Kdo může provádět školení řidičů - referentů?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Chtěl bych se zeptat, kdo a za jakých podmínek je oprávněn provádět školení BOZP + přezkušování řidičů referentů ve firmách. Jde mi o to, zda základní vstupní proškolení BOZP může provádět např. personalista firmy.

Na tuto otázku Vám nikdo bez znalosti Vašeho pracoviště a podmínek, za jakých pracují řidiči referenti, neodpoví. Obecně závazné právní předpisy, tedy zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ani žádné prováděcí nařízení vlády nestanoví výslovně, kdo má školit a jak má školit nebo co má konkrétně školit. Obecně ale platí, že za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá výhradně zaměstnavatele. Tato povinnost vyplývá zejména z ustanovení § 101 a § 102 nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb.. Podle těchto ustanovení zaměstnavatel musí provádět prevenci rizik. Tato metoda je do našeho zákoníku práce a do zákona č. 309/2006 Sb. transponována z tzv. rámcové směrnice o BOZP (směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Podle čl. 3 písm. d) této směrnice se totiž pod pojmem prevence rizik rozumí "veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení pracovních rizik". Proces, jehož cílem je optimalizace rizika se nazývá hodnocením a řízením rizik. První část tohoto procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady potřebné pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru a právě do této druhé části zapadá i školení, neboť školením se předchází pracovním úrazům. V ustanovení § 103 odst. 3 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. k tomu zákonodárce jednoznačně stanoví "Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; v případech které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu." Z toho vyplývá, že obsah školení stejně jako školitele určí výhradně zaměstnavatel. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci je jeho nezastupitelná odpovědnost a on se jí nemůže zbavit. On bude orgánům inspekce práce prokazovat při pracovním úrazu, kdy byl zaměstnanec naposledy proškolen, kým byl proškolen a co bylo náplní tohoto školení. Soudy často vyžadují i tzv. sylabusy školení (tedy dokumenty o obsahu školení). Pokud se týká řidičů referentů, tak ti nemusí z pohledu dopravních předpisů podstupovat žádná speciální školení ani ověřování svých znalostí, je ale zase na zaměstnavateli, jak vyhodnotí jejich rizika práce a jak je proškolí.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail