Koordinátor BOZP na staveništi je stále velkou neznámou

Zdroj: 

Koordinátor BOZP na staveništi je stále pro mnoho lidí velkou neznámou. Vyplynulo to z praktických zkušeností přednášejících na semináři Činnost koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby, který se konal 8. 10. 2009 v Českých Budějovicích. Tato situace se však krůček po krůčku zlepšuje. Také zásluhou sdružení Společná vize: Bezpečnost práce na staveništi, které seminář pořádalo.

Část prvá

Část prvá

Sdružení Společná vize: Bezpečnost práce na staveništi zastupoval předseda Vladimír Mílek. Toto sdružení se zabývá osvětou a vzděláváním v oblasti BOZP na staveništi. Má oblastní kanceláře v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a v Českých Budějovicích. Mimo jiné se také zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců ze stavebních úřadů, kteří posuzují projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Součástí projektové dokumentace je plán BOZP (povinnost zpracovat plán BOZP je stanovena v § 15 odst. 2 z. č. 309/2006 Sb.) a na jeho vyhotovení se podílí koordinátor BOZP na staveništi (dále jen koordinátor), i když v předpisech není stanovena osoba, která ho má vypracovat. Sdružení si dalo za cíl pro rok 2009 heslo: „Žádná projektová dokumentace stavby, kde se ustanovuje koordinátor BOZP, není úplná bez plánu BOZP.“ Dne 1. 12. 2009  v Brně se uskuteční 7. setkání profesního seskupení Společná vize: Bezpečnost práce na staveništi - workshop (Plán BOZP krok za krokem).

Věra Bláhová ze společnosti Ecological Consulting, a. s. Olomouc ve svém příspěvku seznámila přítomné s povinnostmi koordinátora, který by se měl účastnit přípravy projektové dokumentace, kontrolovat projektovou dokumentaci z hlediska zapracování nezbytných požadavků na zajištění BOZP, zpracovávat informace o rizicích, přehled legislativy, podílet se na vyhotovení oznámení o zahájení stavebních prací pro OIP, plánu BOZP, dodat soupis požadavků BOZP vůči zhotoviteli pro zadávací podmínky, účastnit se výrobních výborů, porad (dle potřeby zadavatele). Koordinátora určuje zadavatel stavby v případech, které uvádí § 14 odst. 1 z. č. 309/2006 Sb. Za úplnost projektové dokumentace zodpovídá projektant.

Plán BOZP na staveništi – textová část

 • identifikační údaje stavby, stručný popis, účel a místo stavby, rozsah stavby, a jméno a kontakt na stavbyvedoucího,
 • podmínky k zpracování plánu – soupis prací, technologií a řemesel v návaznosti na harmonogram prací, výskyt rizikových činností apod.,
 • povinnosti zadavatele stavebních prací – ze zákona,
 • povinnosti koordinátora – určené ve smlouvě se zadavatelem,
 • vyhodnocení rizik na staveništi – doporučená koordinační opatření, opatření při zvýšeném ohrožení života,
 • povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik,
 • matice odpovědnosti – jména osob odpovědných za provádění jednotlivých opatření (projektant, koordinátor, technický dozor),
 • zásady chování při vzniku mimořádné události.

Plán BOZP - přílohová část

 • oznámení o zahájení prací,
 • schéma prostorového uspořádání staveniště,
 • harmonogram stavby,
 • informace o rizicích a registr nebezpečí a opatření,
 • přehled právních předpisů,
 • informace o rizicích zhotovitelů - zpracování rizikových prací do plánu – podle náročnosti a velikosti stavby,
 • technologické a pracovní postupy,
 • provozní bezpečnostní předpisy,
 • dokumentace činnosti koordinátora BOZP.

Koordinátor Pavel Novák sdělil posluchačům praktické zkušenosti na téma Požadavky BOZP při udržovacích pracích (manuál údržby) - součást plánu BOZP na staveništi.

Podle § 3 písm. b) bod 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí udržovací práce. Koordinátor zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích.

Jedná se o práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení,  to znamená malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, kontroly revize a opravy veškerého technického vybavení, montáž, demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav. Spolupráce koordinátora se také vyžaduje při zpracování místních provozních předpisů, při zavedení bezpečnostních značek, značení a signálů, označení vnitřních komunikací. „Domluvili jsme se se zástupcem OIP, že přišel 3 měsíce před kolaudací a prošli jsme (provozovatel, koordinátor, bezp. technik provozovatele) celou stavbu a našli jsme ještě 15 problémů, které se zástupci OIP a  provozovateli nelíbily a do kolaudace se musely odstranit,“ říká P. Novák. Se Společnou vizí plánují seminář, který by se věnoval BOZP při udržovacích pracích s ukázkami manuálu údržby.

Mojmír Klas se ve své přednášce zabýval bezpečností na střechách. Jestliže při stavebních a montážních pracích nebo při udržovacích pracích hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště. Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná plocha přesahuje 1,5 m. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti: pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, propadnutí střešní konstrukcí a otvorem. Pokud bude na plochu vstupovat jen vyškolený zaměstnanec, pak použije individuální ochranu. Kolektivní opatření se použije v případě, kdy na ni bude moci vstupovat kdokoli. „V plánech BOZP bychom měli řešit i světlíky, neviděl jsem mnoho plánů BOZP, které se zabývají údržbou světlíků,“ říká Mojmír Klas.

Vladimír Sklenář z České společnosti stavebních koordinátorů (ČSSK) upozornil na fakt, že mnohé plány BOZP mají daleko do efektivity, funkčnosti a nemají pro konkrétní stavbu vypovídací schopnost. Na základě jednání kulatého stolu, které svolali (účastnili se zástupci ministerstva, OIP), dali dohromady doporučený obsah a rozsah plánu BOZP v přípravné projektové fázi výstavby. Plán by měla zpracovávat autorizovaná osoba odpovědná za zpracování projektové dokumentace. Projektant přizve odborně způsobilou osobu –koordinátora.  Pokud se ještě neví, kolik zhotovitelů bude na stavbě pracovat, učiní se odborný odhad. Pro koordinátory, kteří u ČSSK získali odbornou způsobilost, je plánován seminář na téma plán BOZP.

Marek Rolinec z firmy BOZPO s.r.o. seznámil přítomné s činností koordinátora a plánem BOZP na Slovensku.  Firma BOZPO dozoruje z hlediska BOZP významné stavby. Zatím zaznamenali pouze jeden vážný pracovní úraz, a to z důvodu hrubého porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance.

Pojem koordinace je na Slovensku zaveden už od r. 2001 a nyní ho upravuje nařízení vlády 396/2006 Z.Z. Narozdíl od ČR je plán BOZP na Slovensku povinný pro každou stavbu. Připisuje se mu velký význam, ale praxe je taková, že pokud přijde kontrola bezpečnosti práce na stavbu, tak se jenom zeptají, zda-li plán je a kontroluje se pouze v případě, když se stane nějaký závažný úraz. Plán zabezpečuje projektant. „Firmy se na nás obracejí, abychom ho vypracovali po „bezpečácké“ stránce a oni k tomu přidají výkresovou část. Také se bohužel setkáváme s názorem, že investice do koordinátora jsou pro některé firmy vyhozené peníze a výše pokuty je často nižší než cena služeb, které poskytujeme,“ říká Ing. Rolinec. Podobně jako u nás se plány také vypracovávají už na rozeběhnuté stavby jen proto, že se ohlásila kontrola z inspekce práce nebo ze stavebního úřadu. Na 400 lidí na stavbě je doporučována stálá přítomnost koordinátora, ale v legislativě to není stanoveno.

Nespokojenost s úrovní bezpečnosti práce, ať už ze strany projektantů, kteří tvoří projektovou dokumentaci, oznámení, nebo ze strany zhotovitelů vyjádřil ve své přednášce Jindřich Pater z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). „Stavbyvedoucí jsou tlačeni do jiných úkolů na stavbě a stále bezpečnost za prioritu nemají. U nás se těžké montážní práce dějí s cigaretou v puse, v teniskách, v tričku bez loga firmy a nejhorší situace je u malých a středních firem,“ charakterizuje české stavby Ing. Pater. Komora si dala za prioritu bezpečnost. Ze zákona existuje povinnost pro každou autorizovanou osobou (je jich registrováno 28 tis. a jsou to např. projektanti, stavbyvedoucí) předložit nasbírání kreditů za účast na seminářích a školeních. Dostávají 4 x do roka zpravodaj Právní informace, CD a DVD s potřebnými informacemi z různých oborů, kde je řešena BOZP na staveništi i plán BOZP. Je chyba, že tak málo „paragrafů“ v právních předpisech se týká koordinátorů. Například ve stavebním zákoně je to § 157 odst. 2 Stavební deník – koordinátor má právo využít a provádět záznamy do stavebního deníku, další § 153 odst. 2, který nařizuje stavbyvedoucímu součinnost s koordinátorem na staveništi.

Své poznatky a zkušenosti s udělováním akreditací v oblasti koordinátora BOZP na staveništi sdělil Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na stránkách Focal pointu můžete najít seznam koordinátorů a odborně způsobilých osob v prevenci rizik. V oblasti koordinátora nebyla možnost aplikace přechodných ustanovení § 22 odst. 2 z. č. 309/2006 Sb. Ing. Cais upozornil na problém vztahující se k živnostenskému zákonu. V příloze č. 2 Živnosti vázané se pro osoby způsobilé v předmětu podnikání „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ považuje za odbornou praxi pouze činnost v oblasti bezpečnosti práce nebo v oblasti ochrany zdraví při práci. Na rozdíl od z .č. 309/2006 Sb. se neuznává alternativní doba činnosti v oboru, ve kterém bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik. Živnostenské úřady tudíž nevydávají živnostenská oprávnění některým držitelům osvědčení. Na řešení se zatím pracuje.

Dana Bílá z firmy PreventCom s.r.o. zhodnotila koordinátora nejen po stránce pracovní, ale i po stránce psychologické. Kromě odborné způsobilosti, odborných znalostí a zkušeností by měl mít koordinátor také tzv. měkké dovednosti – komunikační, manažerské dovednosti, schopnost vyjednávání, ovlivňování.
Plán BOZP se nesmí stát formálním. Koordinátor se musí podílet aktivně, ovlivňovat účastníky stavby, aktualizovat, upravovat plán. V neposlední řadě i správně komunikovat.

Tipy na komunikaci:

 • otevřenost a respektovat druhou stranu,
 • naslouchat,
 • vyjasnit situaci,
 • ujistit se, že druhá strana rozumí,
 • vysvětlovat,
 • začínat s myšlenkou na konec – posunout stavbu ke zdárnému konci.

OOPP pro práci ve výškách představil Jaromír David se svou asistentkou z firmy Canis safety a.s. prostřednictvím praktických ukázek.

Obrázek

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail