Kdy po porodu do práce?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Ráda bych věděla, jestli můžu nastoupit do zaměstnáni dříve než 9 měsíců po porodu. Před porodem jsem pracovala jako vlakvedoucí u ČD. Nyní mi zaměstnavatel tvrdí, že mě do provozu nemůže pustit ani na vlastní žádost. Má na to právo?

Obecně platí, že mateřská dovolená je 28 týdnů, z toho žena čerpá zpravidla 6 týdnů před porodem a po porodu 22 týdnů, což je zhruba 5 ½ měsíce (viz § 195 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Dále platí, že mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu (viz § 195 odst. 5 zákoníku práce). Po skončení mateřské dovolené se zaměstnankyně může rozhodnout, jestli nastoupí do práce nebo bude čerpat rodičovskou dovolenou. Čerpání rodičovské dovolené není povinnost, to je jen právo ženy matky dítěte mladšího tři roky. Proto po uplynutí mateřské dovolené nastoupit do zaměstnání můžete. Platí obecná zásada, že po skončení překážky v práci zařadí zaměstnavatel zaměstnance/zaměstnankyni na původní práci. Pokud by Vás zaměstnavatel nemohl zařadit na práci podle pracovní smlouvy, protože práce, kterou vykonáváte ohrožuje Vaše mateřství, pak by měl povinnost Vás převést na jinou práci podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. d) zákoníku práce a po celou dobu převedení Vám poskytovat doplatek do průměrného výdělku ve smyslu ustanovení § 139 odst. 1 zákoníku práce. Které práce jsou zakázány těhotným ženám, ženám které kojí a ženám do konce devátého měsíce po porodu stanoví vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce :

a) v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
b) v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
c) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
d) spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména 1. vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé podle zvláštního právního předpisu, 2. spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky, 3. spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele uvedené v příloze č. 1, při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kJ . min -1 netto, 4. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorií druhé a třetí podle zvláštního právního předpisu a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů, 5. spojené s tlakem na břicho, 6. při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla ženy, 7. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje, 8. vykonávané ve vnuceném pracovním tempu, 9. spojené s psychickou zátěží, zařazené do třetí kategorie podle zvláštního právního předpisu,
f) při nichž by mohly být vystaveny rázům,
g) spojené s expozicí vibracím, 1. přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu, 2. celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem snížené o 10 dB,
s) vykonávané za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie,
t) vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 st.C a nižší, u) vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5 st.C, v) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce 1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s nimi, 2. s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12 podle zvláštního právního předpisu, nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární péče, 3. při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů, 4. ve výškách nad 1,5 m měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel a nad volnou hloubkou, 5. na zařízeních vysokého elektrického napětí, 6. s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním právním předpisu, 7. související s chovem zvířat, která by mohla být příčinou zvýšeného nebezpečí úrazu, 8. při porážení zvířat na jatkách, 9. v prostoru uzavřených nádob a nádrží, 10. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny, 11. při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních zdravotnických zařízení.

Zvláštní jsou ještě výjimky a seznam prací zakázaných ženám, které kojí.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail