Kvalitní plán BOZP je základem bezpečné práce na staveništi

Stavebník prostřednictvím odborně způsobilé osoby koordinátora BOZP na staveništi má možnost již ve fázi zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, jejíž součástí je i Plán BOZP, významnou měrou ovlivnit realizaci výstavby.

Část I. Činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Část I. Činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Každoročně dochází v České republice k závažným haváriím, nehodám či smrtelným pracovním úrazům v přímé souvislosti se stavební činností. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, který platí již od počátku roku 2007, stanovil spoluodpovědnost stavebníka jako zadavatele stavebních prací na realizaci stavebního díla. Stavebník prostřednictvím odborně způsobilé osoby koordinátora BOZP na staveništi (dále jen koordinátor) má možnost již ve fázi zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení významnou měrou ovlivnit samotnou realizaci výstavby. Spolupráce projektanta, zadavatele stavby a koordinátora by se měla promítnout do dokumentu „Plán BOZP ve fázi přípravy stavby“, který je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Měl by být součástí zadávací dokumentace, aby zhotovitel mohl zahrnout požadovaná opatření BOZP jako součást svých nákladů. Bohužel někteří stavebníci chápou tento plán pouze jako formální dokument.

Plán BOZP na staveništi by měl vzniknout na základě činností koordinátora, který:

  • spolupracuje s projektantem při tvorbě projektové dokumentace;
  • zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě;
  • zpracuje přehled rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví s ohledem na charakter stavby a její realizaci;
  • zpracuje a předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti;
  • navrhne vhodná opatření BOZP;
  • dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací;
  • poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace;
  • zabezpečí, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce;
  • zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích;
  • zpracuje Plán bezpečnosti práce, který je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, a to v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci.

Plán BOZP je základním systémovým dokumentem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi. Je souhrnem opaření pro eliminaci rizik na konkrétním staveništi, ale také posouzení vlivu stavby na bezpečnost veřejnosti v okolí. Nezbytnou součástí je logistika stavby (oplocení, přístupové komunikace, dopravní a bezpečnostní značení, ochranná pásma, dočasná osvětlení stavby a dočasné stavební konstrukce, systém vstupu a vjezdu, systém čištění vozidel, parkování, evidence osob, program školení, skladovací prostory, prostory pro přípravné práce, dostatečné zařízení staveniště se školícími prostory, s místem první pomoci, vrátnicí atd.).

Autor článku: 

Komentáře

Je to cár papíru. Dle mého

10.10.2011 - 09:02 Pan Jan
Je to cár papíru. Dle mého názoru je to jen další nesmysl. V prvé řadě bezpečnost na staveništi ovlivní jedině uvědomilost vedoucích pracovníků, mistrů a předáků. Ať mám v plánu napsáno cokoliv, jen vedoucí nakonec rozhodne zda danou práci se bude vykonávat i přes nesoulad s bezpečností nebo nikoli. Dobře vědí, že např. za nepříznivých povětrnostních podmínek nesmí lozit na střechy, ale stejně je tam pošlou, protože termín je termín. Celý systém je nastaven špatně a nějaký cár papíru to teda nezmění.

Špatně od začátu

11.10.2011 - 22:20 Marek Ciosk
Nemohu nereagovat, nemyslím si, že by systém byl nastaven špatně. Systém je nastaven dobře, ale pouze v teoretické rovině, jelikož chyba začíná už u projektanta stavby. V projektové dokumentaci musí být plán BOZP již zpracován a většina PD prochází pouze s obecnou formulací "je třeba dodržet požadavky platné legislativy" v horším případě se setkáme s neplatnou 324. Pokud by byl zpracován kvalitní plán BOZP v přípravné fázi nemohli by se zhotovitelé stavby vymlouvat na to, že v rozpočtu nepočítali s takovými náklady, které požadují opatření BOZP v realizačním procesu. Každopádně pokud je na staveništi zpracován plán BOZP ve většině případů je určen i koordinátor BOZP a záleží jen na něm jakou pozici si na stavbě vybuduje a hlavně jestli ho podporuje zadavatel stavby nebo ho bere pouze jako nutné zlo. Z mé zkušenosti si dovolím tvrdit, že vynikající spolupráce je se zadavateli a zhotoviteli staveb, kteří už mají nějaký problém s OIP za sebou. Pokud berete plán BOZP jako cár papíru dovolím si pouze připomenout zákon č. 183/2006 Sb., kterým má hlavní zodpovědnost za BOZP na staveništi stavbyvedoucí a plán BOZP by mu měl pomoct toto splnit. Zde se ale dostáváme do další části vhodné k diskuzi a tou je odborná způsobilost stavbyvedoucích, ale to je na delší povídání. Závěrem bych chtěl říci, že největší problém je na menších stavbách. Je krásné si na různých seminářích povídat jak to "perfektně" funguje na velkých stavbách, ale nesmíme zavírat oči před tím, že na malých stavbách to opravdu nefunguje. Pokud mi někdo bude oponovat, že je pouze jen na každém z nás (na koordinátorech) jestli takovou stavbu malého rozsahu přijmeme, tak asi nikdy nepracoval jako zaměstnanec .....

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail