Kontrola/revize školních tabulí

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Šárka Seifertová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Já a najatá společnost na BOZP máme rozdílný názor na kontrolu/revizi školních tabulí. Podle mě by měla být odborná kontrola (nikoliv revize) tabulí jednou za rok oprávněnou firmou, která dodá kopii oprávnění k činnosti a doklad o oprávněnosti pracovníků tuto činnost vykonávat. Takto to také děláme. Podle externí firmy by snad mělo stačit pověření ředitele ke kontrole a pak by na osobu provádějící kontrolu nebyly nějaké zvláštní požadavky. Nebo, nazveme-li to revize, to musí provést revizní technik s "kulatým razítkem". Což mi přijde komplikované, protože dohledatelné firmy nabízí kontrolu, nikoliv revizi tabulí.

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je i školní tabule (bez ohledu na materiál, ze kterého byla vyrobena) výrobkem, a proto musí splňovat podmínky používání, včetně provádění kontrol a revizí.

Žádný výrobek nemůže být bez kontroly, zvláště pokud je používán žáky. Stále platí ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Školní tabule řeší i další právní předpisy:

  • § 11 odst. 1 a odst. 3, § 12 odst. 1, 2, 3 a 4 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějšího předpisu (vzdálenost tabule od první lavice a střídání sezení pokud žáci nesedí k tabuli čelem a osvětlení tabulí).
  • ČSN EN 14434 Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení – Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (norma je pouze v AJ a neřeší oblast kontrol ani revizí).
  • § 3 odst. 1 a odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (stav neohrožující bezpečnost a zdraví, zaměstnavatel stanoví termíny, rozsah kontrol, zkoušek, revizí údržby a oprav, termíny dodržuje a údaje uchovává v písemné nebo elektronické podobě).
  • § 2 písm. e) a f) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (průvodní dokumentace musí obsahovat návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržby a kontroly,… pokud není dán termín právním předpisem, tak je určen průvodní dokumentací nebo zaměstnavatelem – ředitelem školy nebo školského zařízení).

Výrobce musí v provozní dokumentaci výrobku stanovit lhůty pro kontrolu a údržbu školních tabulí. Pokud je nestanoví on, musí je stanovit ředitel školy a školského zařízení.

Z praxe vím, že je nutné nastavit plán kontrol a údržby, pokud není nastaven od výrobce, takto:

Denně (odpovědnost je delegována na vyučující před zahájením výuky):

  1. Před každým použitím tabule je nutné zkontrolovat, jestli je tabule pevně umístěna (na stěně nebo jiném zvedacím systému) a při jejím používání tak nehrozí riziko ohrožení jejich uživatelů např. pádem.
  2. Provést vizuální kontrolu výrobku a zjistit, zda je v pořádku, tedy bez známek poškození.

Měsíčně (odpovědnost bývá delegována na školníka nebo učitele dílenských prací, odborného výcviku,… – dle rozhodnutí ředitele školy):

  1. Provedení bezpečnostní kontroly tabule – tj. kontrola pevnosti montáže (pevnost montáže, vůle, vibrace, pevnost v poloze) a kompletnosti a nepoškození tabule a jejího vybavení (povrch, lišty, odkládací poličky) a vůle a upevnění otočných závěsů a příslušenství.
  2. Provedení precizního vyčištění povrchu i rámu tabule.

Ročně: (odpovědnost je opět na školníkovi nebo učiteli dílenských prací – dle rozhodnutí ředitele školy nebo na odborné firmě – dle rozhodnutí ředitele, já přikláním se k odborné firmě)

  1. Samostatně nebo v rámci roční prověrky stavu BOZP (v souladu s ustanovením § 108 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) provedení bezpečnostní kontroly tabule – tj. kontrola pevnosti montáže (pevnost montáže, vůle, vibrace, pevnost v poloze) a kompletnosti a nepoškození tabule a jejího vybavení (povrch, lišty, odkládací poličky) a vůle a upevnění otočných závěsů a příslušenství.

Pokud se škola nebo školské zařízení oprávněně bojí tzv. „provozní slepoty“, je možné kontrolou tabulí pověřit i odbornou firmu, která provede každoročně kontrolu upevnění tabulí, povrchu tabulí, provede promazání a kontrolu zvedacích mechanismů a osvědčí celkový bezvadný stav všech tabulí v objektu školy. V případě nalezení závad je tyto schopna na místě odstranit. Firma vydá doklad o provedení odborné kontroly.

Firma udělá kontrolu školních tabulí vždy, pokud je k tomu vyzvána. Tedy dle harmonogramu revizí (dle návodu výrobku nebo v termínu stanoveném ředitelem školy). Kulaté razítko se při kontrole školních tabulí nedává. Revize se neprovádějí. Někdo „revizí“ nazývá kontrolu prováděnou po třech letech.

Interaktivní tabule podléhají jako elektrická zařízení kontrolám i revizím dle ČSN 33 2000-6 (revize provádí revizní technik s kulatým razítkem).

Autor článku: 

Komentáře

Výstižné

23.03.2016 - 13:41 Radoslav Vlasák
Kvituji velmi výstižné zodpovězení dotazu, snad jenom s malou poznámkou - kéž by si to důkladně přečetli (a hlavně respektovali) všichni ředitelé škol i jejich zřizovatelé!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail