Konference k bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v přímém přenosu ze Senátu Parlamentu ČR

Dne 6. června 2012 od 9.30 hodin se koná v Senátu Parlamentu ČR druhá národní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata".

Cílem konference je přinést informace o nové právní úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví a její aplikaci v resortu školství, o stavu dětské úrazovosti a nových přístupech k prevenci rizik a otevřít diskusi ke specifickým otázkám a aktuálním problémům v této oblasti.

Konferenci pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, pod záštitou místopředsedy výboru PhDr. Marcela Chládka, MBA, v odborné  spolupráci s předními zainteresovanými institucemi a odborníky.

Konference se mohou zástupci škol, školských zařízení a další zájemci buď zúčastnit přímo (pozvánka, přihláška) nebo lze její průběh sledovat online na www.senat.cz.

Informace o jednáních a závěrech z minulé konference, která se konala 1. června 2011

Hlavním důvodem k uspořádání  konference byly alarmující statistické ukazatele vysoké úrazovosti dětí a opakující se požadavky škol a školských zařízení na potřebu aktuálních  odborných informací k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Což potvrdil i mimořádný zájem o konferenci, které se zúčastnilo 142 zástupců škol všech stupňů, včetně mateřských škol a dětských domovů.

Prvním programovým blokem byly informace zástupců MŠMT, MZ, MPSV a MV o aktuální právní úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a úkolech jednotlivých rezortů, škol a školských zařízení ve stávajících a připravovaných právních předpisech. Významná pozornost byla  věnována prevenci kriminality dětí a mládeže, oblasti sociální ochrany dětí a rodinné politiky. 

Druhý blok programu se zabýval stavem a vývojem úrazů ve školství, nejčastějšími nedostatky zjišťovanými při inspekční a kontrolní činnosti ve školách a školských zařízeních, vyhledáváním a hodnocením rizik a opatřeními k prevenci, a byly prezentovány výchovné, vzdělávací a osvětové aktivity k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů.

Třetí programový blok byl věnován zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při pohybových aktivitách pořádaných školami a školskými zařízeními. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně - hlavní partner a spolupořadatel konference, představila  rozsáhlý projekt „Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě“, podporovaný z prostředků Evropské unie a MŠMT. Byly prezentovány první výstupy – ukázky videoprogramů a výukových programů pro školy a školská zařízení, včetně informace o připravovaných seminářích pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, s využitím výukových materiálů zpracovaných v rámci projektu.

Čtvrtý programový blok konference byl zaměřen na specifická rizika ve školství. Vedle závažných problémů souvisejících s ochranou zdraví při  přípravě žáků a studentů na budoucí povolání (včetně sociálních a ekonomických aspektů), byla otevřena další témata, která se týkají nejen dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců ve školství - ergonomická kritéria ochrany zdraví a speciálně pak problematika stresové zátěže,  faktorů ovlivňujících odolnost vůči stresu a syndrom vyhoření. Zvláštní pozornost byla věnována požadavkům na zajišťování péče o děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Pátý programový blok byl věnován diskuzi. Zástupci škol a školských zařízení především poukazovali na řadu problémů, s nimiž se v každodenní praxi setkávají. Diskusní fórum významně přispělo ke vzájemné výměně zkušeností a současně zazněla řada podnětných návrhů, které se pak promítly do závěrů konference.

Závěrečné shrnutí a doporučení

Z jednání a z diskuze účastníků konference vyplynuly následující požadavky:

1. Po schválení návrhu novely školského zákona  - ve smyslu § 29,  dle kterého: „Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.“ – urychleně připravit a vydat příslušnou vyhlášku a uplatňovat její naplňování v praxi.

2. Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol,včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia.

3. Zajistit důsledné vyžadování posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů při volbě povolání a v průběhu přípravy na povolání, včetně náplně, frekvence a financování těchto lékařských služeb.

4. Ke zkvalitnění odborné spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s ostatními subjekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
a) jmenovat na MŠMT odborně způsobilou osobu pro zajišťování úkolů v oblasti BOZ  v rámci rezortu školství a ke spolupráci se státními a dalšími odbornými subjekty,
b) ustavit při MŠMT mezirezortní pracovní skupinu k problematice BOZ.

5. Z  úrovně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších orgánů státní správy a samosprávy  podporovat vzdělávání a aktivity ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství, zejména prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků ve školství  cestou speciálních vzdělávacích programů, odborných seminářů, konferencí apod., včetně hmotného zabezpečení těchto aktivit.

6. Na úrovni státu i regionů realizovat cílené osvětové a propagační kampaně ke snížení úrazovosti dětí se zapojením všech zainteresovaných subjektů, včetně pojišťoven, podnikatelské sféry, odborných a neziskových organizací a dalších.

7. Ve spolupráci a s podporou MŠMT vytvořit tradici v pravidelném pořádání konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata", organizované u příležitosti Mezinárodního dne dětí, každoročně na počátku měsíce června.

Komentáře

Jestliže se nezlepší morálka,

31.05.2012 - 07:02 Norbert Chalupa
Jestliže se nezlepší morálka, chování dětí, nesníží se ani úrazovost ve školství. Je třeba začít v rodině. Do senátu bych poslal rodiče. Úrazovost vzniká, zejména, v hodinách tělesné výchovy a o přestávkách. Děti se neumějí a nechtějí hýbat. V současné době již navštěvují mateřské a už i základní školy děti, jejichž rodiče byli vychováváni těsně před nebo už po roce 1989. A je to znát. Nemyslím si, že by školy nevěnovaly pozornost BOZP ve vztahu k dětem, ale i zaměstnancům.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail