Koordinace BOZP na staveništi a vzájemná informovanost zaměstnavatelů podle ZP

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Dvořák z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Pokud je na staveništi ustanoven koordinátor BOZP dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb., je nutno rovněž postupovat dle požadavku zákoníku práce § 101 odst. 3 a odst. 4? Může si firma na staveništích zpracovat dohodu o koordinaci a vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních?

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou nebo více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Každý ze zaměstnavatelů je povinen:

 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

 

 

Ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťuje koordinátor určený zadavatelem. Koordinátor musí po odborné stránce splňovat požadavky stanovené v § 10 tohoto zákona, což znamená, že musí být  odborně způsobilou osobou. Při své činnosti se řídí ustanoveními části třetí zákona a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Zatímco zákoník práce ve svém § 101 obsahuje úpravu obecnou, předmětem právní úpravy zákona č. 309/2006 Sb. je koordinace BOZP specificky na staveništi a je tedy ve vztahu k zákoníku práce zvláštní právní úpravou. Z tohoto hlediska může být účelné, pokud se i na staveništi budou zaměstnavatelé vzájemně informovat o rizicích a opatřeních v té souvislosti přijatých, musí však mít na paměti, že koordinaci v této oblasti provádí koordinátor, resp. koordinátoři podle zákona č. 309/2006 Sb. Ustanovení § 101 odst. 3 zákoníku práce o pověření jednoho ze zúčastněných zaměstnavatelů koordinací BOZP se nepoužije, neboť zákon upravující specificky tuto problematiku řeší koordinaci BOZP na staveništi jinak.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail