
a) u dezinfekčního roztoku a sterilních obvazových materiálů dobou jejich expirace (životnosti),
b) u ostatních obvazových materiálů nejdéle pět let od data jejich expirace, pokud nemají porušený obal.

Ve vyhlášce č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb., je v Příloze č. 2 uveden obsah lékárničky první pomoci.

Z nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha bod 8, vyplývá, že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.

Lékárničky u zaměstnavatelů kontrolují pracovníci oblastních inspektorátů práce a krajských hygienických stanic. Kontroluje se, zda-li léky nemají prošlou expirační dobu a jestli se obsah lékárničky vztahuje k rizikům, která se na pracovišti vyskytují.

Autor článku: 

Komentáře

Děkuji paní Hrubá. Syrový.

10.10.2013 - 06:52 Václav Syrový
Děkuji paní Hrubá. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail