Komunikace s dodavateli na téma BOZP

Příspěvek vychází z poznatků výrobní praxe organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s. a jejích právních předchůdců. Obsahuje ukázky účelné komunikace s pracovníky dodavatelů, kteří se podílejí na tzv. hornické činnosti povrchové těžbě a zpracování surovin v kamenolomech. Ale i ti, jejichž předmět podnikání je této problematice na hony vzdálený, se mohou inspirovat.

Základem je stejný přístup v otázkách BOZP ke všem zúčastněným a tedy i stejné požadavky na dodržování bezpečnostních pravidel. Příspěvek a zejména prezentace je zaměřena na formy spoluúčasti pracovníků dodavatelů na bezpečnostním systému organizace a přínos ke zvyšování kultury bezpečnosti na pracovištích.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. (dále také jen EK) a její právní předchůdci patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější organizace zabývající se v České republice povrchovou těžbou a zpracováním přírodního kameniva. V současnosti provozuje 21 kamenolomů, 5 pískoven s celkovou roční těžbou přibližně 5 miliónů tun kameniva. Na výrobě se podílí celkem 230 zaměstnanců a přibližně 95 pracovníků dodavatelů.

Externí osoby na pracovišti a jejich bezpečnost

Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musíme při posuzování přítomnosti externích osob vycházet ze skutečnosti, že pracoviště, kterého se daná problematika týká, je poměrně rozsáhlé území tzv. dobývacího prostoru, resp. prostoru zasaženého těžbou. Plocha takového území může být v případě kamenolomů a pískoven i několik desítek hektarů.

Mezi externí osoby proto musíme počítat i nezvané či náhodné návštěvníky, které je nutné na hranici areálu upozornit na hrozící nebezpečí. Základním způsobem, jak toho dosáhnout, jsou informační tabule umístěné ať již na hranici areálu nebo na hlavní přístupové cestě. Tyto informační tabule jsou součástí systému zabezpečení areálu (ohrazení či oplocení, ochranné příkopy a valy, elektronická signalizace včetně lokálního kamerového systému a v určitých případech i fyzická ostraha).

Osvědčenou formou komunikace s nejbližším okolím (především s obyvateli obcí, v blízkosti lomu, resp. se zástupci těchto obcí) se staly plány komunikace s okolím. Jejich hlavní náplní je stanovit obsah a četnost schůzek se zástupci obcí, formu podpory místních sdružení (sportovních oddílů, jednotek SDHO, škol, apod.). Právě pořádání besed ve školách může být účinným nástrojem prevence a informovanosti o nebezpečí, které může hrozit v prostoru lomu zejména dětem.

Samostatnou skupinu externích osob pak tvoří návštěvy (exkurze, inspekce, zájemci o práci apod.) a zákazníci. Pro jejich informovanost slouží především informační tabule, které je mají nasměrovat k nejbližšímu odpovědnému pracovníkovi organizace, který zajistí jejich bezpečný doprovod k cíli návštěvy.

Princip rovného přístupu k základním otázkám BOZP

Další významnou skupinou externích osob jsou dodavatelé. V jejich případě platí při komunikaci témat BOZP princip rovnosti mezi všemi pracovníky na pracovištích organizace EK, alespoň základní znalost a respektování předpisů platných při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem všemi zúčastněnými.

Tzv. báňská legislativa používá i v současnosti jako základní označení pro osoby zúčastněné při souvisejících činnostech pojem „pracovník“. Přes rozsáhlé změny, k nimž došlo v předchozích letech v oblasti pracovněprávních předpisů, je uvedené označení jasným signálem, že při hornické činnosti, a zejména v požadavcích na BOZP, není rozdíl mezi zaměstnancem a pracovníkem například dodavatele.

Je tedy jen na organizaci samé, zda bude svými vnitřními předpisy uvedený princip rovnosti na úseku BOZP posilovat, či zda bude na tento princip rezignovat pokusy o přenesení odpovědnosti formou tzv. subdodávek, předávání pracovišť apod.

U společnosti EK je na úseku BOZP dlouhodobě prosazován právě princip rovnosti.

Na pracovištích organizace EK je od počátku jasno

Vedení společnosti a všichni vedoucí pracovníci se v otázkách BOZP snaží vyjadřovat směrem ke svým obchodním partnerům - zejména dodavatelům - naprosto jednoznačně. Již v okamžiku vyhlášení výběrového řízení na dodávky služeb či produktů jsou všem zájemcům o účast na tendru k dispozici veškeré základní požadavky na zajištění BOZP.

Od roku 2010 probíhají výběrová řízení především na tzv. dlouhodobé dodávky formou elektronické aukce, tedy formou, která minimalizuje vliv lidského faktoru. Na internetových stránkách společnosti EK jsou k dispozici zadávací podmínky včetně požadavků na zajištění BOZP. Zájemci se tak mohou včas s těmito požadavky seznámit, zohlednit související nároky do cenové nabídky a při nejasnostech včas vznést případné dotazy. Aktuální výběrová řízení včetně požadavků na zajištění BOZP můžete nalézt na www.euroviakamenolomy.cz.

Pro tzv. hlavní činnosti (smýcení a skrývky, vrtací a trhací práce, těžba a technologická doprava aj.) jsou požadavky na zajištění BOZP stanoveny v následujících dokumentech:

  1. Základní bezpečnostní pravidla (jejich vyžadování vedoucími pracovníky a dodržování všemi zúčastněnými);
  2. Požadavky na vybavení mobilních strojů a zařízení;
  3. Bezpečnostní příloha obchodní smlouvy (řeší např. požadavky na způsobilost pracovníků, používaných strojů a zařízení, koordinaci, hodnocení rizik aj.);
  4. Jednotná dokumentace pro vrtací a trhací práce.

Pro ostatní činnosti, tzv. krátkodobé dodavatele a dílčí části větších dodávek se uplatňuje proces „vymezení pracoviště“. Záměrně se nepoužívá pojem „předání“ pracoviště, které může evokovat přesunutí odpovědnosti na pracovníky dodavatelů, což není záměrem.

Osobní účast vedoucích pracovníků na obou stranách

Jedním z praktických důkazů spolupráce na úseku BOZP je osobní účast vedoucích pracovníků na vstupním školení pracovníků dodavatelů. Nezastupitelná je především účast závodního lomu - klíčové pozice za organizaci EK. Společná periodická školení BOZP pracovníků dodavatelů a tzv. kmenových zaměstnanců organizace EK se již stalo samozřejmostí.

Jako účelné se ukazuje setkávání zástupců všech dodavatelů organizace EK s bezpečnostním technikem. V průběhu těchto bezpečnostních seminářů dochází nejen k výměně zkušeností, ke sjednocení pohledu na problematiku BOZP, ale dochází i na ukázky dobré či špatné provozní praxe.

Od roku 2009 zavádíme u společnosti EK proces, kdy bezpečnostní technik organizace EK prezentuje bezpečnostní standardy přímo u dodavatele před nástupem jeho pracovníků na pracoviště společnosti EK. Takové "domácí" prostředí přináší větší otevřenost pracovníků dodavatele zejména při související diskuzi o bezpečnostních tématech.

Základní nástroje komunikace

Mezi osvědčené základní nástroje komunikace především na úseku BOZP patří na pracovištích organizace EK:

a) Bezpečnostní čtvrthodinky. Probíhají 1 x měsíčně za účasti všech pracovníků přítomných na pracovišti. Tématem jsou hlavní úkoly BOZP na následující období a připomenutí důležitých bezpečnostních událostí z předchozího měsíce;

b) Bezpečnostní komise. Probíhají 1 x za čtvrt roku za účasti zástupců dodavatelů a členů nejvyššího vedení organizace EK. Účelem je vzájemná informovanost o zásadních tématech BOZP. Účast zástupců nejvyššího vedení pak posiluje u všech pracovníků vnímání problematiky BOZP (vedení příkladem);

c) Účast pracovníků dodavatelů i zaměstnanců organizace EK na společném procesu hodnocení rizik;

d) Audity pozorování procesů. Jedná se o specifický proces hodnocení činnosti pracovníků, o jehož výsledku (pozitivní i negativní zjištění) jsou informováni především vedoucí pracovníci, tj. včetně dodavatelů, pokud se jich činnost týká.

Výsledky spolupráce s dodavateli na pracovištích organizace EK

Každý, kdo se problematikou BOZP zabývá prakticky, ví, jak obtížné je získat pravdivé informace o bezpečnostních událostech - zejména nehodách a úrazech. Přesto jedním z hodnotících parametrů organizací, na jejichž pracovištích probíhá tzv. hornická činnost, je úrazovost zaměstnanců a pracovníků dodavatelů. Výsledky na pracovištích organizace EK v předchozích letech ukazuje následující tabulka:

  Počet řešených PÚ
Rok bez PN s PN
  EK dodavatelé EK dodavatelé
2009 3 0 0 0
2010 3 0 0 0
2011 1 0 1 0
2012 0 0 1 0
2013 3 0 1 1
2014
do 31.3
0 0 1 0

Poděkování patří všem, kteří se u organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s. aktivně podílejí na dosahovaných výsledcích, nejen na úseku BOZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail