Kvalifikace zahraničních zaměstnanců pro práce v ČR

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Jaké doklady by měl zaměstnavatel vyžadovat v případě montáže výrobních zařízení ve své provozovně zaměstnanci externích společností z jiných zemí než z ČR? Pokud tito zaměstnanci potřebují například pracovat ve výškách, ovládat elektrické vysokozdvižné vozíky nebo provádět práce s elektrotechnikou, pro které je běžně nutná kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Problematika práce ve výškách, dále ovládání elektrických vysokozdvižných vozíků nebo oblast kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. je velmi obsáhlá. Odpověď se zejména zaměřuje na zásadní informace spojené s jednotlivými oblastmi, které by měla, v rámci poradenství a také i bezpečnosti práce, odborná veřejnost obdržet.

Celá problematika uznávání odborné kvalifikace, včetně dokladů v případě montáže výrobních zařízení v jeho provozovně zaměstnanci externích společností z jiných zemí než z ČR, je velice obsáhlá. Zásady pro uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států jsou uvedeny v zákoně ě. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně k jednotlivým oblastem:

  • práce ve výškách

Stávající zákonná úprava nepředepisuje povinnost vlastnit pro výkon určitých povolání profesní průkazy (jako např. lešenářský průkaz apod.). Je však nutné, aby tyto osoby vykonávající povolání jako vazač, lešenář apod. byly odborně způsobilé. To znamená, aby měly odborné předpoklady a splňovaly požadavky pro výkon práce. Zaměstnavatel je dále povinen stanovit rozsah a četnost školení dle § 103 odst. 2 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce, zejména zajistit těmto osobám seznámení s návodem výrobce stroje, zařízení a zaměstnance zaučit a zacvičit v ovládání konkrétního stroje případně zařízení.

I když zákon nepředepisuje být držitelem profesního průkazu pro výkon některých povolání, jsou subjekty, které provádějí školení a „průkazy“ vydávají. Tyto průkazy lze považovat za jedny z možných dokladů o odborné způsobilosti zaměstnance. Pokud zaměstnanec takový „průkaz“ nemá, je na něm, jak prokáže svou odbornou způsobilost. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v příloze 1, kapitole XI o školení zaměstnanců stanovuje zejména, že „zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.“

Z výše uvedeného v podstatě vyplývá, že rozsah školení není předepsán taxativně. Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. musí být školení osob pro práci ve výškách poskytnuto v dostatečném rozsahu, odpovídajícím požadovanému charakteru prací.

  • elektrické vysokozdvižné vozíky

Obecně platí, že zaměstnavatelé provozující například elektrické vysokozdvižné vozíky, v návaznosti na ustanovení § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen ZP), jsou povinni zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce (řízení a ovládání vozíků) a vztahují se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti. V rámci prevence rizik podle ustanovení § 102 odst. 2 ZP, jsou zaměstnavatele současně povinni vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, resp. minimalizaci - mj. i v souvislosti s provozem manipulačních vozíků. Součástí prováděného školení musí být vedle teoretické části též praktické seznámení školeného s vozíkem, který bude obsluhovat, včetně řádného zaučení na tomto vozíku, a to i s eventuálním přídavným zařízením s odkazem na ČSN ISO 3691 + Amd 1 a ČSN 26 8805. V obou případech za kvalitu provedeného školení zodpovídá podle ustanovení § 103 odst. 2 a odst. 3 s přihlédnutím k § 103 odst. 1 písm. f) ZP příslušný zaměstnavatel. Řada dotazů od kontrolovaných osob nebo z řad odborné veřejnosti se týká průkazu obsluhy manipulačního vozíku, ale také i například průkazu jeřábníka nebo vazače, které předkládali zaměstnavatelům zaměstnanci z jiných zemí. K této problematice sdělujeme, že průkaz je jedním z podkladů odborné způsobilosti.

Jak jsme již výše uvedli, zaměstnavatel zodpovídá za splnění všech zákonem stanovených povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Záleží na něm, jak oblast školení obsluhy například elektrických vysokozdvižných vozíků stanoví ve své vnitřní organizační směrnici.

  • kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Obecně platí, že celá tato problematika je řešena v § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde je uvedena povinnost, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Další požadavky ve vztahu k revizím jsou uvedeny například v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nebo ve vyhlášce č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních. Dále obsah revizí a požadované náležitosti jsou pak uvedeny v technických normách, např. ČSN 33 2000-6 a ČSN 331500.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje na každou osobu, která chce na území ČR provádět činnost na elektrickém zařízení.

Autor článku: 

Komentáře

Oprávnění od TIČR pro zahraniční subjekty

07.09.2015 - 11:17 Stanislav Vodrážka
Dobrý den, chtěl bych se ještě autora článku zeptat, jestli se i na zahraniční subjekty provádějící práce na vyhrazených technických zařízeních (např. zmíněné montáže a opravy) vztahuje povinnosti vlastnit platné oprávnění vydané TIČR ve smyslu zákona č. 174/1968. Já si myslím, že ano, nevím o žádném předpisu, který by tuto povinnost pro zahraniční subjekty rušil. Děkuji za odpověď. S pozdravem Stanislav Vodrážka

Vyjádření Technické inspekce ČR

08.09.2015 - 11:51 Kateřina Hrubá
Pro činnosti na vyhrazených technických zřízeních v České republice je nezbytné být držitelem oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, vydaným Technickou inspekcí ČR smyslu zákona č. 174/1968Sb. v platném znění. K. Hrubá, BOZPinfo.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail