Kontroly a čištění komínů - změny od 1.1.2011

Zdroj: 
Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem byla zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Vyhláška č. 111/1981 Sb. byla poplatná stavu vědy a techniky v době jejího vzniku a proto už delší dobu neodrážela skutečné potřeby současné praxe a byly v ní také některé pojmy a označení pro dnes už neexistující subjekty (například národní výbor, kominický podnik atd.). Také z těchto důvodů byly podrobné podmínky uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb. v současné době jen stěží aplikovatelné a téměř nevymahatelné.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. vychází jednak z obecné prevenční povinnosti stanovené v § 415 občanského zákoníku a jednak z prevenční povinnosti v oblasti požární ochrany zakotvené v zákoně o požární ochraně.

Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům z ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a je vyjádřena takto: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek;…“.

Shrnutí podstatných změn oproti stávající právní úpravě

Oproti dosud platné vyhlášce č. 111/1981 Sb. se výrazně zmírnily požadavky na četnost čištění běžných spalinových cest. Například zatímco ještě vloni v případě komínů, na které jsou připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW, byl požadavek na provádění jejich čištění šestkrát ročně, podle nového nařízení vlády stačí čištění pouze tři. Čištění je třeba provádět u všech druhů paliv, ať už jsou to kapalná, tuhá či plynná. Nařízení vlády však nyní umožňuje čištění spalinových cest a spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW (tedy u běžných domácích spotřebičů) i svépomocí. Všichni provozovatelé ale musí zabezpečovat čištění a kontrolu spalinové cesty prostřednictvím odborně způsobilé osoby jednou ročně.

Zjistí-li odborně způsobilá osoba při vykonávané činnosti nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou

  • stavebnímu úřadu v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu,
  • orgánu vykonávajícímu státní požární dozor v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost.

Nařízením vlády se stanoví také podrobné podmínky pro vypalování komínů a další nezbytné náležitosti k zajištění požární bezpečnosti při tomto výjimečném způsobu čištění komína, jakož i oznámení této požárně nebezpečné činnosti místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením této činnosti.

Seznamy revizních techniků komínů a certifikovaných revizních techniků komínových systémů jsou zveřejněny na webových stránkách Společenstva kominíků ČR – www.skcr.cz .

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail