Kotvicí body záchytných systémů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdo je oprávněn kontrolovat ocelové konstrukce, resp. kotvicí body záchytných systémů?

Problematika kontrol ocelových konstrukcí je rozsáhlá a je pojednána např. v ČSN EN 1090-2  „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce“. V tomto případě se na kotvicí body vztahuje ČSN EN 795 „Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení“. Tato norma je harmonizovaná se směrnicí 89/686/EHS pro osobní ochranné pracovní prostředky a rozděluje kotvicí body do tříd A – E, viz obrázky s příklady.

      
kotvicí body
obr. 1 kotvicí bod tř. A

kotvicí body
obr. 2 kotvicí bod tř. B

kotvicí body
obr. 3 kotvicí bod tř. C

kotvicí body
obr. 4 kotvicí bod tř. D

kotvicí body
obr. 5 kotvicí bod tř. E

Kotvicí bod je obecně součástí celého systému pro zajištění pracovníka ve výšce. Z diskuse evropských expertů nad normou a směrnicí vyplynulo, že za nezpochybnitelné osobní ochranné pracovní prostředky lze považovat kotvící body třídy B a E (rozhodující bude přemístitelnost těchto prostředků). Pro takovéto kotvicí body musí požadavky na jejich umístění a další parametry jasně stanovit výrobce a uvést je ve svém návodu k výrobku. Osazovat tyto kotvicí body může pouze pracovník, který je seznámen s návodem a případně vyškolen, to vše v souladu se zákoníkem práce, resp. nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Kotvicí body třídy A, C nebo D budou většinou pevně spojeny s objektem (nemusí to být jenom ocelová konstrukce), což již není vlastnost osobních ochranných prostředků. V takovém případě je jejich navržení věcí projektanta – kvalifikovaného inženýra, který má mimo jiné vycházet z požadavků normy ČSN EN 795. Kotvicí body jsou součástí konstrukce, která je předána uživateli a ten poté odpovídá za jejich stav a údržbu. Používání kotvících bodů, např. při údržbových pracích, má být v souladu se stanoveným technologickým postupem. Ten však často není zpracován.

Za těchto okolností, ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, určí způsob zajištění, včetně místa kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Požadavky na kvalifikaci takového zaměstnance nejsou sice blíže stanoveny, ale musí se jednat o člověka, který dané problematice věcně rozumí, má dostatečné zkušenosti, popř. nejlépe je, když je vyškolen přímo samotným výrobcem daných kotvících bodů. Ať už se jedná o jakoukoliv třídu kotvícího bodu, budou k němu připojeny další prostředky. Např. lano s tlumičem energie pádu a zachycovacím postrojem, viz např. ČSN EN 363 „Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu“. V takovém případě je vždy nutno řídit se návodem k používání těchto prostředků, které mohou obsahovat i požadavky na kotvicí bod.

Autor článku: 

Komentáře

Revize technického stavu kotvích zařízení dle ČSN EN 795

01.01.2013 - 17:42 Mojmír Klas
V poslední době se často vedou diskuse nad tím, kdo je oprávněn provádět revize kotvících zažízení certifikovaných dle ČSN EN 795. Odpověď paní doktorky Samkové vystihuje ne zcela jednoznačně definované požadavky na revizního technika. Za doplnění však stojí, že naprostá většina výrobců těchto zařízení určuje ve svých návodech k používání kdo je oprávněn tyto revize provádět a jak často se revize mají provádět. Výrobci stanovují, že tzv. oprávněnou osobou ( tento termín "oprávněná osoba ) používají výrobci kotvících zařízení musí být osoba proškolená daným výrobcem. Všechny renomované firmy v tomto oboru tuto skutečnost stanovují, obdobně jako výrobci osobních ochraných prostředků proti pádu. Představit si, že bez prošklení výrobcem lze získat veškeré potřebné znalosti, je poměrně obtížné. Za poznámku také stojí i odpovědnost osoby, která revizi provádí. I tato odpovědnost ja právě často předurčena proškolením daným výrobcem. oOsoba, která se prohlásí, za osobu znalou, musí svoji znalost objednateli prokázat, jak jinak ji prokázat než certifikátem od výrobce o proškolení si lze obtížně představit.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail