Kdo je odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP?

Odbornou způsobilost v oblasti BOZP řeší ustanovení § 9 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Odbornou způsobilost v oblasti BOZP řeší ustanovení (§ 9, § 10 z. č. 309/2006 Sb.) Předpokladem odborné způsobilosti je:

  • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • odborná praxe v délce alespoň 3 let, v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání, v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.

Obdobné požadavky klade živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů) na živnost vázanou "služby v oblasti BOZP" - (minimálně) středoškolské vzdělání a tři roky odborné praxe.

Odborně způsobilá osoba

Úkolem odborně způsobilé osoby je napomáhat zaměstnavateli při vyhledávání rizik, zjišťování jejich zdrojů a příčin, hodnotit rizika, navrhovat opatření k jejich odstranění, napomáhat při plnění dalších úkolů. Celkový rozsah úkolů a pravomocí odborně způsobilé osoby stanoví zaměstnavatel, který též rozhoduje o tom, která opatření budou přijata.

Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik především:

  • Radí zaměstnavateli a ostatním vedoucím pracovníkům zejména při projekci, výstavbě a provozu podnikových zařízení, výběru strojů, zařízení, materiálů a látek, vypracování pracovních postupů, výběru ochranných prostředků a pracovních pomůcek, vytváření pracovišť s ohledem na uspořádání, vybavení a udržení vhodného pracovního prostředí. Ověřují, zda výrobní a pracovní prostředky a zařízení při jejich přejímání a uvádění do provozu odpovídají požadavkům z hlediska zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
  • Ověřují zásady bezpečnosti práce a úrazové prevence, např. organizují po odborně metodické stránce pravidelně kontrolu jednotlivých pracovišť, sdělují zjištěné nedostatky zaměstnavateli a vedoucím pracovníkům kontrolovaných pracovišť /písemně/, předkládají návrhy opatření na odstranění zjištěných nedostatků a spolupracují při jejich realizaci, sledují používání osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních pomůcek, spolupracují při vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů,  evidují pracovní úrazovost, spolupracují při školení a zacvičování zaměstnanců podniku a zaměstnanců spolupracujících podniků, vyjadřují se k obsahu dohod při zadávání zakázek dodavatelům prací a služeb z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spolupracují s lékařem závodní preventivní péče, se zástupci zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Odbornou způsobilost je možno získat ,např. v Základním kurzu pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a schválený Státním úřadem inspekce práce). Tyto kurzy pořádají např. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Gradua , Institut výchovy bezpečnosti práce, Česká společnost pro jakost.

Zdroj: Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová, portál BOZPinfo.cz, rubrika Otázky a odpovědi.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail