Kvalitní plán BOZP je základem bezpečné práce na staveništi

Stavebník prostřednictvím odborně způsobilé osoby koordinátora BOZP na staveništi má možnost již ve fázi zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, jejíž součástí je i Plán BOZP, významnou měrou ovlivnit realizaci výstavby.

Část II. Plán BOZP

Část II. Plán BOZP

Zpracovatel Plánu BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby musí mít při zpracování na zřeteli, že plánem ve spolupráci se zadavatelem stavby a projektantem řeší:

 1. konkrétní stavbu a její specifické podmínky výstavby,
 2. zajištění staveniště (druh, velikost atd.),
 3. konkrétní technologické a pracovní postupy,
 4. opatření na základě možných rizik jednotlivce, souběhu prací a ohrožení veřejnosti.
1. Úvod
 • důvod - podmínky zpracování
 • seznam podkladových materiálů
2. Základní údaje
 • termín zahájení a ukončení
 • popis stavby
 • místo realizace
 • specifika stavby
 • navržená technologická zařízení
 • systém řízení bezpečnosti práce na projektu
 • organizační schéma a zodpovědné osoby
 • počet zhotovitelů a zaměstnanců
3. Rozsah stavby
oplocení, vstupy a vjezdy na staveniště, prostory pro skladování, osvětlení stavenišť a pracovišť, ochranná pásma, komunikace na staveništi, rozvody energií, vnější vlivy na stavbu jako nebezpečí povodní, sesuv zeminy, svislé a vodorovné dopravy osob.
 • členění stavby (stavební část, technologická část)
 • seznam a informace o zhotovitelích
 • informace o provozovateli objektu
 • seznam správců dotčených inženýrských sítí
4. Postupy prací, technologií, řemesel a vyhodnocení rizik s navrženým opatřením A) Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Např. – bourací práce, práce na liniových stavbách, práce ohrožující třetí osoby, souběžná práce více zhotovitelů, zadavatelů, práce s výskytem a likvidací azbestu, atd.
B) Práce a činnosti dle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
5. Doporučená společná opatření BOZP
Soubor technických a organizačních opatření před ohroženími, která přinášejí jednotlivé práce, případně postup stavby v časovém sledu, který odpovídá v době zpracování plánu BOZP na staveništi projektovanému časovému průběhu prací.
 • rozsah výkonu činnosti koordinátora (věcný a časový rozsah činnosti koordinátora v realizaci)
 • systém kontrol BOZP na staveništi, včetně opatření ke sjednání nápravy, sankcí, informací o odstranění závad
 • Opatření přijatá s ohledem na předpokládané provádění prací a činností vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle § 6 a přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.). To znamená opatření technická, organizační, časová k ochraně života a zdraví osob před ohroženími vyvolanými jak jednotlivými pracemi, tak samotnou povahou staveniště. V době zpracování plánu BOZP odpovídají známému časovému průběhu jednotlivých prací (harmonogramu, je-li zpracováván) a postupu stavby (např. prostorů, kde se předpokládá provádění více druhů prací).
 • řešení specifických požadavků např. stavebního úřadu, oblastního inspektorátu práce, orgánů veřejného zdraví, požárně bezpečnostního řešení
6. Zajistit posouzení pro provoz a údržbu objektu
 • posouzení a eliminaci rizik pro provoz a údržbu - budoucího objektu a posouzení vlivu stavby na bezpečnost veřejnosti v přilehlém okolí.
7. Koordinační opatření
Opatření, které vyvolává souběh pracovních činností (manipulace jeřábů, montáže střech apod.) řeší koordinaci jednotlivých vzájemně kolidujících prací v časovém sledu v případě souběhu prací nebo jejich bezprostřední návaznosti.
 • seznam zakázaných souběžných činností dle harmonogramu
 • popis bezpečnostních opatření a ochranných zařízení k odstranění a minimalizaci vzájemných ohrožení (rizik), která vznikají nebo mohou vzejít z provádění prací současně nebo v bezprostřední návaznosti
8. Seznam zkratky – pojmyStavby prováděné ve specifickém prostředí (zdravotnictví, doprava, energetika) mohou používat ne zcela běžně známé pojmy.
9. Závěr
 • seznámení s Plánem BOZP,
 • seznam povinných osob na kontrolním dnu BOZP
Přílohy:
1. Přehled právních předpisů
 • předpisy vztahující se k BOZP na konkrétní stavbě
 • informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout
2. Oznámení o zahájení prací na staveništi - dle právních předpisů
3. HMG - Plán časový
 • harmonogram (řádkový)
 • časoprostorový graf
 • nástupy a výstupy zhotovitelů
4. Plán organizace výstavby
 • ohrožení třetích osob,
 • ohraničení obvodu staveniště, oplocení, vstupů a vjezdů na staveniště
 • dopravních, průjezdních a přístupových komunikací, odstavných a parkovacích ploch pro vozidla a stavební stroje
 • skladovacích prostor (skládek a skladů materiálu, kryté sklady, přístřešky, volné skládky
 • manipulačních prostor (zpevněné, nezpevněné), odvodnění staveniště apod.
 • zařízení pro vertikální dopravu, jeřábové dráhy, jeřáby (se zakreslením jejich dosahu, včetně vyznačení zákazu pohybu ramene jeřábu), stavební výtahy, lešení, popř. i jiné dočasné konstrukce
 • objektů zařízení staveniště, dočasných dílen apod. (společných i jednotlivých dodavatelů)
 • prostor vyhrazených pro sanitární zařízení (umývárny, záchody, šatny apod.)
 • stávajících podzemních vedení a nadzemních elektrických vedení, včetně ochranných pásem
 • kontejnerů na odpad
 • přípojky elektřiny, osvětlení, přípojky vody a kanalizace
 • zařízení pro případ požáru, pro záchranné práce a pro první pomoc
 • prostor společného provozu dodavatelů a investora při rekonstrukcích apod.
 • vyznačení ochranných a bezpečnostních pásem
5. Plán bezpečnostních opatření
pro práce s nejvyšším vyhodnoceným rizikem např. ve výškách a nad volnou hloubkou
 • projekt na lešení, bednění, předávací protokoly,
 • povolení k rizikovým činnostem, jako jsou práce ve výškách, výkopech, zdvihací práce, práce ve stísněných prostorách,
 • práce na dočasných stavebních konstrukcích a seznam
6. Koordinace řešení opatření mimořádných událostí na stavbě - mimořádná událost je každé škodlivé působení sil a jevů vyvolaných pracovní činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví fyzických osob a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Je to velmi významné riziko, které musí koordinátor BOZP na staveništi řešit. Postupuje na základě podkladů získaných od jednotlivých zhotovitelů a koordinuje je. Jsou to:

 • havarijní plán stavby
 • povodňový plán
 • dokumentace požární ochrany
 • evakuační plán,
 • traumatologický plán,
 • plán likvidace odpadů a NCHLP, např. azbest, nafta
  Zákonnou povinnost zaměstnavatele je včas přijmout opatření pro případ vzniku mimořádných událostí jako jsou havárie, požáry a povodně a jiná vážná nebezpečí, která mohou přivodit zastavení prací a případnou evakuaci zaměstnanců. Na nebezpečí mimořádných událostí reagují předpisy též stanovením požadavků na řešení a uspořádání částí staveb, např. v § 9 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, který věnuje z tohoto hlediska zvýšenou pozornost stavbám v zaplavovaném území.
7. Seznam rizik a technologicko-pracovních postupů dle zhotovitelů, vztažená ke konkrétní stavbě
8. Ostatní dokumentace BOZP
 • zápisy OIP, záznamy o úrazech, apod.
 • BOZP dokumentace pracovníků, strojů a zařízení zhotovitele
Autor článku: 

Komentáře

Je to cár papíru. Dle mého

10.10.2011 - 09:02 Pan Jan
Je to cár papíru. Dle mého názoru je to jen další nesmysl. V prvé řadě bezpečnost na staveništi ovlivní jedině uvědomilost vedoucích pracovníků, mistrů a předáků. Ať mám v plánu napsáno cokoliv, jen vedoucí nakonec rozhodne zda danou práci se bude vykonávat i přes nesoulad s bezpečností nebo nikoli. Dobře vědí, že např. za nepříznivých povětrnostních podmínek nesmí lozit na střechy, ale stejně je tam pošlou, protože termín je termín. Celý systém je nastaven špatně a nějaký cár papíru to teda nezmění.

Špatně od začátu

11.10.2011 - 22:20 Marek Ciosk
Nemohu nereagovat, nemyslím si, že by systém byl nastaven špatně. Systém je nastaven dobře, ale pouze v teoretické rovině, jelikož chyba začíná už u projektanta stavby. V projektové dokumentaci musí být plán BOZP již zpracován a většina PD prochází pouze s obecnou formulací "je třeba dodržet požadavky platné legislativy" v horším případě se setkáme s neplatnou 324. Pokud by byl zpracován kvalitní plán BOZP v přípravné fázi nemohli by se zhotovitelé stavby vymlouvat na to, že v rozpočtu nepočítali s takovými náklady, které požadují opatření BOZP v realizačním procesu. Každopádně pokud je na staveništi zpracován plán BOZP ve většině případů je určen i koordinátor BOZP a záleží jen na něm jakou pozici si na stavbě vybuduje a hlavně jestli ho podporuje zadavatel stavby nebo ho bere pouze jako nutné zlo. Z mé zkušenosti si dovolím tvrdit, že vynikající spolupráce je se zadavateli a zhotoviteli staveb, kteří už mají nějaký problém s OIP za sebou. Pokud berete plán BOZP jako cár papíru dovolím si pouze připomenout zákon č. 183/2006 Sb., kterým má hlavní zodpovědnost za BOZP na staveništi stavbyvedoucí a plán BOZP by mu měl pomoct toto splnit. Zde se ale dostáváme do další části vhodné k diskuzi a tou je odborná způsobilost stavbyvedoucích, ale to je na delší povídání. Závěrem bych chtěl říci, že největší problém je na menších stavbách. Je krásné si na různých seminářích povídat jak to "perfektně" funguje na velkých stavbách, ale nesmíme zavírat oči před tím, že na malých stavbách to opravdu nefunguje. Pokud mi někdo bude oponovat, že je pouze jen na každém z nás (na koordinátorech) jestli takovou stavbu malého rozsahu přijmeme, tak asi nikdy nepracoval jako zaměstnanec .....

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail