Krizové řízení a projekty Evropské unie

V rámci Evropské unie je organizována celá řada projektů se zaměřením na oblast krizového řízení nebo ochrany obyvatelstva.

V rámci Evropské unie je organizována celá řada projektů se zaměřením na oblast krizového řízení nebo ochrany obyvatelstva (zejména v rámci VI. rámcového programu EU pro vědu a výzkum - program Evropského společenství výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a Nástroje pro financování civilní ochrany), kterých se, jako jeden z „koncových uživatelů“, účastní také Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR).

Tyto projekty jsou zaměřeny na vývoj informačních systémů pro podporu krizového řízení (od fáze plánování a prevence, přes fázi řešení až po fázi obnovy) a dále na využívání satelitních technologií pro snímkování země a telekomunikaci při krizových situacích.

OASIS

Akronym projektu: OASIS – Open Advanced System for Disaster and Emergency – (dříve Open Advanced System for Improved Crisis Management).
Zahájení: 1. září 2004.
Ukončení: Oficiální termín ukončení byl posunut z 31. srpna 2008 na 31. prosince 2008.
Původ: Šestý rámcový program (FP6 IST), strategický cíl 2.3.2.9 „Improving Risk Management“.
Účastníci projektu: Projekt je veden společností EADS DS ve spolupráci s přibližně 14 společnostmi zaměřenými zejména na vývoj informačních systémů (za ČR společnost MediumSoft, a.s.; od února 2007 také MV-GŘ HZS ČR).
Cíl projektu: Definovat a vyvinout první verzi otevřené (open source), flexibilní a generické informační a komunikační technologie (ICT) systému krizového řízení. Tento systém velení a kontroly směřuje k podpoře odezvy a k záchranným operacím pro případ mimořádných událostí velkého rozsahu.

Hlavními prioritami je zlepšení:

 • vnitřní a vnější součinnosti mezi všemi národními organizacemi civilní ochrany a se stávajícími systémy,
 • celkové informační bezpečnosti ve velmi rozšířených systémech,
 • situační připravenosti prostřednictvím kontinuální (v reálném čase) produkce přesného a konzistentního obrázku situace.

Zlepšit management rizik pomocí „vydláždění“ cesty ke globální evropské infrastruktuře krizového managementu. OASIS pracuje zejména s civilními bezpečnostními aplikacemi zahrnujícími fázi odezvy (Akce), fázi připravenosti (Plánování) a fázi postkrizovou (Zhodnocení). Sférou působnosti projektu OASIS je organizace záchranných operací, vyžadující od OASISu naprostou generičnost a přizpůsobivost, týkající se přírodních a průmyslových rizik a rizik způsobených lidským faktorem (např. terorismus, havárie atp.).

Hlavní výstup projektu: Otevřená architektura krizového managementu a knihovna ICT komponent pro součinnost. To umožní vybudování otevřené platformy integrací heterogenních subsystémů (přirozeně kompatibilních s novým OASIS konceptem nebo již existujícími systémy provozované uživateli).

TANGO

Akronym projektu: TANGO - Advanced Networks for GMES Operations.
Zahájení: 1. listopadu 2006.
Ukončení: 31. října 2009.
Původ: Šestý rámcový program (FP6 IST), priorita 4 – Aeronautics and Space.
Účastníci projektu: Projekt je veden společností EADS Astrium ve spolupráci se 24 výzkumnými (za ČR – Univerzita Karlova v Praze) a průmyslovými partnery včetně klíčových účastníků GMES1 (poskytovatelé služeb GMES, poskytovatelé dat GMES, zástupci cílových uživatelů) a předními odborníky v oblasti satelitních komunikací (celkem ze dvanácti zemí EU). Ve skupině cílových uživatelů je zastoupeno MV-GŘ HZS ČR.

Cíl projektu:

 • podporovat projekty GMES a budoucí operační služby GMES stejně jako k nim přiřazených cílových uživatelů v oblasti telekomunikačních potřeb;
 • ulehčit přístup komunity GMES k telekomunikačním řešením, zejména prostřednictvím vývoje platformy běžných telekomunikačních služeb; tato platforma bude nabízet privilegované rozhraní pro poskytovatele GMES služeb s cílem dosáhnout optimalizovaných nákladů a rychlého přístupu k telekomunikačním řešením;
 • vyvinout, sjednotit, předvést a prosadit inovativní satelitní telekomunikační řešení k adekvátnímu zvládání různých potřeb (zdokonalený sběr dat a interaktivní mapování, rozšiřování dat GMES, včasné varování atp.);
 • navrhnout definici optimalizované infrastruktury satelitní telekomunikace.
 • definovat podmínky pro operační využívání platformy TANGO založené na přiměřené spolupráci.

TANGO je prvním projektem z VI. rámcového programu zaměřeným na využití satelitních telekomunikací pro potřeby celé komunity GMES. Klíčové aplikace vyvinuté v rámci inciativy GMES budou zaměřeny zejména na oblasti námořní služby a služby havarijní odezvy zahrnující krizový management a humanitární pomoc.

Hlavní výstup projektu: Platforma běžných telekomunikačních služeb vyvinutá jako odpověď na následující otázky:

 • hladká spolupráce s existujícími platformami služeb GMES a tímto integrace zemských sítí (GSM, PMR) a podporovaných protokolů (IP);
 • shoda s pokročilými požadavky aplikací GMES zahrnující sběr dat z místních senzorů nebo z observačních zařízení země, spolehlivý a bezpečný přenos dat, hlasu a videa, distribuce dat, odesílání výstrah atp.;
 • optimalizované využití každé telekomunikační infrastruktury k maximalizaci výhod při rozumných nákladech.

Tyto služby budou nabízeny od roku 2010. Platforma TANGO bude nabízena, jako dodatečné rozšíření, poskytovateli služeb GMES. Tato platforma bude usnadňovat přístup k telekomunikačním službám poskytovatelů služeb GMES výběrem přiměřeného řešení ke zvládání rozmanitých druhů vyjádřených potřeb.

PREVIEW

Akronym projektu: PREVIEW – Prevention, Information and Early Warning.
Zahájení: 1. dubna 2005.
Ukončení: 31. prosince 2008.
Původ: Šestý rámcový program.
Účastníci projektu: Projekt je veden společností INFOTERRA France ve spolupráci s 54 zástupci z oblasti výzkumu a vývoje, ale také z praxe (např. Švédsko – SRSA, Francie – MV, Itálie – Úřad Civilní Ochrany). PREVIEW je součástí evropské iniciativy GMES, která nabízí významnou příležitost pro pokrok v reakci na mimořádnou událost pomocí využití vesmírných technik a řešení.
Cíl projektu: Vývoj nových informačních služeb založených na satelitním monitoringu a další observačních technikách za účelem ochrany obyvatelstva proti všem druhům environmentálních rizik (od povodní a lesních požárů k zemětřesením a chemickým únikům). Tyto služby by měly být určeny zejména pro klíčové složky (složky ochrany obyvatelstva, záchranné sbory, agentury ochrany životního prostředí, orgány odpovědné za plánování, atd.).

Mezi hlavní cíle patří zejména:

 • zdokonalení předcházení rizik prostřednictvím lepší prevence a připravenosti, lepšího předvídání a přesnějšího zhodnocení krizových situací v různých měřítcích (časových, územních atp.);
 • zlepšení rozšiřování informací včasného varování, perfektně přizpůsobeného sociálním potřebám a pojetí záchranných prací.

Projekt vyvine informační služby pro mapování majetkových hodnot, rizik, monitoring rizik, předpověď rizik, připravenost a odhad škod pro následující typy rizik:

 • povodně;
 • větrné smrště;
 • lesní požáry;
 • zemětřesení a sopečné výbuchy;
 • sesuvy půdy;
 • rizika způsobená člověkem.

Tyto priority byly definovány komunitou cílových uživatelů (zejména v oblasti ochrany obyvatelstva) zapojených do projektu.

Hlavní výstup projektu: Různé nástroje sloužící pro předvídání či řešení výše uvedených mimořádných událostí. Jednotícím prvkem těchto nástrojů je využívání satelitních technologií pro monitoring a snímkování zemského povrchu.

RISK-EOS

Akronym projektu: RISK – EOS.
Zahájení: rok 2003 (druhá etapa projektu prosinec 2005).
Ukončení: 30. listopadu 2008.
Původ: GMES (Global Monitoring for Environment and Security).
Účastníci projektu: Projekt je veden společností INFOTERRA France ve spolupráci s 20 zástupci z oblasti výzkumu a vývoje. Projekt RISK - EOS je součástí evropské iniciativy GMES.

Cíl projektu:

Portfolio služeb určených pro podporu všech fází řízení krizových situací (povodně, lesní požáry). Tyto služby jsou primárně určeny pro dotčené orgány na místní, regionální a národní úrovni v oblasti:

 • územního plánování;
 • civilní ochrany a záchranných sborů;
 • ochrany životního prostředí.

Tyto výstupy byly definovány v rámci první fáze projektu RISK – EOS (2003-2004) a vybrány na základě priorit vyjádřených hlavními uživateli (Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Švédsko). Cílem druhé fáze (2005-2008) projektu RISK – EOS je rozšířit portfolio nabízených služeb o další služby, které budou více vyhovovat novým uživatelům z dalších evropských regionů. Všechny služby projektu jsou vytvářeny ve velmi úzké spolupráci a diskuzi s komunitou uživatelů.

Hlavní výstup projektu: Portfolio produktů je již v současné době v Evropě široce rozšířeno. V této etapě bylo definováno 21 dohod o poskytování služeb s regionálními uživateli (Bulharsko, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Slovensko a Švédsko). Každá dohoda specifikuje podmínky a lhůty dodávky služby.

Zdroj:
Miklós, D.:Krizové řízení a projekty Evropské unie. 112 - časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, č. 1/2008
Redakčně upraveno

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail