Kontroly bezpečného používání a provozu výtahů

Zdroj: 
Výtah je složité technické zařízení, jehož nároky na spolehlivost a bezpečnost jsou vzhledem k obecnému užívání velmi vysoké. Každý výtah proto musí být prověřován řadou speciálních postupů a musí odpovídat mnoha zákonným požadavkům.

Výtah je dnes už složité technické zařízení, jehož nároky na spolehlivost a bezpečnost jsou vzhledem k obecnému užívání velmi vysoké. Každý výtah proto musí být prověřován řadou speciálních postupů a musí odpovídat mnoha zákonným požadavkům.

Nový výtah musí být uveden do provozu subjektem nezávislým na výrobci či montážní firmě. Tento subjekt odborně posoudí a prověří, zda všechny použité části, (mj. i tzv. bezpečnostní komponenty), a i celek výtahu jako součást budovy, nemohou být nebezpečné svému uživateli a zda splňují všechny zákonné požadavky na bezpečné zařízení. Následně osvědčí shodu s příslušným nařízením vlády, v případě osobních výtahů č. 27/2003 Sb. Tyto úkony musí provádět autorizovaná osoba, potažmo notifikovaná osoba, tedy subjekt pověřený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. TÜV SÜD Czech působí jako notifikovaná osoba pro postupy posuzování shody pro výtahy již řadu let. Firma je koordinačním místem pro činnosti všech notifikovaných osob v České republice.

Výtah je však technické zařízení, kde se nutnost zkoušek a dohledu neomezuje pouze na uvedení do provozu.

TÜV SÜD Czech s.r.o. provádí pro všechny provozovatele výtahů činnosti, vycházející z ustanovení příslušných článků ČSN 27 4002, ČSN 27 4007, ČSN 27 4011, ČSN EN 81-80 a dalších předpisů. Zde je nutno zvlášť zmínit nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. To sice není určeno přímo pro výtahy, ale vztahuje se na všechna zařízení - stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí. Toto nařízení vlády stanovuje minimální bezpečnostní a zdravotní požadavky pro používání pracovních prostředků pracující na místě jejich pracovního výkonu - tedy i na výtahy, když jsou používány jako pracovní prostředky.

Odborné kontrolní činnosti, které se u provozovaných výtahů provádějí jsou zejména:

  • provádění Inspekčních prohlídek výtahů podle části 6 ČSN 27 4007 - tato činnost je prováděna pro dvě skupiny odběratelů - první tvoří provozovatelé výtahů a druhou pak servisní firmy.
  • provádění odborných zkoušek výtahů podle čl. 5.3 ČSN 27 4007 pro stejné skupiny odběratelů.

Zatímco Inspekční prohlídky byly prováděny ve velkém rozsahu, nyní jejich potřeba s ohledem na již vykonané Inspekční prohlídky postupně klesá a znovu se zvýší po pravidelném období (perioda těchto prohlídek je 3 roky), četnost provádění odborných zkoušek je velmi nárazová.

  • dále jsou prováděny zkoušky po podstatných změnách podle čl. 5.1 ČSN 27 4007 - tyto zkoušky jsou v současné době prováděny ve větším rozsahu, protože servisní firmy začaly provádět odstraňování zjištěných rizik po Inspekčních prohlídkách.
  • poslední skupinou v této části, je posuzování technické dokumentace pro provedení podstatných změn podle části 5 a 6 ČSN 27 4011. 

Jaká je praxe a zkušenosti s výsledky prohlídek?

Kolegové, kteří pracují na základě akreditace firmy jako inspekčního orgánu pro zmíněné činnosti, zaznamenávají řadu opakujících se nedostatků a rizik.

Již provedené Inspekční prohlídky konstatují nedobrý stav výtahů - na běžných výtazích pro dopravu osob, které jsou provozovány v bytových domech, je nacházeno více než 40 rizik různé úrovně.

Nejzávažnější rizika jsou zjišťována v souvislostí s absencí klecových dveří osobních výtahů. Právě na těchto výtazích pak dochází k řadě úrazů, bohužel i velmi malých dětí, o čemž svědčí např. dva poslední úrazy - jeden z května 2006 z Vlašimi a druhý z června z Prahy - v obou případech právě absence klecových dveří zapříčinila těžké úrazy malých dětí (o závažnosti celé problematiky svědčí i fakt, že k úrazům došlo i za přítomnosti dospělé osoby).

Je zřejmé, že v krátké budoucnosti se přikloní větší miska vah k zajišťování dvou zmíněných činností - provádění zkoušek po podstatných změnách a s tím případnému posuzování technických dokumentací.

Co má tedy bytové družstvo, v jehož domě je starší výtah udělat pro eliminaci rizik a zvýšení jeho bezpečnosti?

Doporučujeme oslovit odborný a nezávislý subjekt, který nestranně posoudí rizika na provozovaném výtahu. Ten pak nejlépe navrhne řešení. Nemusí jím být vždy ta nejdražší varianta - výměna výtahu za nový. Je samozřejmě vždy nutno zvážit všechny okolnosti. Na základě reálných finančních možností družstva, je možno stanovit varianty a naplánovat jednotlivé kroky ke zlepšení technického stavu rozloženě do různých časových období.

ZDROJ:
Výtah - vybavení budovy, se kterým se setkáváme téměř denně. In TZB-info.cz [online]. Praha : Topinfo, s.r.o., 2007 [cit. 19-09-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4364>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail