Kontroly ČIŽP zaměřené na zpětný odběr použitých výrobků obchodními řetězci

Zdroj: 
Česká inspekce životního prostředí provedla na prodejnách některých obchodních řetězců sérii kontrol zaměřených na bezplatný zpětný odběr použitých výrobků – především baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a odpadních motorových olejů. Kontroly byly provedeny v celé ČR.

Cílem kontrol bylo především ověřit, zda řetězce dostatečně dodržují své povinnosti stanovené zákonem o odpadech, a to především informovat spotřebitele o možnostech bezplatně odevzdat použité vybrané výrobky přímo na jednotlivých prodejnách nebo informovat o jiných, pro spotřebitele dostupných, místech zpětného odběru. ČIŽP má již několikaleté zkušenosti s tím, že právě některé obchodní řetězce plnění informačních povinností, tedy jednu ze základních myšlenek sytému bezplatného zpětného odběru, dostatečně nezajišťují. Při zjištění podobných, poměrně zásadních porušení zákona, ČIŽP ukládá těmto řetězcům sankce, které mají motivovat prodejce k pokud možno rychlé nápravě stavu.

Pro příklad si uveďme jeden pozitivní případ. V posledních letech uložila ČIŽP opakovaně několik pokut společnosti Lidl Česká republika, v.o.s. za porušení zákona ve vztahu ke zpětnému odběru.  Nejprve se jednalo o sankce v řádech desítek tisíc, následně stovek tisíc a stále však bylo zjišťováno porušení zákona. Po uložení sankce ve výši 2 miliony Kč nastal obrat. Společnost začala ke zjištěnému problému přistupovat zodpovědně a přislíbila nápravu zjištěného stavu. Následně ČIŽP zaměřila opět část kontrol právě na prodejny tohoto řetězce. Nemalé sankce ze strany ČIŽP a důsledné vymáhání plnění povinností přispěly k tomu, že společnost učinila dostatečná systémová opatření v celém řetězci. Některá opatření byla předem konzultovala i s ČIŽP. Tato opatření ČIŽP následně namátkově prověřila při kontrole 21 prodejen Lidl v celé ČR. Na jednotlivých prodejnách již inspektoři nezjistili žádné porušení informačních povinností ze zákona o odpadech. Spotřebitelé jsou nyní informačními cedulemi písemně informováni o možnosti přímo na prodejnách odevzdat bez nároku na úplatu a nákup nového zboží použité výrobky podléhající zpětnému odběru.

Obdobně proběhla série kontrol i u jiného řetězce, kde v průběhu minulého roku bylo zjištěno porušení zákona o odpadech ve vztahu ke zpětnému odběru výrobků a informování spotřebitelů. Zde výsledky kontrol naopak ukázaly, že řetězec se z uložené pokuty zatím dostatečně nepoučil a nadále spotřebitele dostatečně neinformuje. Spotřebitelé tak nedostávají informaci, jak mají s použitými výrobky správně naložit. Hrozí tak reálné riziko, že tyto použité výrobky skončí v komunálním odpadu. Vzhledem k tomu, že za nově zjištěná porušení zákona o odpadech teprve bude se subjektem vedeno správní řízení, nelze zatím uveřejnit název tohoto řetězce. Po ukončení správního řízení však bude ČIŽP opět standardně informovat o jeho výsledcích.

Obecné povinnosti posledních prodejců

Poslední prodejce baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik, zářivek, výbojek a olejů (např. motorových) je povinen spotřebitele informovat o zajištění zpětného odběru. Pokud odebírá výrobky přímo na provozovně, je povinností o tomto informovat spotřebitele písemně – nápisem „Místo zpětného odběru použitých výrobků“. Poslední prodejce také může odkázat spotřebitele na jiné místo zpětného odběru zřízené dovozcem nebo výrobcem výrobků, které však musí být zřízeno v dané obci nebo městské části, kde se nachází prodejna posledního prodejce. Vyřazená elektrozařízení z domácností (včetně zářivek a výbojek) je možné odevzdávat také např. na sběrných dvorech měst a obcí, kde zřídily místa zpětného odběru kolektivní systémy – organizace založené výrobci a dovozci elektrospotřebičů.

Zpětný odběr slouží především k tomu, aby ve směsném komunálním odpadu nekončily některé nebezpečné látky, které uvedené výrobky obsahují (oleje, těžké kovy, nebezpečné chemické látky, apod.). Ty by pak mohly ohrožovat životní prostředí při dalším nakládání s odpadem. Odebrané použité výrobky z režimu zpětného odběru lze naopak vhodnými způsoby materiálově a energeticky využívat – např. získávat cenné suroviny v podobě drahých kovů z elektrozařízení, spalování pneumatik v cementárnách apod. Systém zpětného odběru jako takový je tedy velmi důležitou součástí odpovědné odpadové politiky státu.

Komentáře

Je skutečně velká škoda, že

04.09.2008 - 15:32 Anonym
Je skutečně velká škoda, že je kontrolní činnost ČIŽP na (nejen) obchodní řetězce tak řídká. Očividně je pro Lidl sankce v řádech milionů teprve dostatečně motivační...pro malé živnostníky bezpochyby likvidační. Z vlastní zkušenosti vím, že spousta prodejců se povinností zpětného odběru vůbec nezajímá, popř. tuto povinnost nezná (neznalost zákona však neomlouvá). Osobně vidím zásadní problém v prevenci/osvětě skrze celé spektrum obyvatel (spotřebiteli počínaje, prodejci konče)...chybí četnejší kontroly, chybí exeplární případy, chybí sankce, chybí zájem médií...s mottem: Odpad není nutné třídit, když jej nebudeme míchat" přeji ČIŽP hodně úspěchů v potírání ekologických "zločinů". MM

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail