Kuřákům pomáhá abstinovat zaměstnavatel

Zdroj: 

Absence kuřáků na pracovišti ze zdravotních důvodů bývají podle údajů České koalice proti tabáku až o 50 % vyšší než absence nekuřáků.

To, že kouření způsobuje zdravotní potíže kuřákům i nekuřákům, je nezpochybnitelný fakt, ale averzi mezi kolegy - kuřáky a nekuřáky to nijak neřeší. Těžko říci, zda k řešení pomůže snaha Evropské komise dosáhnout toho, aby přijímání nekuřáků bylo pokládáno za nediskriminační faktor. Tím nejúčinnějším nástrojem zůstává prevence.

Absence kuřáků na pracovišti ze zdravotních důvodů bývají podle údajů České koalice proti tabáku až o 50 % vyšší než absence nekuřáků.

Východisek k omezení kouření na pracovištích se nabízí řada - např. vytváření kuřáckých koutků a uzavřených kuřáren v budovách anebo úsilí zapojit kuřáky do zdravotních preventivních programů, které by jim pomohly zbavit se tohoto nebezpečného návyku. Např. ve společnosti Česká rafinerská v roce 2004 úspěšně realizovali program PROBETA - PROstředí BEz Tabáku, jenž zahrnoval motivační kampaň zaměřenou na kuřáky a jejich okolí, při němž byla pracovníkům za odborného vedení lékařů vysvětlována zdravotní rizika kouření a představovány metody, které mohou lidi motivovat k rozhodnutí s kouřením skoncovat.

V ZÁJMU NIŽŠÍ NEMOCNOSTI

Boj s kouřením vyhlásili i v Třineckých železárnách, kde v současné době běží program, který má odnaučit kuřáky tomuto zlozvyku. Proč se k tomu odhodlali? "Každý zaměstnavatel chce mít produktivní a spokojené zaměstnance, to znamená především zdravé zaměstnance," říká Dušana Chreneková, mluvčí Třineckých železáren. "V rámci programu zdraví jsou realizovány různé aktivity. Jednou z nich je od letošního roku provozování Poradny pro odvykání kouření. Je známo, že kouření vyvolává řadu onemocnění, především rozedmu plic, rakovinu plic a dalších orgánů, kardiovaskulárních a cévních onemocnění. V zájmu snížení nemocnosti ve firmě je proto namístě účinná pomoc všem zaměstnancům-kuřákům, kteří chtějí pro své zdraví něco udělat a s kouřením přestat."

Prvním nejdůležitějším krokem bylo seznámení zaměstnanců s programem. Při zahájení programu odvykání kouření proto byly využity všechny možné kanály interní komunikace. Zaměstnanci se o zahájení provozu Poradny pro odvykání kouření dozvěděli prostřednictvím intranetu, z firemního časopisu Třinecký hutník, závodního rozhlasu, z centrálních informačních tabulí a od svých nadřízených na pravidelných poradách.

POMÁHÁ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV V OSTRAVĚ

Třinecké železárny spolupracují při provozování podnikové poradny pro odvykání kouření s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou (HZP hradí provoz poradny) a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, který zajišťuje odborné vedení poradny terapeutkou. Poradna pro odvykání kouření je provozována formou skupinové terapie, kterou vede zkušená terapeutka ze Zdravotního ústavu v Ostravě. Jednotlivá sezení skupiny se konají jednou týdně. Zahrnují přednášky o zdravotních důsledcích kouření, o složení tabákového kouře, o metodách a možnostech odvykání kouření, o zdravé výživě, také jsou věnovány psychohygieně, stresu, který při odvykání může vznikat, a také se hovoří o problematice alkoholu ve spojitosti s kouřením. Součástí terapie jsou individuální pohovory, měření CO ve výdechu přístrojem Smokerlyzer.

Na programu se finančně podílejí Třinecké železárny. Účastníkům poradny je po dobu osmi týdnů poskytována zdarma náhradní nikotinová terapie. Podmínkou je jejich rozhodnutí pro abstinenci. Účastníci pilotního cyklu Poradny pro odvykání kouření, který proběhl na jaře letošního roku, byli navíc motivováni možností získat poukaz na rekondičně-rehabilitační pobyt v lázních, když zcela přestanou kouřit.

Zaměstnanci-kuřáci podle Chrenekové přivítali nabízenou možnost přestat s kouřením bez nepříjemných abstinenčních příznaků. Podle vyjádření účastníků 1. cyklu poradny ve Třineckých železárnách je o program zájem a účastníci uvedli, že byli se způsobem vedení poradny spokojeni. Při prvním kontrolním měření z více než 40 účastníků poradny jich 28 s kouřením přestalo. Ale na formulování definitivních závěrů je zatím brzy. Podle zkušeností zdravotníků totiž lze přesvědčivě říci, že se někdo stal nekuřákem až po roční abstinenci.

Také nekuřáci tento program oceňují, protože věří, že se počet kuřáků v budoucnu může snížit a pracovní podmínky budou zdravější.

ZÁLEŽÍ NA VŮLI KAŽDÉHO

Je ale vůbec možné s kouřením skončit? Podle zdravotnických terapeutů musí být zaměstnanec-kuřák především sám nezvratně rozhodnutý, že s kouřením chce přestat. V Poradně mu teraupeut samozřejmě správnost jeho rozhodnutí potvrdí a pochválí ho za to, také získá poznatky o metodách odvykání a hlavně rady, jak nejlépe s kouřením skončit, aby se vyhnul nepříjemným abstinenčním příznakům, které zmírňuje poskytovaná náhradní nikotinová terapie. K motivaci skončit s kouřením přispívá skupina kolegů, která se do boje s návykem pustí. Posiluje ji vzájemná podpora zaměstnanců ve skupině a sledování (kontrolní měření) u účastníků poradny.

"Máme v záměru pokračovat s provozováním podnikové poradny pro odvykání kouření i v dalších letech, efektivnost jejího fungování bude vyhodnocována sledováním klientů po dobu min. 6 měsíců po ukončení terapie v poradně," uvádí Chreneková.

"Domníváme se, že cesta podpory a motivování je účinnější než restrikce," říká závěrem Chreneková.

Absence kuřáků na pracovišti ze zdravotních důvodů bývají podle údajů České koalice proti tabáku až o 50 % vyšší než absence nekuřáků. Jsou způsobeny hlavně přestávkami - kuřáckými pauzami, při nichž si kuřáci jdou vykouřit tu svou cigaretu často ven, mimo budovu bez vhodného oblečení i v zimních měsících. Navíc dosahuje podle České koalice proti kouření absence v dodržování pracovní doby během dne až 40 minut, které kuřáci tráví kouřením mimo své pracoviště - ať už v kuřárně nebo venku. V některých firmách toto řeší i píchačkami, kdy si pracovník musí "píchnout" tzv. kuřáckou pauzu a absenci si napracovat.

Nekuřáci mnohdy neuspějí se stížnostmi na zakouřené prostředí a sobectví kuřáků - kolegů v práci u svých nadřízených nebo v personálním oddělení. Mnohdy i proto, že tito šéfové holdují také tabákovému opojení. Pak zbývá další možná cesta - obrátit se na inspekci práce. Více o tomto novém institutu na www.statnisprava.cz

ZDROJ:
Kazdová, Alena. Kuřákům pomáhá abstinovat zaměstnavatel. In HRM [online]. Praha : ECONOMIA, 2006 [cit. 07-02-2007]. Dostupný z WWW: <http://managerweb.ihned.cz/index.php?s1=T&s2=0&s3=4&s4=1&s5=0&s6=0&m=d&article[id]=19821540>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail