Kontrola bezpečnosti provozu zásobníkových ohřívačů užitkové vody

Souhrnná zpráva o celorepublikové kontrole bezpečnosti provozu zásobníkových ohřívačů vody ohřívajících vodu teplem teplonosné látky (středotlakou parou, horkou vodou) a nebo el. proudem.

Celorepubliková kontrola bezpečnosti provozu zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody, ohřívající vodu teplem teplonosné látky (středotlakou parou, horkou vodou) a nebo elektrickým proudem, byla v roce 2004 (č. 04.1.07) pokračováním hlavního celorepublikového úkolu č. 03.1.07 z předcházejícího roku tak, aby bylo prověřeno co nejvíce subjektů.

Kontrola byla zvolena jako preventivní opatření k události ze dne 1. dubna 2002 v Lounech. Při této události došlo k roztržení pláště ohřívače teplé užitkové vody s následným zřícením části panelového domu a k úmrtí 6 osob. I v minulosti došlo k podobným případům, při kterých se vyskytly úrazy osob a došlo také k velkým škodám na majetku.

Předmětem kontroly byla prověrka způsobu provozu a provádění údržby zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody, které provozují organizace nebo podnikající fyzické osoby se zaměřením na oblasti ubytování a zásobování výstavby otopnou a teplou užitkovou vodou.

Inspektoráty bezpečnosti práce vycházely při výběru dozorovaných subjektů jednak z podkladů výrobce, ale i z poznatků ve svém regionu se zaměřením na zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody i od jiných výrobců.

Cílem úkolu bylo zvýšení bezpečnosti provozu zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody ohřívajících vodu teplem teplonosné látky a nebo elektrickým proudem. Hlavní kontrolní činnost byla zaměřena na systém prevence a jeho funkčnost, zabezpečující, aby k obdobným nehodovým událostem jako v Lounech nedocházelo.

Kontrola byla provedena u všech známých subjektů, které provozují zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody, ale i od jiných výrobců o objemu 800 l a vyšším.

Kontrola dodržování požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení při jejich provozu, údržbě, ale i po opravě byla zaměřena na tento okruh otázek:

  1. Systém vyhledávání rizik, seznamování pracovníků s těmito riziky.
  2. Odborná způsobilost obsluhy.
  3. Revize a zkoušky tlakových zařízení podle předpisů.
  4. Prověření, vyzkoušení a revize elektrických zařízení zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody.
  5. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých a neživých částí.

V návaznosti na rok 2003 (pozn. bylo zkontrolováno 590 subjektů), tak z celkového počtu provedených dozorů v roce 2004 u 512 subjektů bylo celkem zjištěno 3 583 závad, s celkovým průměrem 7 závad/1 subjekt, což znamená pokles počtu závad o cca ¼ proti roku 2003. Tento pokles vyplývá i z důsledku vzájemné informovanosti organizací o záměru prováděné prověrky.

Z výsledků prověrky v roce 2003 byly provedeny následné dozory u 25 subjektů v roce 2004. Tyto následné kontroly u provozovatelů zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody byly uskutečněny v případech, kdy inspektorát bezpečnosti práce vydal rozhodnutí k odstranění zjištěných závad podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o ty případy, kdy při kontrole v roce 2003 byly zjištěny závažné nedostatky, jako např. provozovatel nezajišťuje revize a zkoušky tlakových zařízení ve stanovených termínech nebo revize a zkoušky jsou prováděny, ale provozovatel zařízení zjištěné závady neodstraňuje.

Vyhledávání a vyhodnocení rizik spojených s provozem, obsluhou, údržbou a opravami zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody a souvisejících technických zařízení nebylo provozovateli kontrolovaných subjektů většinou provedeno dostatečně.

Specifická rizika elektrických ohřívačů nebyla v řadě případů provozovateli vyhodnocena a to zejména rizika vyplývající z možností nárůstu teploty a tlaku v důsledku případného selhání bezpečnostních obvodů elektrických zařízení.

Ve všech případech, kdy byla tato rizika vyhledána a vyhodnocena, byla přijata opatření vedoucí k jejich snižování. Dozorované organizace seznamují své zaměstnance s těmito riziky v rámci pravidelných školení BOZP.

Dozorem bylo zjištěno, že zaměstnavatelem nebylo dostatečně provedeno vyhledání rizik spojených s provozem zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody a v některých případech provozovatel nepřijal opatření k jejich odstranění, čímž došlo k porušení § 132a odst. 3 zákoníku práce - 328 závad. U dokumentace tlakových nádob bylo zjištěno, že neobsahuje provozovatelem vypracovaný místní provozní předpis pro zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody nebo provozní řád, který musí stanovovat zásady bezpečného způsobu provozu, obsluhy a provozní údržby, dále i způsob a četnost kontrol zabezpečovacího zařízení ohřívače a elektrického zařízení – porušení § 4 vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění a § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – 345 závad.

Dále bylo zjištěno, že u dozorovaných organizacích jsou zpracovány seznamy OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Příslušné OOPP jsou jednotlivým pracovníkům vydávány. Nedostatky v kvalifikaci odborné obsluhy zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody byly zjištěny ve 42 případech. Zařízení obsluhovaly osoby bez příslušné kvalifikace tak, aby bylo prokázáno, že je seznámena s provozními předpisy a funkcí ohřívače, jak je uloženo místním provozním předpisem a ČSN 06 0830 nebo ČSN 69 0012, čímž došlo k porušení § 132 odst. 4 a § 134b odst. 1 zákoníku práce v 30 případech nebo osoby nebyly pravidelně školeny a přezkušovány nebo byly při školeních uváděné neplatné předpisy a normy nebo nebyla ověřena zdravotní způsobilost obsluhy pro práci v noci podle § 99 odst. 4 zákoníku práce nebo zaměstnanci nebyli dostatečně proškoleni o bezpečnostních předpisech, které je nutno během provozu elektricky vytápěných zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody dodržovat dle ČSN EN 60519-1. Tyto nedostatky se objevovaly jak u podnikajících fyzických osob a středně velkých organizací, tak i u největších podniků.

Při prověřování, zda zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody jsou pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány, byly zjištěny nedostatky v 517 případech – porušení § 134a odst. 1 písm. c) zákoníku práce. Mnohé organizace pokládají zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody v jakémkoliv provedení za netlakové a proto jim nevěnují potřebnou pozornost.

Často byly zjišťovány zejména závady spočívající v neplnění povinností provozovatele zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody a souvisejících technických zařízení pravidelně ověřovat funkci jejich zabezpečovacích zařízení (pojistné ventily, tepelné pojistky, termostaty, atd.) dle standardu a pokynů výrobce pro údržbu zařízení.

Při porovnání výsledků kontrol v roce 2003 a 2004 možno konstatovat, že se stav nezměnil. Nedostatky ve vybavení bezpečnostní aparaturou, nebo v její funkčnosti byly zjištěny ve 139 případech. Nejčastěji chyběly tlakoměry a zkušební kohouty. Rovněž byly zjištěny i systémy nevybavené zpětnou klapkou, dokonce i teploměrem nebo teploměrnou jímkou především u dovážených zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody, jako např. zásobníkové ohřívače. Při montáži a připojování zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody do systémů nejsou respektována ustanovení ČSN 06 0830 a zařízení nejsou osazována předepsanou armaturou. Dále bylo u některých zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody zjištěno, že nebyla provedena úprava tak, aby tepelná pojistka vypínala při překročení nastavené havarijní teploty elektrického zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody nezávisle na hlavním obvodu. Nefunkčnost regulace teploty a tepelné pojistky může způsobit havárii, i když tlaková část, včetně zabezpečovacího zařízení, je provozuschopná a funkční tím, že nezabrání přehřátí vody. Při bodu varu kapaliny, která odpovídá přetlaku vody, dochází k expanzi na tak velký objem páry, že kapacita pojistného ventilu není schopna toto množství páry odpustit tak, aby se dále nezvyšoval tlak v zásobníkovém ohřívači teplé užitkové vody i při otevřeném pojistném ventilu. Průtočné množství pojistného ventilu je stanoveno na odpouštění expanzního nárůstu objemu vody o teplotě 65 °C, nejvýše však do 110 °C.

Z poznatků zjištěných při provádění dozoru v rámci úkolu v roce 2003 a 2004 lze jednoznačně říci, že u provozovatelů zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody, kde byl v minulosti proveden dozor, si obecné riziko uvědomují. Tito provozovatelé buď odstranili zjištěné nedostatky a nebo tyto staré ohřívače vyřadili z provozu a nahradili je bezpečnější formou ohřevu užitkové vody.

Nedostatky v této oblasti byly zjišťovány jak při uvádění do provozu, tak i během provozu. Provozovatelé nebyli schopni doložit provádění revizí elektrického zařízení v 1 případě, provedení kontroly po opravě elektrického zařízení ve 13 případech (§ 6 vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ve 45 případech bylo zjištěno, že tam, kde revize prováděny jsou, zůstávají závady zjištěné při revizích neodstraněny (§ 7 vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dále bylo zjištěno, že ve zprávách o periodických zařízeních elektricky vytápěných zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody, nebyly zaznamenány např. funkční zkoušky tepelných pojistek, stykačů, hlavního vypínače, měření odporů zemnících obvodů, izolačních odporů vodičů, pojistných ventilů, tepelných pojistek termostatů atd. podle standardu ČSN EN 60519-1 a pokynů od výrobce pro údržbu zařízení.

Příčinou zjištěných závad je nedostatečný systém kontroly stavu technické prevence a systém údržby ze strany pracovníků pověřených řízením nebo kontrolou nad zásobníkovými ohřívači teplé užitkové vody a souvisejících technických zařízení. Zde se také projevuje v mnoha případech i nedostatečná odbornost těchto pracovníků.

Některé elektrické zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody jsou stále provozovány nad svojí životností, aniž by byla provedena jejich oprava a výměna elektrických částí. Životnost těchto částí podle návodu výrobce je 10 let.

Zjišťované nedostatky v zajištění ochrany před úrazem elektřinou byly provozního charakteru. U živých částí je představovaly odstraněné nebo otevřené kryty a víka a chybějící zvýšená ochrana neživých částí. Při kontrole bylo zjištěno ve 33 případech porušení § 199 vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěrem možno konstatovat, že provedenými dozory ve stanoveném rozsahu byl cíl úkolu v roce 2004 splněn.

Celorepublikovou kontrolou bezpečnosti při provozu zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody ohřívajících vodu teplem teplonosné látky (středotlakou párou nebo horkou vodou) nebo elektrickým proudem byly vytvořeny v kontrolovaných organizacích a u jednotlivých provozovatelů předpoklady ke zvýšení bezpečnosti těchto provozovaných tlakových zařízení. Celkem bylo zkontrolováno v roce 2004 – 512 subjektů (pozn. v roce 2003 - 590 subjektů). V návaznosti na rok 2003 a vzhledem k cíli úkolu, byl v roce 2004 u některých subjektů proveden u 25 subjektů následný dozor. Opatření nařízená při dozoru v roce 2003 byla splněna ve všech kontrolovaných případech.

Při porovnání provedených dozorů v roce 2003 a 2004 je tendence snížení zjištěných závad v roce 2004. Z celkového průměru zjištěných závad v roce 2003 (9 závad/1 subjekt) byl pokles v roce 2004 na 7 závad/1 subjekt, což tento pokles znamená snížení závad o cca ¼ proti roku 2003. Pokles závad byl ovlivněn informovaností provozovatelů o bezpečnosti zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody a o záměru prováděné kontroly na těchto zařízeních.

Tato celorepubliková kontrola přispěla zejména:

  • ke zlepšení vnitřního systému řízení bezpečnosti práce a k zavedení nebo případně ke zlepšení systému prevence rizik v této oblasti v souvislosti s provozem zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody;
  • k vytvoření předpokladů zvýšení bezpečnosti provozovaných ohřívačů teplé užitkové vody u provozovatelů podrobených kontrole;
  • k vyřazení starých ohřívačů TUV z provozu a tyto byly nahrazeny bezpečnější formou ohřevu užitkové vody.

Ing. Miroslav Koščo,  garant pro tlaková a plynová zařízení, Český úřad bezpečnosti práce - odbor inspekčních činností

ZDROJ:
Koščo, Miroslav. Bezpečnost provozu zásobníkových ohřívačů užitkové vody ohřívajících vodu teplem teplonosné látky (středotlakou parou, horkou vodou) a nebo el. proudem. Zpravodaj ČÚBP, č. 2, 2005, s. 2 - 3.

Autor článku: 

Komentáře

Za vše může provozovatel !

31.07.2005 - 15:26 Eduard Šimánek
<FONT face="Times New Roman" size=3> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Ve své praxi se stále setkávám s výsledky inspekcí (kontrol) ze strany orgánů státního odborného dozoru, ze kterých vyplývají konstrukční nedostatky u technických zařízení, zejména v oblasti bezpečnostních a ochranných prvků a nedostatky v&nbsp;provedených revizích, zkouškách, kontrolách apod. Nikdy jsem se však nesetkal s tím, že by příslušný inspektorát přispěl k eliminaci nebezpečí a z nich plynoucích rizik už v jejich zárodku. Myslím, že by bylo více než vhodné, aby orgány SOD využívali všechny dostupné nástroje a působili přímo (nebo podáním podnětu příslušným úřadům) na právnické a podnikající fyzické osoby tak, aby již výroba, dovoz, montáže a revize byly prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Pokud budou rádoby odborné firmy provádět montáže a revize technických zařízení, jak se jim zachce, budou u provozovatelů zjišťovány zbytečné a stále stejné závady a nedostatky. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Závady spočívající v&nbsp;neprovádění technické prevence, nezajištění odborné a zdravotní způsobilosti apod. jsou zcela nesporné.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Existuje nějaký přehled kolik osvědčení o odborné způsobilosti revizních techniků a montážních firem bylo odebráno na základě zjištěných nedostatků?</SPAN></FONT></P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail