Kvalifikace získaná v zahraničí

Zdroj: 

V ČR se většinou setkáváme s odborníky, kteří nabyli svou kvalifikaci na našem území. Jak je to ovšem s kvalifikací získanou v jiném státě? Co je potřeba k tomu, aby tato kvalifikace byla uznána platnou i v ČR? Na základě Vašich dotazů věnujeme této problematice samostatné Téma týdne.

O  uznávání zahraničního  vysokoškolského vzdělání  rozhodují v zásadě v České republice veřejné  vysoké školy podle  paragrafů 89 a  90 zákona č. 111/1998  Sb., o  vysokých školách  a o  změně a  doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých  školách). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vydává  osvědčení  o  uznání  vzdělání pouze tehdy, bylo-li získáno  ve státě, s  nímž je uzavřena  smlouva o uznávání rovnocennosti  dokladů (případně  o uznávání  dokladů o  vzdělání) a ministerstvo je touto smlouvou  k uznání zmocněno, nebo případně tehdy, jestliže  existují pochybnosti o tom,  která veřejná vysoká škola  uskutečňuje obsahově  obdobný  studijní  program a  je tedy příslušná rozhodnout  o uznání. Oblast akademického uznávání  je upravena řadou bilaterálních mezinárodních  smluv  o  vzájemném  uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém  vzdělání  a  dokladů  o  udělení  vědeckých  hodností a titulů (Afghánistán,  Bosna a Hercegovina,  Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a  některé nástupnické státy bývalého SSSR),  které  se  s ohledem  na  neexistenci samostatného procesu profesního  uznávání,  uplatňují  také  v těch  případech,  kdy je akademické uznávání  používáno pro účely  výkonu povolání.

Podle ustanovení § 90 zákona č. 111/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů platí, že podkladem pro uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace veřejnou vysokou školou je originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou, případně originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu a doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle tohoto zákona, a o náplni vysokoškolského studia v zahraničí. V případě potřeby se připojí úředně ověřený překlad těchto dokladů. Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Postup správních úřadů a profesních komor při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě státními příslušníky členských států nebo jejich rodinnými příslušníky pro účely volného pohybu osob mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, upravuje zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 219 tohoto zákona je uznávacím orgánem oprávněným rozhodnout v konkrétní věci o uznání odborné kvalifikace  ústřední správní úřad České republiky, do jehož působnosti regulovaná činnost náleží, nebo jehož působnost je regulované činnosti nejbližší. V případě, že uchazeč hodlá vykonávat regulovanou činnost jako podnikatel ve formě živnosti nebo jako odpovědný zástupce držitele živnostenského oprávnění, je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V případě, že o oprávnění vykonávat regulovanou činnost rozhoduje podle zvláštního právního předpisu profesní komora, je uznávacím orgánem tato komora. Proto by pro odborníky s kvalifikací v oblasti BOZP bylo tímto uznávacím orgánem buď ministerstvo práce a sociálních věcí (podle věty první § 29 – jako orgán do jehož působnosti regulovaná činnost náleží), nebo ministerstvo průmyslu a obchodu (podle věty druhé - pokud by zájemce chtěl  BOZP provozovat jako živnost). Doporučuji však se nejprve obrátit na MŠMT ČR s žádostí o uznání vysokoškolského vzdělání, kde MŠMT ČR poradí jak postupovat dále s ohledem na přesný text příslušné mezinárodní  smlouvy  o  vzájemném  uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém  vzdělání  a  dokladů  o  udělení  vědeckých  hodností a titulů uzavřené mezi Českou republikou a jinými státy. Navíc MŠMT ČR je i koordinátorem mezi jednotlivými ministerstvy při uznávání odborné kvalifikace a vzdělání, a proto by i MŠMT ČR muselo postupovat v součinnosti s MPSV.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail