Koordinátor BOZP na staveništi požaduje kromě přileb i certifikované čepice

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Mám možná trochu neobvyklý dotaz. Pracuji ve stavební firmě. Momentálně realizujeme zakázku, kde po nás koordinátor BOZP požaduje nošení přileb, což je normální, ale pouze v čepicích, které mají certifkát ochranných pracovních pomůcek. Dosud jsem se s tímto požadavkem nesetkala a tak považuji jeho požadavek za neopodstatněný. Můžete mi odpovědět, zda má na takový postup nárok? Případně, kde má tento požadavek oporu v platné legislativě?

K zaslanému dotazu odpovím trochu šířeji.  Povinnosti k nějakým plněním může stanovit pouze zákon [viz. listina základních práv a svobod č. 2/1993 čl. 4-1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.]. Co se týče používání OOPP, tak zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce) v § 104 odst.1 ukládá zaměstnavatelům, aby v případech, kdy nemohou odstranit riziko nebo ho dostatečně omezit opatřeními v organizaci práce, musí své zaměstnance chránit prostřednictvím osobních ochranných pracovních prostředků. Jako povinnost již není formulován odst. 2 , který umožňuje zaměstnavateli v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá mimořádnému znečištění nebo opotřebení nebo v případech, kdy plní ochrannou funkci (např. ochrana před deštěm, chladem, slunečním zářením apod.) poskytovat jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv (OPP).

Co se týče vlastní aplikace uvedeného ve stavebnictví. Na stavbách, kde není určen koordinátor, se podle ustanovení ZP § 101 odst. 3 musí na společném pracovišti zúčastnění zaměstnavatelé vzájemně písemně informovat o rizicích. Smyslem tohoto požadavku není předávat si vzájemně „registry rizik“, ale právě informace vycházející z výše uvedeného vyhledání rizik, na která se přijímala opatření v organizaci práce nebo v poskytování OOPP. (Poskytovat subjektům informace např. že na schodišti bylo riziko pádu z výšky, a proto jsem tam nainstaloval zábradlí, jak občas bývá v praxi činěno, nemá dle mého žádný význam). Na stavbách, kde je určen koordinátor se toto ustanovení neaplikuje, protože před zněním obecného předpisu (ZP) má přednost speciální předpis, v daném případě třetí část zákona 309/2006 Sb. Zde platí následující:

1. Podle ustanovení § 16 písm.a) zákona 309/2006 Sb. má zhotovitel povinnost informovat koordinátora o postupech, v nichž řeší rizika vznikající při své  plánované činností na staveništi (samozřejmě včetně přijatých opatřeních, neboť sdělovat riziko bez opatření je bezpředmětné a navíc v rozporu s jednotlivými ustanoveními zákoníku práce). Taková informace může vypadat například takto: Vzhledem k provozování jeřábu na pracovišti musí z důvodu rizika úrazu hlavy pádem předmětů nebo naražením na pohybující se břemeno zaměstnanci používat v ohrožených prostorech ochrannou přilbu.

2. Podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona 309/2006 Sb. má koordinátor povinnost bez zbytečného odkladu o této informaci informovat všechny dotčené zhotovitele na staveništi. Dodržování této informace u dotčených zhotovitelů pak v rámci oprávnění dle uvedeného zákona č. 309/2006 Sb. § 18 odst. 2 písm. a) bodu 2 a NV 591/2006 Sb. § 8 odst. 1 písm. d) je povinen koordinátor kontrolovat a při nedodržení požadovat zjednání nápravy.

Druhým případem, kdy musí koordinátor činit postupy ohledně OOPP, je případ, kdy požadavek vychází z dobře zpracovaného plánu BOZP na staveništi. Pokud zpracovatel plánu BOZP na staveništi při zpracovávání jednotlivých postupů, které jsou základem plánu, nedokázal řešit rizika kolektivním způsobem a řešil je prostřednictvím OOPP, pak je zhotovitel povinen dodržet tento plán BOZP (viz. § 16 písm. b zákona 309/2006 Sb.) a koordinátor má povinnost dodržování plánu BOZP kontrolovat - viz. ustanovení NV 591/2006 Sb. § 8 odst. 2 písm. b). Co se týče plánu BOZP, tak zhotovitelé mají možnost se na zpracování plánu, resp. na jeho změnách, podílet.

Prakticky budou v úvahu připadat na staveništi rizika vyžadující použití ochranné přilby (pohyb v prostoru ohroženém manipulací s břemeny, práce nad sebou např. na lešení, pohyb v prostorách se sníženou podchozí výškou,…), použití výstražné vesty s vysokou viditelností (práce na veřejných komunikacích spojené s vnitrostaveništní dopravou nebo jeřábovou manipulací s břemeny,…), použití sluchátek apod. (práce v prostorech s překročením hlukového limitu), použití respirátorů (v prostorách s výskytem prachu apod.), použití osobního jištění (při práci a pohybu po plochách s nebezpečím pádu z výšky) apod.

Třetím případem, kdy může konat koordinátor postupy ohledně OOPP, je případ stojící tak trochu mimo problematiku bezpečnosti práce. A to, že použití konkrétních OOPP je vyžadováno bez uvedení důvodu (s uvedením důvodu bych očekával, že toto je zapracováno v plánu BOZP pro konkrétní stavbu) zadavatelem stavby smluvně se zhotovitelem a následně kontrolu tohoto smluvního požadavku smluvně požaduje po koordinátorovi na staveništi. Může se jednat o použití přileb, výstražných vest, jednotných oděvů či obuvi apod.

Závěrem se však nedomnívám, že by koordinátoři měli na staveništích řešit OPP poskytované zaměstnavateli na základě ustanovení ZP § 104 odst. 2 (tzn. např. zda zaměstnanci mají na sobě montérky, pracovní obuv, vatovaný kabát, pláštěnku, čepici apod.).

 

Autor článku: 

Komentáře

rizika

15.01.2014 - 10:40 Dalibor Pretsch
"Prakticky budou v úvahu připadat na staveništi rizika vyžadující použití ochranné přilby (pohyb v prostoru ohroženém manipulací s břemeny, práce nad sebou např. na lešení, pohyb v prostorách se sníženou podchozí výškou,)" Podle mého názoru je jedno, zda se na "staveništi" tato rizika vyskytují nebo ne. Přilbu se na "staveništi" musí používat vždy - NV č. 495/2001 sb., příloha č.3. To, že pokud je určen koordinátor tak nemusí mezi zaměstnavateli proběhnout prokazatelné informování o rizicích také slyším poprvé. Já osobně bych na toto raději nespoléhal, ale nejsem právník.

Re: rizika

15.01.2014 - 11:00 Radoslav Vlasák
Také se domnívám, že prokazatelné informování o rizicích mezi jednotlivými zaměstnavateli na staveništi by mělo proběhnout (aspoň v základní podobě) vždy - tedy bez ohledu na to, zda koordinátor je či není určen. Ani koordinátor nemůže být na staveništi přítomen trvale (a v praxi se tak obvykle neděje), a pak může i dostatečná vzájemná informovanost o rizicích zabránit nežádoucím událostem. Současná praxe, kdy jeden koordinátor mnohdy vykonává tuto profesi na několika (někdy i mnoha) staveništích, to dostatečně podporuje. A obecně - současné legislativní ukotvení koordinátora výše popsanému stavu tak trochu napomáhá. Stavebník (investor), který je povinen koordinátora (ve stanovených případech) určit, je většinou veden snahou co nejvíc ušetřit. Proč by potom koordinátor nemohl tuto činnost provádět na více staveništích - určitě bude "levnější" než ten, který se tomu kterému staveništi bude věnovat důsledně. Ale to je jenom můj náhled na věc.

Re: rizika

15.01.2014 - 12:04 Ing. Vít Hofman
Co se týče informování o rizicích a o přijatých opatřeních, musím s tím, že informace je nutno poskytnout bez ohledu na určení / neurčení koordinátora. Rovněž si nemyslím, že by § 101, co se týče informování o rizicích, byl obecně formulovaný. Naopak mi přijde zcela konkrétní. S p. Pretschem však nemohu souhlasit, co se týče ochranných přileb na staveništi. OOPP se poskytují na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce (ZP). NV. 495/01 Sb. ,říká, že se při jejich výběru a poskytnutí postupuje ZEJMÉNA dle přílohy 2 a 3. Příloha 3 uvádí činnosti, které vyžadují použití konkrétních OOPP, u přileb jsou to práce na staveništi. Zcela jistě, se toto dá chápat jako direktiva, která pro jakoukoliv práci kdekoliv na staveništi vyžaduje použití ochranné přilby. Nebo se to dá chápat v širším pojetí jako doporučení, které zmiňuje, že zcela jistě se na staveništi mohou provádět práce, které vyžadují použití přileb a právě zaměstnavatel musí zhodnotit, které to jsou a které ne. Každopádně zastáváte-li názor, že stavbyvedoucí, pokud v unimo buňce vyplňuje administrativu s kávou na stole (tj. pracuje na staveništi), musí mít na hlavě ochrannou přilbu a že toto je zákonný požadavek, ... a je spousta dalších, jiných prací (malíři, řidiči, různá měření, dozory apod., u nichž je zejména v určité fázi stavby použití přileb zcela zbytečné a v praxi řekněme i otravné).

Re: rizika

15.01.2014 - 14:20 Dalibor Pretsch
Omlouvám se, příspěvek jsem vložil jako "nový" a ne jako odpověď. :-)

Já naprosto souhlasím, že to

15.01.2014 - 14:19 Dalibor Pretsch
Já naprosto souhlasím, že to v některých případech provádění prací na staveništi může být absurdní, a někde to logicky není nutné jelikož tam toto riziko hrozit nemusí. Pokud bych tuto myšlenku přijmul, tak stejně narazím na to, že na drtivé většině "staveb" toto riziko opravu hrozí. Nicméně, já osobně bych neriskoval, a nedoporučil bych "své" firmě kde bych měl zajišťovat BOZP, aby se v případě prací na staveništi spolehli pouze na své vyhodnocení rizik, kterým by argumentovali, že nemusí mít přilby. Nerad bych v případě úrazu nebo jiné mimořádné události čekal až na výklad soudu v této věci. Jelikož nikdo jiný než soud to rozhodnout nemůže.

Dobrý den,

17.01.2014 - 15:40 Václav Rak
Dobrý den, z dotazu k tomuto článku mi přijde, že koordinátor podmiňuje použití ochranné přilby nošením čepice. To jako, že například při 15°C mám mít pod ochranou přilbou naraženýho ještě kulicha?:D Předpokládám, že tomu tak není a kordinátor požaduje po pracovnících pohybujících se po stavbě, aby nosili ochranou přilbu proti mechanickým rizikům a při teplotě -X°C také ochranou čepici proti riziku chladu. Použití čepice ještě podmiňuje tím, že bude na hlavu nasazena jako první a ochranná přilba poté:D. Nicméně, pokud čepice chrání proti riziku způsobené chladem, tak je dle ZP § 104 odst 2 oopp a ne oop, tím pádem je, dle mého názoru, požadavek koordinátora oprávněný

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail