Kategorizace OOP

Kategorizace OOP

Pomůcka pro zařazení osobních ochranných prostředků do kategorií

Tento dokument vychází z příručky zpracované stálým výborem pro OOP, ustaveným v rámci Komise 89/391EHS. Měl by pomoci vyjasnit rozřazování OOP do jednotlivých kategorií. Ze zařazení do kategorie vyplývá i potřebný postup posuzování shody.

Postupy posuzování shody pro OOP

a) Pro osobní ochranné prostředky zařazené do certifikační kategorie I výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vystavuje na svou vlastní odpovědnost ES prohlášení o shodě, viz zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, § 12 odst. 3 písm. a),

b) Pro osobní ochranné prostředky zařazené do certifikační kategorie II musí výrobce nebo zplnomocněný zástupce vystavit ES prohlášení o shodě na základě vydání certifikátu ES přezkoušení typu vystaveného notifikovanou osobou, viz zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění § 12 odst. 3 písm. b),

c) Pro osobní ochranné prostředky zařazené do certifikační kategorie III musí výrobce nebo zplnomocněný zástupce vystavit ES prohlášení o shodě na základě vydání certifikátu ES přezkoušení typu (viz bod b) a navíc musí zajišťovat pravidelné každoroční kontroly, viz zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, § 12 odst. 3 písm. d) nebo písm. f). Tyto kontroly musí provádět rovněž notifikovaná osoba a to buď ta, která vydala certifikát, nebo jiná.

Kategorie OOP

Kategorie I:

Viz nařízení vlády č. 21/2003 Sb. § 3 odst. 2.

Za osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce se považují zejména osobní ochranné prostředky určené pro ochranu jejich uživatele proti:

a)mechanickému působení, jehož účinky jsou povrchové (např. zahradnické rukavice, náprstky) nebo

b)slabě agresivním čisticím prostředkům, jejichž působení lze snadno vyloučit, (např. ochranné rukavice proti zředěným čisticím prostředkům) nebo

c)rizikům při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám převyšujícím 50C nebo nebezpečným nárazům, (např. rukavice, zástěry pro profesionální používání) nebo

d)klimatickým vlivům, které však nejsou extrémní, (např. pokrývka hlavy, sezónní oděv, obuv) nebo

e)drobnějším nárazům a vibracím, které nemohou způsobit zranění životně důležitých částí těla a jejichž účinek nemůže způsobit poškození s trvalými následky, (např. lehká ochrana hlavy proti skalpování vlasů, rukavice, lehká obuv) nebo

f)slunečnímu záření (např. protisluneční brýle).

Kategorie II:

Osobní ochranné prostředky v druhé kategorii jsou definovány jako ty, které nespadají do kategorie I ani III.

Kategorie III:

Viz nařízení vlády č. 21/2003 Sb. § 3 odst. 3.

Kontrola výrobku ES systémem řízení jakosti výrobku nabo systémem zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu se provádí u osobních ochranných prostředků, které jsou určeny k ochraně života či k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví, a u kterých může výrobce nebo dovozce předpokládat, že tato nebezpečí není uživatel schopen včas rozpoznat. Za takové osobní ochranné prostředky se považují zejména:

a)osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů s filtry proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivním aerosolům obsahujícím pevné nebo kapalné částice nebo proti plynům,

b)osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní atmosféře, včetně dýchacích přístrojů pro potápění,

c)osobní ochranné prostředky poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickým škodlivinám nebo proti ionizujícímu záření,

d)osobní ochranné prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě 100 C nebo vyšší, ve kterých může vznikat nebezpečí od infračerveného záření, plamenů nebo rozstřiku velkého množství roztaveného materiálu,

e)osobní ochranné prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě -50 oC nebo nižší,

f)osobní ochranné prostředky chránící před pádem z výšky nebo do hloubky,

g)osobní ochranné prostředky proti rizikům vytvářeným elektřinou a nebezpečným napětím nebo izolační osobní ochranné prostředky užívané při práci při vysokém napětí.

Kategorie 0

Kromě uvedených kategorií existují OOP, na které se nařízení vlády nevztahuje. Viz nařízení vlády č. 21/2003 Sb. příloha č. 1. Pro tyto OOP je použito označení kategorie 0. Tato kategorie je uvedena i v případech, kdy se nejedná o OOP.

1.Osobní ochranné prostředky navrhované a vyráběné speciálně pro použití v armádě nebo v pořádkových a bezpečnostních silách (např. přilby, štíty).

2.Osobní ochranné prostředky pro sebeobranu (např. aerosolové rozprašovače, osobní zastrašující prostředky).

3.Osobní ochranné prostředky navrhované a vyráběné pro soukromé používání na ochranu proti:

a.nepříznivým povětrnostním podmínkám (např. pokrývky hlavy, sezónní oděvy, obuv, deštníky),

b.páře a vodě (např. rukavice pro mytí nádobí),

c.teplu (např. rukavice).

4.Osobní ochranné prostředky, které nejsou nošeny trvale, určené pro ochranu nebo záchranu osob na lodích nebo v letadlech

5.Přilby a štíty určené pro uživatele motorových vozidel, která mají dvě nebo tři kola

Rozdělení osobních ochranných prostředků podle druhů a kategorií

V následujících tabulkách jsou OOP podrobněji rozčleněny a je uvedeno jejich rozřazení do jednotlivých kategorií. Toto rozdělení nemá právní podklad, je však uznáváno v zemích EU i v České republice.

1   PROSTŘEDKY PRO OCHRANU SLUCHU

Certifikační kategorie

1.1   Všechny prostředky pro ochranu sluchu (uvnitř nebo vně ucha)

II

2   PROSTŘEDKY PRO OCHRANU OČÍ

Certifikační kategorie

2.1   Všechny prostředky pro ochranu očí a filtry

II

        s výjimkou:

 

2.2   Filtry nebo prostředky pro ochranu očí pro použití v prostředí s vysokou teplotou jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě 100 0C a více, a který může a nemusí být charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu

III

2.3   Filtry nebo prostředky pro ochranu očí zajišťující ochranu proti ionizačnímu záření

III

2.4   Filtry nebo prostředky pro ochranu očí konstruované a vyráběné proti ohrožení elektřinou

III

2.5   Brýle a masky pro plavání a/nebo potápění

I

2.6   Filtry a prostředky pro ochranu očí konstruované a vyráběné na ochranu proti slunečnímu záření, protisluneční brýle bez korekčních vlastností, pro neprofesionální i profesionální použití

I

2.7   Lyžařské brýle všech typů, s výjimkou korekčních

I

2.8   Korekční brýle včetně korekčních protislunečních brýlí.

        Poznámka:

        Pokud mají brýle další ochranné vlastnosti, kromě ochrany proti slunečnímu záření (např. proti nárazu, odletujícím abrasivním částicím, atd.), jsou v důsledku těchto ochranných vlastností zařazeny jako osobní ochranné prostředky do kategorie, odpovídající příslušnému riziku

0

2.9   Hledí vestavěné do přileb, konstruované a vyráběné pro použití na dvou- a tříkolových motorových dopravních prostředcích

0

3   PROSTŘEDKY PRO OCHRANU PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY

Certifikační kategorie

3.1   Veškeré ochranné prostředky konstruované a vyráběné pro ochranu proti pádům z výšky, pro soukromé nebo profesionální používání (práce ve výškách, pády z lodí, vysokohorská turistika, horolezectví, speleologie atd.).

        Poznámka:

        Mezi členskými státy existují některé odlišné názory na kategorizaci OOP pro ochranu proti pádu. V případě problémů je potřeba obrátit se na představitele členských států.

III

4   PROSTŘEDKY PRO OCHRANU HLAVY

Certifikační kategorie

4.1   Všechny přilby, včetně sportovních přileb

II

        s výjimkou:

 

4.2   Přilby konstruované a vyráběné pro použití v prostředí s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě 100 0C a více, a který může a nemusí být charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu

III

4.3   Přilby konstruované a vyráběné pro ochranu proti ohrožení elektřinou

III

4.4   Lehké pokrývky hlavy konstruované a vyráběné pro ochranu vlasů

I

4.5   Přilby konstruované a vyráběné pro používání na dvou- nebo tříkolových motorových vozidlech, včetně přileb pro motoristické závody

0

4.6   Přilby konstruované a vyráběné pro používaní v armádě nebo v policejní a pořádkové službě

0

5   PROSTŘEDKY PRO ČÁSTEČNOU NEBO ÚPLNOU OCHRANU OBLIČEJE

Certifikační kategorie

5.1   Všechny prostředky

II

        s výjimkou:

 

5.2   Prostředky konstruované a vyráběné pro použití v prostředí s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě 100 0C a více, a který může a nemusí být charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu

III

5.3   Prostředky konstruované a vyráběné pro použití v prostředí s nízkou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě -50 0C a méně

III

5.4   Prostředky konstruované a vyráběné pro ochranu proti ohrožení elektřinou

III

5.5   Hledí konstruované a vyráběné pro zabudování do přileb používaných na dvou- nebo tříkolových vozidlech, včetně zorníků pro motoristické závody;

0

6   OCHRANNÉ ODĚVY

Certifikační kategorie

6.1   Všechny oděvy a/nebo příslušenství konstruované a vyráběné pro zajištění specifické ochranné funkce

II

        s výjimkou:

 

6.2   Oděvy a/nebo příslušenství konstruované a vyráběné pro ochranu proti ohrožení elektřinou

III

6.3   Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro použití v prostředí s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě 100 0C a více, a který může a nemusí být charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu

III

6.4   Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro použití v prostředí s nízkou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě -50 0C a méně

III

6.5   Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro poskytování časově omezené ochrany1) proti chemickým látkám nebo proti ionizujícímu záření

        1)Výrobce musí uvést chemickou látku, proti které je ochrana účinná a dobu poskytované ochrany

III

6.6   Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro úplnou izolaci uživatele od okolního ovzduší

III

6.7   Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro nebo profesionální použití na ochranu proti povětrnostním podmínkám, které nejsou výjimečné nebo extremní

I

6.8   Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné na ochranu proti povrchově působícím mechanickým vlivům

I

6.9   Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro manipulaci s horkými předměty, jejichž teplota je nejvýše 50o C nebo kde není riziko nebezpečného nárazu

I

6.10 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro použití v armádě nebo policejní a pořádkové službě, včetně neprůstřelných oděvů nebo vest, oděvů chránících proti biologickou kontaminací nebo ionizujícím zářením

0

6.11 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro soukromé používání pro ochranu proti povětrnostním podmínkám, které nejsou výjimečné nebo extremní

0

6.12 Běžné oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) nebo sportovní oděvy a/nebo příslušenství (neposkytující specifickou ochranu), včetně uniforem

0

7   PROSTŘEDKY PRO OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

Certifikační kategorie

7.1   Všechny prostředky pro ochranu dýchacích orgánů konstruované a vyráběné pro ochranu proti tuhým a kapalným aerosolům nebo proti plynům 2); všechny prostředky konstruované a vyráběné jako plně izolující uživatele od okolního ovzduší; všechny prostředky konstruované a vyráběné pro použití při potápění

2) Výrobce musí uvést údaje o ochranných vlastnostech prostředku a dobu jeho používání nebo údaje, které umožní uživateli stanovit bez jakéhokoliv rizika, že končí doba použitelnosti ochranného prostředku

III

        s výjimkou:

 

7.2   Všechny prostředky pro ochranu dýchacích orgánů konstruované a vyráběné pro použití v armádě nebo policejní a pořádkové službě

0

7.3   Chirurgické masky 3)

        3) Pokud tyto masky slouží pro ochranu nositele proti bakteriální nebo virové infekci atd., zařazují se do certifikační kategorie III (spíše pro osobní ochranu než pro medicinální použití)

0

8   PROSTŘEDKY PRO OCHRANU NOHOU A/NEBO CHODIDEL
A PROSTŘEDKY ZABRAŇUJÍCÍ UKLOUZNUTÍ

Certifikační kategorie

8.1   Všechny prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro ochranu nohou a/nebo chodidel a protikluzné prostředky

II

        s výjimkou:

 

8.2   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro ochranu proti ohrožení elektřinou při pracích pod nebezpečným napětím, nebo pro izolaci vůči vysokému napětí

III

8.3   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro použití v prostředí s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě 100 oC a více, a který může a nemusí být charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu

III

8.4   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro použití v prostředí s nízkou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě -50 oC a méně

III

8.5   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro poskytování časově omezené ochrany 4) proti chemickým látkám nebo proti ionizujícímu záření

        4) Výrobce musí uvést údaje proti které chemikálii, nebo výrobku je ochrana účinná a dobu poskytované ochrany

III

8.6   Sportovní výbava (především obuv) a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro ochranu proti vnějším nárazům

I

8.7   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro profesionální používání pro ochranu proti povětrnostním podmínkám, které nejsou ani výjimečné, ani extremní

I

8.8   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro ochranu proti povětrnostním podmínkám, pro soukromé používání a/nebo pro sportovní činnost

0

8.9   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro používaní v armádě nebo v policejní a pořádkové službě pro ochranu proti biologickým rizikům nebo proti ionizujícímu zářením

0

8.10 Některá obuv, zejména sportovní, obsahující součásti tlumící nárazy při chůzi, běhu, atd., případně zajišťující dobrou přilnavost a stabilitu 5). Tyto součásti jsou považovány za součásti zvyšující pohodlí

        5) Do této kategorie patří zejména obuv pro kopanou, ragby, běžecká obuv s hřeby

0

9   PROSTŘEDKY PRO OCHRANU RUKOU A PAŽÍ

Certifikační kategorie

9.1   Všechny prostředky 6) a/nebo jejich příslušenství konstruované a vyráběné pro ochranu paží a/nebo rukou

        6) Tyto ochranné prostředky zahrnují veškeré prostředky chránící ruce nebo jejich části, zejména rukavice, bezprsté rukavice, palcové rukavice, prostředky chránící jen prsty nebo jen dlaně atd

II

        s výjimkou:

 

9.2   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro ochranu proti ohrožení elektřinou při pracích pod nebezpečným napětím, nebo zajišťující izolaci vůči vysokému napětí

III

9.3   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro použití v prostředí s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě 100 oC a více, a který může a nemusí být charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu, včetně prostředků pro hasiče

III

9.4   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro použití v prostředí s nízkou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením vzduchu o teplotě -50 oC a méně

III

9.5   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro poskytování časově omezené ochrany 7) proti chemickým látkám, nebo proti ionizujícímu záření

        7) Výrobce musí uvést údaje proti které chemikálii nebo výrobku je ochrana účinná a dobu poskytované ochrany

III

9.6   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro profesionální použití chránící proti čisticím prostředkům se slabým účinkem (čisticí a prací prostředky atd.)

I

9.7   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro ochranu proti mechanickým povrchově působícím vlivům (píchnutí při šití, zahradnické práce, nečisté práce, sport atd.)

I

9.8   Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené), konstruované a vyráběné pro profesionální použití, chránící proti rizikům při manipulaci s horkými předměty, jejichž teplota je nejvýše 50 oC, nebo kde není riziko nebezpečného nárazu a prostředky chránící uživatele proti nevýjimečným nízkým venkovním teplotám

I

9.9   Rukavice a ochranné prsty pro medicínské použití ve styku s pacientem

0

9.10 Rukavice konstruované a vyráběné pro soukromé používání jako ochrana proti vlhkosti a proti teplu a chladu, které však nejsou extrémní

0

9.11 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo pevně připojené) konstruované a vyráběné pro používaní v armádě nebo v policejní a pořádkové službě pro ochranu proti biologickými riziky nebo proti ionizujícímu záření

0

10   PROSTŘEDKY NAVRŽENÉ K ZABRÁNĚNÍ UTOPENÍ NEBO UŽÍVANÉ JAKO NADNÁŠECÍ POMŮCKY

Certifikační kategorie

10.1 Všechny prostředky navržené a vyráběné pro zamezení utonutí nebo užívané jako nadnášecí pomůcky, včetně plovacích pomůcek a nafukovacích plováků, které nejsou považovány za hračky (pro použití výhradně v mělké vodě)

II

        s výjimkou:

 

10.2 Záchranné kruhy a plovací vesty, určené pro použití ve stavu nouze, pro pasažéry lodní a letecké dopravy 8)

               8) Názvy "loď" a "letadlo" se pro účely této směrnice vztahují pouze na ty, které jsou určeny pro dopravu osob a na námořní plavidla spadající pod mezinárodní úmluvu IMO. Sportovní motorová a plachetní plavidla, rybářské lodě, lodě pro průmyslové použití, atd. nepatří do této kategorie

0

11   OCHRANA PROTI OHROŽENÍ ELEKTŘINOU

Certifikační kategorie

11.1 Pro informaci: Prostředky určené pro ochranu proti ohrožení elektřinou jsou uvedeny ve všech již dříve uvedených tabulkách

        Poznámka:

        Nebezpečné napětí je definováno jako napětí vyšší než 50 V pro střídavý proud, nebo 75 V pro stejnosměrný proud

III

        s výjimkou:

 

11.2 Ruční izolační nástroje

0

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail