Klasifikace a označování nebezpečných látek z pohledu aktuální legislativy

Bližší vysvětlení změn v oblasti klasifikace a označování chemických látek a chemických přípravků. Principy a význam zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Pozornost je věnována i základní dokumentaci v této oblasti - bezpečnostnímu listu.

Cílem zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, je dosažení souladu při uvádění chemických látek a chemických přípravků na trh s příslušnými právními předpisy Evropského společenství (ES).

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích převáděl právní předpisy ES, týkající se chemických látek a přípravků, ve znění platném v té době. Již v roce 1999 musel být novelizován, stejně jako některé jeho prováděcí předpisy. Od té doby došlo v legislativě ES k vývoji, který znění stávajících předpisů pozměnil. Vzniklé rozdíly, zejména v pravidlech pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a přípravků, by způsobily při jejich importu ze zemí ES a při exportu do těchto zemí, určité problémy. Tato skutečnost byla hlavním důvodem pro vydání nového zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.

Dalším důvodem pro vypracování nové právní úpravy byly zkušenosti z dosavadního uplatňování zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., v praxi. Řada povinností, která byla stanovena zejména pro klasifikaci, balení a označování chemických látek a přípravků, vyžadovala doplnění nebo upřesnění. Obzvlášť bylo třeba přehodnotit povinnosti stanovené pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, které nejsou příslušnými předpisy ES řešeny. V rámci novelizace zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb., byly již některé povinnosti (souhlas okresního úřadu s nakládáním 13 s nebezpečnými látkami a přípravky, oznamování nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky okresnímu úřadu) zrušeny. Bylo potřebné přehodnotit zbývající povinnosti, které se týkají nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky a dát je do plného souladu s právními předpisy ES.

Příprava nového právního předpisu místo novelizace byla zvolena proto, že řada změn, které by byly další novelizací provedeny, by vedla k nepřehlednosti a značně by komplikovala jeho aplikaci.

Principy nové právní úpravy

Přesněji a jasněji je vymezen vztah zákona k jednotlivým skupinám látek, které jsou sice chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ale mají svou vlastní právní úpravu.

Rovněž bylo potřebné zpřesnit definici „uvedení na trh“ a nově byla zavedena definice pojmu „uvádění do oběhu“. Současně došlo k úpravě definic jednotlivých nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků.

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, byl orientován především na chemické látky, proto došlo k zpřesnění zásad klasifikace chemických přípravků a zároveň jsou nově formulované požadavky na povinnost tvorby jejich bezpečnostního listu. Nyní lze klasifikovat chemické přípravky výpočtovou metodou i v případě nebezpečnosti pro životní prostředí.

Osoba, která žádá o registraci, je povinna poskytnout podle množství látky uváděné na trh technické podklady obsahující informace potřebné pro posouzení rizika látky. Nová právní úprava rovněž zpřesňuje podmínky registrace, zvláště pokud se týká poskytování následných údajů, utajování některých údajů a zvláštních podmínek registrace.

Podrobněji jsou stanoveny zásady balení nebezpečných látek a přípravků a je zpřesněn způsob jejich označování, především pokud se týká označování nebezpečných přípravků. Zavádí se rovněž možnost používání alternativních názvů pro složky nebezpečných přípravků, aby se chránilo obchodní tajemství výrobců přípravků.

Právní úprava rovněž umožňuje zakázat nebo omezit uvádění stanovených nebezpečných látek a přípravků na trh nebo do oběhu. Podkladem pro zavedení omezení v uvádění na trh nebo do oběhu budou výsledky hodnocení rizika, a to jak látek nově registrovaných, tak látek, které již jsou na trhu. Na rozdíl od zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., se na základě poznatků s jejím uplatňováním ruší ustavení autorizované osoby. Pro nakládání s vysoce toxickými látkami a 14 přípravky se požaduje zabezpečení této činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou, kterou ustanovuje osoba, která tyto látky uvádí na trh.

Je třeba zdůraznit, že celá oblast nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, která byla součástí zákona o chemických látkách a přípravcích je přesunuta do správního režimu Ministerstva zdravotnictví, a to změnou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů – vkládá se Díl 8 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je zde taxativně vymezeno jako výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životního prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost ( R-věty) a standardními pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty).

Zvláštní a zvýšená pozornost je věnována nebezpečným chemickým látkám a přípravkům, klasifikovaným jako vysoce toxické, toxické a žíravé.

Pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní (R-45,R-49), mutagenní (R-46) a toxické pro reprodukci (R-60, R-61)- musí být osoby v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání prokazatelně seznámeny s vlastnostmi těchto látek a přípravků , zásadami ochrany zdraví a zásadami první předlékařské pomoci.

Pouze u látek klasifikovaných jako vysoce toxické je požadováno provádění cyklického ročního proškolování osobou k tomu dle zákona odborně způsobilou, jak již bylo uvedeno, a záznamy o školeních ukládat po dobu 3 let (s výjimkou na nakládání v souvislosti s provozováním speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace).

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání musí vydat pro pracoviště na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní (R-45,R-49), mutagenní (R-46) a toxické pro reprodukci (R-60, R-61) písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

U látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické upravuje zákon také náležitosti vedení evidence, včetně požadavků na dobu uchovávání záznamů.

Rovněž jsou upřesněny požadavky na odbornou způsobilost pro nakládání s látkami klasifikovanými jako vysoce toxické. Autorizace končí dobou platnosti uděleného osvědčení podle dřívější legislativy. Odborná způsobilost je i dle stávajícího zákona možná na základě splněných podmínek uvedeného vzdělání anebo na základě provedené komisionální zkoušky.

Orgán ochrany veřejného zdraví má specifikovány pravomoci v souvislosti s prováděním ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Nová právní úprava zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích určuje vývozci povinnost oznamovat vývoz stanovených nebezpečných látek, v případě látek podléhajících postupu předchozího souhlasu, žádat o souhlas s vývozcem a dovozcem těchto látek. Tento postup je v souladu s Rotterdamskou úmluvou o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s nebezpečnými chemickými látkami.

Je zachována povinnost výrobce nebo dovozce oznamovat nebezpečné látky, které ve stanoveném období vyrobil nebo dovezl. V souladu s požadavky ES se snižuje četnost oznamování (tříleté období) a zpřesňuje se tvorba seznamu prioritních látek.

Do výkonu státní správy byly v souladu s novým územním uspořádáním zahrnuty rovněž orgány kraje.

Klasifikace

První povinností, kterou musí splnit výrobce nebo dovozce před uvedením látky nebo přípravku na trh, je provést hodnocení zjištěných vlastností chemických látek a přípravků a zařadit je do jednotlivých skupin nebezpečnosti, tzn. provést klasifikaci.

Při klasifikaci látky nebo přípravku se nepřihlíží k nebezpečným látkám, příměsím nebo nečistotám, jejichž koncentrace je nižší, než jsou minimální koncentrace uvedené v příloze č. 1 zákona, pokud nejsou stanoveny v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek (dále Seznam) u jednotlivých nebezpečných látek koncentrace nižší.

Chemické látky se klasifikují:

 • podle Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek,
 • v případě, že nejsou zapsány v Seznamu, podle Seznamu nových látek (ELINCS),
 • v případě, že nejsou klasifikovány podle Seznamu nebo ELINCS a jsou registrovány podle zákona, podle jejich klasifikace při registraci,
 • v případě, že nejsou klasifikovány podle výše uvedeného, podle obecných postupů pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností látek a přípravků, na základě údajů o jejich nebezpečných vlastnostech získaných z odborných pramenů nebo získaných zkoušením. 

Oblast klasifikace je nově rozdělena na klasifikaci chemických látek a klasifikaci přípravků. Uvedené rozdělení je v souladu s přístupem EU.

Další podrobnosti postupu při klasifikaci jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) č. 232 /2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

Prováděcí předpis obsahuje:

 • seznam závazně klasifikovaných nebezpečných a v, látek a způsob jeho používání,
 • obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků,
 • konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků na základě vlastností fyzikálně chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí,
 • podrobnosti způsobu označování nebezpečných chemických látek a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životné prostředí, �� náležitosti obalů určitých nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli,
 • výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí,
 • standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty),
 • standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty).

V souladu s právní úpravou v EU se používá pojem hodnocení nebezpečnosti, který není totožný s pojmem klasifikace. Hodnocení nebezpečnosti je součástí postupu při klasifikaci chemických látek a přípravků, vedle zjišťování nebezpečných vlastností a následně zařazení do některé ze skupin nebezpečnosti.

Při hodnocení nebezpečnosti přípravků se dává přednost výpočtovým metodám (konvenční výpočtová metoda), které vycházejí ze znalosti složení přípravku a nevyžadují provádění zkoušek na zvířatech.

Postup klasifikace chemických látek a přípravků je tedy následující:

 • zjišťování nebezpečných vlastností chemické látky nebo přípravku,
 • hodnocení zjištěných vlastností,
 • zařazení chemické látky nebo přípravku do jednotlivých skupin nebezpečnosti.

Základní metody zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků jsou stanoveny v prováděcích předpisech, ve kterých byly provedeny úpravy metodických postupů dle nových požadavků OECD:

 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti,
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity látek a chemických přípravků,
 • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí.

Označování a bezpečnostní list

Na obalu nebezpečné látky musí být jasně, čitelně a nesmazatelně uvedeny následující údaje:

 • chemický název látky ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu; pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být chemický název látky uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím (IUPAC),
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání a telefonní číslo osoby s trvalým pobytem na území ES, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na trh nebo do oběhu, a to buď výrobce, dovozce nebo distributora,
 • výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálněchemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí, �� standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta),
 • standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta),
 • číslo ES podle EINECS, ELINCS nebo Nlp,
 • slova „označení ES“, pokud jde o látky uvedené v Seznamu.

Na obalu nebezpečného přípravku musí být jasně, čitelně a nesmazatelně uvedeny následující údaje:

 • obchodní název přípravku,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání a telefonní číslo osoby s trvalým pobytem na území ES, která je odpovědná za uvedení přípravku v daném obalu na trh nebo do oběhu, a to buď výrobce, dovozce nebo distributora,
 • chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných v přípravku ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu a v souladu s prováděcím předpisem. Pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být chemický název látky nebo látek uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,
 • výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálněchemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí, �� standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta),
 • standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta), není-li možné tyto pokyny umístit na štítek nebo na obal, musí být k obalu přiloženy,
 • hmotnost nebo objem, jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli.

Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek, je povinna vypracovat bezpečnostní list. Tento dokument je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, údajů o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Bezpečnostní list umožní osobám, které zacházejí s těmito látkami nebo přípravky, přijímat cílená opatření týkající se ochrany zdraví a životního prostředí. V neposlední řadě jsou údaje z bezpečnostního listu základním zdrojem informací pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnostní list může být při uvedení na trh nebo do oběhu předán v podobě tištěné nebo elektronické. V elektronické podobě může být poskytnut jen po vzájemné dohodě. Forma a obsah bezpečnostního listu byly upraveny v souladu s vývojem příslušných směrnic EU a jsou uvedeny ve vyhlášce MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.

Závěr

V současné době probíhá mezi členskými státy EU intenzívní diskuse o zásadních změnách koncepce celé oblasti managementu chemických látek a přípravků. Z počátečních písmen anglických výrazů byl vytvořen název připravované strategie pro oblast chemických látek - REACH. Systém bude vyžadovat důslednou organizaci a dobrou spolupráci s průmyslem i podnikatelskou sférou.

Ze současného stavu diskuse vyplývá, že platnost nové právní úpravy bude dána přijetím příslušných směrnic a nařízení, které budou zásadně měnit dosavadní pohled. Takové změny však lze očekávat v průběhu několika let. 

Článek poskytnut z materiálů V. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pořádaného Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, Technickou univerzitou Košice a VÚBP Praha. Více informací na stranách VŠB – TU Ostrava www.vsb.cz.

ZDROJ:
Bartlová, Ivana – Fišerová, Světla. Klasifikace a označování nebezpečných látek z pohledu aktuální legislativy. In Sborník přednášek V. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Ostrava, VŠB – TU 14. – 15. června 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005; s. 12 – 18. ISBN 80-86634-64-7.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail