Kvalifikace pracovníka podle vyhl. č. 50 pro určitou činnost na PC

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Rád bych se zeptal na konkrétní případ týkající se vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Případ se týká výměny HW komponent PC, který není pod elektrickým napětím (např. výměna paměti RAM). Pod jaký paragraf vyhlášky spadá pracovník, který koná tento úkon? Stačí pro tento úkon pracovník s kvalifikací podle § 4, popř. § 5, tedy "znalý pracovník", nebo tento úkon musí vykonávat pracovník spadající pod jiný paragraf?

Počítače jsou elektrická zařízení, elektrické spotřebiče, na které se vztahují obdobné bezpečnostní předpisy jako na ostatní elektrická zařízení. Počítače napájené napětím převyšujícím bezpečné hodnoty jsou dle vyhl. č. 73/2010 Sb. vyhrazená elektrická zařízení, obsluhovat a pracovat na nich mohou pracovníci s odbornou kvalifikací určenou vyhláškou č. 50/1978 Sb.

Obsluhu počítačů mohou provádět pracovníci poučení, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem - § 4 jmenované vyhlášky. Při obsluze se osoby obsluhující elektrické zařízení  zásadně dotýkají jen těch částí el. zařízení, které jsou k tomu určené například vypínače, spínače, ovladače apod. 

Práce na elektrickém zařízení je činnost, při které se provádí montážní práce, oprava, výměna, úprava, rozšíření, údržba, revize, zajišťování pracoviště, zkoušení a měření. Pracovníci poučení mohou pracovat na zařízeních nízkého napětí bez napětí pouze pod dohledem. Práce pod dohledem je práce podle pokynů. Osoba provádějící dohled podle potřeby kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají pracující osoby samy. Pracovat na elektrickém zařízení a tedy i na jmenovaných počítačích bez napětí mohou pracovníci znalí s kvalifikací dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. sami, pod napětím pouze pod dohledem nebo pod dozorem. Sami mohou pracovat na elektrickém zařízení počítačů bez napětí i pod napětím pracovníci s kvalifikací dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Z uvedeného vyplývá, že výměnu HW v PC bez napětí může vykonávat pracovník poučený dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pod dohledem.

Literatura:
ČSN EN 50110-1
Vyhláška č. 50/1078 Sb.
Vyhláška č. 73/2010 Sb.

Autor článku: 

Komentáře

Obsluhu počítače §4?

14.01.2013 - 04:42 Norbert Chalupa
Nevím, jakou činnost by, dle odpovědi na dotaz, musela vykonávat osoba tzv. seznámena (§3 vyhl. 50)? Nesouhlasím s tím, že obsluhu počítače může provádět pouze osoba poučena dle § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb. Ve vyhlášce č. 50 jsou odkazy na dnes již neplatné normy, tudíž rozsah obsluhy a práce s el. zařízením si zaměstnavatel stanoví s odkazem na ČSN 501 10-1 ED.2. K běžné, uživatelské obsluze počítače naprosto dostačuje kvalifikace dle § 3 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Re: Obsluhu počítače §4?

14.01.2013 - 07:31 Tomáš Neugebauer
Plně s vámi souhlasím. Paragraf 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. je pro běžnou obsluhu PC zcela dostačující. Není pravda, a ani nikdy nebyla, že k provádění kontrol elektrických spotřebičů je nutné mít minimálně § 4 uvedené vyhlášky, čímž někteří zdůvodňují potřebu mimimálně § 4 pro obsluhu elektrických spotřebičů.

Re: Obsluhu počítače §4?

14.01.2013 - 08:39 Miloslav Čech
Dobrý den, nesouhlasím s tvrzením, že nikdy nebyla nutnost mít § 4 ke kontrole elektrospotřebičů, tato povinnost byla stanovena v příloze D (sice informativní) normy ČSN 33 1610. Tato příloha byla v platnosti od března 2005 do června 2007. Dále nesouhlasím s tím, že odborně způsobilá osoba nemůže provádět školení pro § 4, stačí se podívat na znění do vyhl. 50/78 Sb., pokud je to školení pouze pro obsluhu el. zařízení stanoví vyhláška dvě podmínky: školitel musí být organizací ke školení pověřený a musí mít kvalifikaci odpovídající charakteru činnosti - což předpokládám osoba odvorně způsobilá pro prevenci rizik je. Pokud se to jedná o práci na elektrických zařízeních musí mít školitel dle vyhlášky skutečně kvalifikaci minimálně § 5.

Re: Obsluhu počítače §4?

14.01.2013 - 09:12 Tomáš Neugebauer
Pane Čechu, sám jste si vyvrátil své tvrzení. Příloha D byla informativní, nikoliv normativní, tedy i při "zezávaznění" ustanovení normy příloha D NEBYLA závazná, ale pouze informací, nikoliv pokynem, tedy nebylo povinností, aby musel být § 4, pokud si to zaměstnavatel sám nestanovil. S prováděním školení pro § 4 odborně způsobilou osobou k prevenci rizik to není tak jednoznačné. Někdy vyhoví legislativním podmínkám, někdy nikoliv. Vždy záleží na konkrétním případě, tedy ne vždy má OZO kvalifikaci odpovídající CHARAKTERU ČINNOSTI.

Re: Obsluhu počítače §4?

14.01.2013 - 08:39 Miloslav Čech
Dobrý den, nesouhlasím s tvrzením, že nikdy nebyla nutnost mít § 4 ke kontrole elektrospotřebičů, tato povinnost byla stanovena v příloze D (sice informativní) normy ČSN 33 1610. Tato příloha byla v platnosti od března 2005 do června 2007. Dále nesouhlasím s tím, že odborně způsobilá osoba nemůže provádět školení pro § 4, stačí se podívat na znění do vyhl. 50/78 Sb., pokud je to školení pouze pro obsluhu el. zařízení stanoví vyhláška dvě podmínky: školitel musí být organizací ke školení pověřený a musí mít kvalifikaci odpovídající charakteru činnosti - což předpokládám osoba odvorně způsobilá pro prevenci rizik je. Pokud se to jedná o práci na elektrických zařízeních musí mít školitel dle vyhlášky skutečně kvalifikaci minimálně § 5.

Kolegové souhlasím.

14.01.2013 - 07:53 Václav Syrový
Ta školení na § 3 dělám automaticky při každém školení a ještě nikdy mě to žádný inspektor (specialista na EZ) nevytknul. Pouze mě upozornili ( skoro vždy) že nemohu dělat školení na § 4 že na to nemám kvalifikaci ( to vím a respektuji), ale bohužel teď v pátek jsem byl u jedné státní organizace dělat školení (poprvé) vedoucích zaměstnanců, a paní ředitelka OZO v BOZP i PO mě ukazovala jak dělá vstupní školení zaměstnanců ( podle svoji vlastní osnovy), a o elektrických zařízeních tam není ani zmínka, přestože jde o administrativní činnosti, všechny kanceláře vybaveny vším možným na elektriku, na každém patře kuchyňka s konvicí, ledničkou, mikrovlnkou a nevím co tam ještě mají, Prověrku BOZP teprve budeme dělat. No a teď mám té paní ředitelce říci nebo nemám, že ta osnova je nedostatečná, že je ji třeba doplnit minimálně o elektrická zařízení, ale také o obsluhu a práci u zobrazovacích jednotek ( 361/2007) a pod., aby si nemyslela, že jí to tam podsouvám nebo vnucuji kvůli penězům za školení ( viz Sváťa Kuřátko). Takže šedivá je každá teorie, ale zelený je strom života. Takže kolegové přeji pěkný den a celý pracovní týden.

Dobrý den pane Neugebauere,

15.01.2013 - 11:12 Miloslav Čech
Dobrý den pane Neugebauere, děkuji Vám za vaše vyjádření. Jen bych potřeboval ještě pro pochopení doplnit proč tedy po zrušení informativní přílohy D v červnu 2007 došlo k jednání mezi SUIP a tehdejším ITI, za účelem vyjasnění zda nadále budou revize dělat elektrikáři nebo revizní technici. Pokud je tedy taková příloha vlastně nadbytečná proč se tedy takový problém tehdy řešil. K druhé části Vaší odpovědi: Pokud tedy podle Vás ne ve všech případech kvalifikace OZO stačí na to, aby dokázal vyškolit § 4 pro obsluhu elektrického zařízení bude tedy zřejmě třeba postupovat i v příéadě školení pro § 3 případ od případu, protože tam je kvalifikace stanovena stejně. Víte na jednu stranu říkáme, že OZO je kvalifikovaný odborník na prevenci rizik a na druhou stranu připouštíme, že nedokáže vyškolit zaměstnace pro obsluhu elektrického zařízení podle osnovy, kterou bude muset pro "kvalifikovaného" lektora, držitele § 5 - 9 zpracovat. Předpokládám, že souhlasíte s tím, že by zajištění požadavku odstavce (3) § 103 ZP měla zpracovávat OZO - nebo také ne a bude to případ od případu?

Re:

15.01.2013 - 12:24 Tomáš Neugebauer
Vážený pane Čechu, v roce 2007 proběhl se strany jedné nátlakové skupiny pokus vytvořit ve společnosti dojem, že revize elektrických spotřebičů může provést pouze revizní technik. Zvolenou cestou k zahájení kampaně byla oprava textu (nikoliv změna normy, tedy SUIP nebyl o tom předem informován) tehdy platné normy, resp. dvou norem (spotřebiče a ruční nářadí). Tento pokus se nezdařil právě díky zásahu SUIPu. Generální inspektor SÚIP Ing. Hahn na vzniklou situaci mimo jiné reagoval svým dopisem z 21. 1. 2008 šéfredaktorovi časopisu "Elektro", kde k tomuto problému proběhla diskuse. Mimo jiné v něm uvedl: "Neexistuje žádný důvod domnívat se, že ode dne 1. 7. 2007, t.j. od účinnosti upraveného textu ČSN 33 1600 a 33 1610 povinnosti zaměstnavatelů jsou jiné než jak tomu bylo před tímto datem." Zrušením informativních příloh se vůbec nic nezměnilo. Došlo pouze k opravě textu normy, nikoliv k její změně a tím i změně podmínek. Dopis obsahuje ještě jednu důležitou poznámku: "Nelze však za vyhrané elektrické zařízení považovat každé elektrické zařízení. To potom vede k absurdním závěrům, které však se zajištěním jejich bezpečného provozu nemají nic společného, a to nemusí jít jen o elektrické spotřebiče a ruční nářadí". Přitom není problém se setkat s názorem, že elektrický spotřebič je vyhrazené zařízení.

Re:

15.01.2013 - 12:43 Tomáš Neugebauer
Pane Čechu, mýlíte se v tom, že kvalifikace na "školitele" § 3 a § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. je stejná. Dalším důvodem je charekter činnosti. Z vašeho textu mám dojem, že školení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. chápete jako nedílnou součást školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Ano, může být jeho součástí, avšak ne vždy. Je nutné jej chápat jako samostatné školení, které je možné za určitých podmínek zakomponovat do školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, lidově nazývané školení BOZP. Takže osoba odborně způsobilá k prevenci rizik nebude automaticky zpracovatelem osnovy školení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Ustanovení § 103 odst. 3 zákoníku práce se týká školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, nikoliv seznámení, resp. poučení zaměstnanců ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Re:

15.01.2013 - 12:58 Miloslav Čech
Vážený pane, uvědomujete si, že tyto stránky sledují i začínající bezpečnostní technici? Je skutečně vhodné uvádět, že seznámení a poučení o obsluze elektrických spotřebičů není školením ve smyslu výčtu uvedeného v § 349 ZP. Stejně tak Vámi uvedený rozbor problému, který vznikl zrušením přílohy D, píšu skutečně ZRUŠENÍM, protože to nebyla úprava textu, ale zrušení informativní přílohy, která celou kauzu odstratovala. Zřejmě Vám uniká, že ta příloha právě začínala tím, že kontrolu spotřebičů prováděla osoab s min. kvalifikací § 4 a pak teprve následoval text o kvalifikaci osoby, která provádí revize. Oba máme svůj názor, ani jeden z nás není soudcem. Jak říká klasik: "nesouhlasím s Vámi, ale to je tak všechno co můžu dělat".

Re:

15.01.2013 - 13:25 Tomáš Neugebauer
Pane Čechu, já jsem reagoval na váš dotaz, kde jste uvedl § 103 odst. 3 zákoníku práce! To, že došlo ke zrušení přílohy D ČSN 33 1610 bylo důsledkem "úpravy textu" (tak se ten proces jmenuje), nikoliv "změny normy" (to je jiný proces, pro který platí jiná pravidla, např. by musel být o tomto kroku předem informován SÚIP s možností se k tomu vyjádřit). Nikdo vám váš názor nebere. Já jsem svůj názor podebřel citacemi z dopisu generálního inspektora. Zde je například uvedeno, že se jednalo o úpravu textu, a že pro zaměstnavatele jsou povinnosti stejné po úpravě, jako i před ní! Tedy je jedno, co bylo napsáno v úvodu přílohy. Domnívám se, že tyto informace jsou pro začínající odborně způsobilé osoby k prevenci rizik velmi vhodné, neboť lze předpokládat, že se v praxi mohou s touto situací ještě dnes setkat (není to zas tak dávno, co mne v telefonu jeden revizák přesvědčoval, že jen revizák může provést revizi elektrických spotřebičů). Zda jsou vhodné pro začínající bezpečnostní techniky nedokážu posoudit, neboť pro oblast hornictví a pro práce prováděné hornickým způsobem nemám kvalifikaci, tedy nevím, zda jim v jejich práci budou užitečné.

Re:

15.01.2013 - 14:39 Michal Slabý
Dobrý den, pane Čechu, reagoval bych na vaši poslední větu - otázku. Na ostatní text reagoval pan Neugebauer a v tomto s ním naprosto souhlasím. Nejprve bych se pozastavil u onoho "by měla", resp. "by se mělo" atp. Pokud se bavím na úrovni právních požadavků BOZP/PO, tak já osobně používám pouze "musím - nesmím" a z toho odvozených "nemusím - můžu". To píšu proto, abych mohl lépe odpovědět na otázku. Nikde není dána povinnost, nebo já alespoň takovou neznám, že naplnění požadavku v odstavci (3) § 103 ZP musí provést OZO. Povinost je dána zaměstnavateli, ten má určit. A jestli to stanoví pomocí OZO je... jak sám píšete "případ od případu". Pokud budu zaměstnavatel do 25 zaměstnanců dle odst. (3) § 9 zákona č. 309/2006 Sb., tak si BOZP, včetně rizik, mohu zajišťovat úplně sám bez odbornosti OZO. Nevidím jediný důvod, proč bych si v takovémto případě na splnění požadavku ZP v § 103 odst. (3) najímal OZO. Samozřejmě mohu, zakázáno to také není. V PO je situace trochu jiná.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail