Kontrolní akce a výsledky činnosti SÚIP za červenec 2014

Zdroj: 
Tato tisková zpráva informuje o mimořádné kontrolní akci u zaměstnavatelů provozujících sběrny druhotných surovin a o výsledcích činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc červenec 2014.

Téměř 30 % kontrol zaměřených na zaměstnavatele provozující sběrny druhotných surovin odhalilo nedostatky v oblasti dodržování povinností daných zákonem o zaměstnanosti nebo zákoníkem práce. Inspektoři orgánů inspekce práce se mezi subjekty podnikajícími v tomto oboru pohybovali v uplynulém období v rámci mimořádné kontrolní akce, z níž jsou nyní k dispozici první předběžné výsledky.

Cílem provedených kontrol se stalo především odhalování nelegální práce, kontrola plnění povinnosti dle zákona o zaměstnanosti mít na pracovišti kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, kontrola plnění informačních a evidenčních povinností zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců ze zahraničí a kontrola základních ustanovení zákoníku práce týkajících se pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (forma, náležitosti a obsah těchto dokumentů). Dále ustanovení o pracovní době a odměňování. Při přípravě i provádění kontrol oblastní inspektoráty práce spolupracovaly s Úřadem práce ČR, ČSSZ, Celní správou a Cizineckou policií.

Jelikož se kontroly zaměřily i na oblast dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce, proběhla zhruba třetina kontrol za účasti inspektorů specializujících se právě na provádění kontrol v této oblasti. Více než 60 % kontrol s účastí inspektorů zaměřených na bezpečnost práce přitom odhalila nedostatky v zajištění bezpečnosti práce na pracovištích kontrolovaných zaměstnavatelů. Inspektoři zahájili celkem 279 kontrol, z nichž ne všechny jsou již ukončeny vypořádaným protokolem. Předběžné výsledky zatím dále informují o 13 zjištěných případech nelegální práce nebo práce bez písemně uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Často inspektoři zjišťovali nedostatky v oblasti pracovní doby (vedení evidence pracovní doby), odměňování (neposkytnutí příplatků za práci v sobotu a v neděli, neposkytnutí minimální nebo zaručené mzdy) či v náležitostech pracovněprávních dokumentů (smluv a dohod) atd.

Do oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti (jejíž součástí je kontrola nelegálního zaměstnávání) spadá největší objem pokut udělených oblastními inspektoráty práce v červenci 2014 na základě zjištěných porušení předpisů - tj. 18.075.000,- Kč. Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) zaevidoval v průběhu uplynulého měsíce celkem 2 798 kontrol u zaměstnavatelů a pokuty v celkové výši 27.147.500,- Kč. Na oblast pracovních vztahů a podmínek připadá objem pokut ve výši 7.130.000,- Kč a oblast bezpečnosti práce pak vykazuje pokuty ve výši 1.942.500,- Kč.

Nejvíce podnětů podaných občany minulý měsíc na potenciální porušování předpisů ze strany zaměstnavatelů spadá do oblasti pracovních vztahů a podmínek - 605. K oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti se vztahovalo 215 podaných podnětů a 116 podnětů směřovalo na domnělá porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce. Celkem tedy SÚIP v červenci zapsal do evidence 936 podnětů ke kontrole.

Podatelé těchto podnětů se nejčastěji cítili poškozeni na úseku odměňování (341 podnětů), svými podněty dále poukazovali na možné závady na úseku pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (287 podnětů) a úseku nelegální práce občanů ČR (189 podnětů) atd. Uvedené úseky zaujímají ve statistice SÚIP většinou přední místa v pomyslném žebříčku nejčastěji podávaných podnětů.

Podnět ke kontrole lze podat písemně, osobně či elektronicky prostřednictvím webových stránek www.suip.cz (přes menu do rubriky „Pracovněprávní vztahy“ a dále na „Podání podnětu ke kontrole“) nebo přímo přes webový odkaz http://epp.suip.cz/epp/index.php. Po zadání místa výkonu práce (okres) je příchozí podnět automaticky nasměrován do elektronické podatelny příšlušného oblastního inspektorátu práce.

Pokud si občan zaměstnaný v ČR není jist, zda není zaměstnavatelem na svých právech krácen, může se na orgány inspekce práce obrátit v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně, a to na všech oblastních inspektorátech práce a kontaktních pracovištích ve stanovených provozních dnech. Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Během uplynulého měsíce se na orgány inspekce práce v rámci poradenství obrátilo celkem 6 057 zájemců.

Kontrolní činnost SÚIP v oblasti dodržování předpisů stanovujících bezpečnost práce mj. předchází vzniku pracovních úrazů. V průběhu měsíce července SÚIP zaevidoval 3 119 pracovních úrazů, z toho 62 pracovních úrazů cizinců. Ve 12 případech, mezi nimiž byli dva cizí státní příslušníci, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 130 pracovníků, z toho 4 cizinci.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci podává následující tabulka:

Jihomoravský kraj: 334
Plzeňský kraj: 332
Středočeský kraj: 323
Moravskoslezský kraj: 298
Ústecký kraj: 261
Jihočeský kraj: 241
Zlínský kraj: 217
Královéhradecký kraj: 199
Pardubický kraj: 184
Hlavní město Praha: 174
Vysočina: 146
Karlovarský kraj: 145
Liberecký kraj: 112
Olomoucký kraj: 110
Zahraničí: 41
Neurčeno: 2

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V červenci 2014 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 168 projektových dokumentací staveb.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 7. 8. 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail