Kontroly nad dodržováním bezpečnosti práce při práci v lese

Zdroj: 
Ve více než dvou třetinách kontrol provedených v rámci hlavního úkolu „Dodržování bezpečnosti práce osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnavateli při práci v lese“ zjistili inspektoři Státního úřadu inspekce práce porušení požadavků stanovených právními předpisy z oblasti bezpečnosti práce.

Polovina zjištěných nedostatků se týkala problematiky bezpečných pracovních postupů při práci v lese. Více než 20 % porušení představovaly nedostatky ve vybavení a používání osobních ochranných pracovních prostředků, 11 % zaprotokolovaných porušení tvořila nedodržení bezpečnostních požadavků na stroje a zařízení. Nevybavení prostředky první pomoci, včetně nezajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc, inspektoři zjistili v 5 % případů porušení předpisů. Ostatní porušení bezpečnosti práce, jako např. nedostatky ve vybavení pracoviště bezpečnostními značkami, neorganizování dopravy na pracovišti nebo nedostatky při skladování chemických látek (pohonných hmot) apod., tvořila 13 % porušení zapsaných v protokolech z těchto kontrol.

Kontrolní úkol v oblasti těžby dřeva

Během prvních tří měsíců tohoto roku provedli inspektoři orgánů inspekce práce kontrolu u 56 subjektů, což představuje 40 % z celkového počtu 140 kontrol plánovaných k provedení v rámci zmíněného hlavního úkolu na území celé ČR. Stanovení hlavního úkolu „Dodržování bezpečnosti práce osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnavateli při práci v lese“ v programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2012 předcházela analýza pracovní úrazovosti v oblasti těžby dřeva a informační a kontrolní kampaň zaměřená na bezpečnost práce při těžbě dřeva a realizovaná orgány inspekce práce v loňském roce (viz tiskové zprávy z 5. 5. 2011, 10. 6. 2011 a 14. 11. 2011, články a další materiály zveřejněné na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce - http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/kampane-suip/).

K uvedené problematice Státní úřad inspekce práce vydal informační materiály „Fyzické osoby (OSVČ), dodržujte zásady bezpečné práce při těžbě dřeva!“ a „Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při těžbě dřeva“, které jsou rovněž k dispozici na výše uvedených webových stránkách.

Dlouhodobě vysoká pracovní úrazovost

Inspektoři inspekce práce se při uvedených kontrolách zaměřují na stav používaných technických zařízení (např. motorové řetězové pily, dopravní prostředky, lanovky atd.), na vybavení a používání osobních ochranných pracovních prostředků, nezbytných pracovních pomůcek a také prostředků první pomoci.

Zvýšenou pozornost inspektoři věnují dodržování bezpečných pracovních postupů při těžbě, soustřeďování, manipulaci, skladování a odvozu vytěženého dříví. Nedodržování těchto bezpečných pracovních postupů je totiž významnou příčinou smrtelných pracovních úrazů vzniklých při práci v lese, jak dokládají statistiky.

V loňském roce tak např. Státní úřad inspekce práce zaznamenal 14 smrtelných pracovních úrazů vzniklých při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, přičemž k 9 z nich došlo v souvislosti s manuální těžbou dřeva. V dalších 39 případech šlo o tzv. závažné pracovní úrazy, tj. úrazy s hospitalizací postiženého delší než 5 dní. Statistika z roku 2010 udává 10 smrtelných a 15 závažných pracovních úrazů v souvislosti s těžbou, dopravou a manipulací s dřívím.

Analýzou pracovní úrazovosti při práci v lese za předešlá leta však inspektoři orgánů inspekce práce zjistili dlouhodobě neuspokojivou tendenci ve vývoji pracovní úrazovosti v této sféře ekonomické činnosti. Rovněž zpráva Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., z roku 2011 uvádí, že v období 2004–2010 ze všech odvětví, která co do četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců překračují celorepublikový průměr, vykazuje nejvyšší četnost právě lesnictví.

Cíl kontrolní činnosti

Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny při práci v lese zajistit bezpečnost a ochranu svého zdraví. Zaměstnavatelé mají povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy při těžbě dříví tak, aby byla na pracovištích dodržována bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců.

Úsilí inspektorů orgánů inspekce práce při kontrolní činnosti v lese a na pracovištích obdobného charakteru směřuje k tlaku na dodržování zásad bezpečného chování ze strany osob samostatně výdělečně činných, zaměstnavatelů i zaměstnanců ve snaze chránit zdraví a životy osob a snížit počet pracovních úrazů vzniklých při práci v lese.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail