Životní prostředí

20.04.2010
Zdroj:
Nejcitelnější finanční postihy v Libereckém kraji za rok 2009 byly zaznamenány v oblasti odpadového hospodářství. Jednalo se o částku téměř 4 milionů korun. Na tiskové konferenci to uvedla ředitelka oblastního inspektorátu Ing. Hana Kolářová za účasti ředitelky inspekce Ing. Evy Tylové.
23.03.2010
Zdroj:
V souvislosti se zvyšujícím se společenským povědomím o ochraně životního prostředí a vzhledem k měnící se legislativě si firmy postupně začínají uvědomovat svoji odpovědnost za ekologické škody a možné finanční dopady v podobě nákladů na sanaci těchto škod.
28.01.2010
Zdroj:
MŽP v pondělí předložilo vládě Zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR. Ze všech 94 stanovených cílů z roku 2003 je 80% splněno. Ostatní úkoly jsou plněny s většími či menšími výhradami.
22.01.2010
Zdroj:
Ohlašování prostřednictvím ISPOP pro všechny provozovny bude povinné již pro údaje za rok 2010
07.01.2010
Zdroj:
Ministerstvo životního prostředí vydalo Příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2009
10.12.2009
Zdroj:
Zpráva o stavu přírody a krajiny představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny.
30.10.2009
Zdroj:
Čím lépe budou občané třídit tuhý komunální odpad, tím budou méně platit za odvoz směsného odpadu...
11.08.2009
Zdroj:
Ministerstvo životního prostředí přichází s úpravou podmínek programu Zelená úsporám, která zpřístupní dotace širšímu okruhu žadatelů.
24.07.2009
Zdroj:
V roce 2008 provedla ČIŽP celkem 14 255 kontrol (15 791 kontrol v roce 2007, 16 649 kontrol v roce 2006, 17 254 kontrol v roce 2005).
07.07.2009
Zdroj:
Nový informační portál www.ippc.cz spustili náměstek ministra průmyslu a obchodu Erik Geuss a náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha. Hlavním cílem portálu je na jednom místě soustředit všechny informace z oblasti integrované prevence a omezování znečištění.
25.06.2009
Zdroj:
Vlámsko - belgický region se šesti miliony obyvateli vyniká mj. tříděním 70 procent odpadů z domácností.
07.05.2009
Zdroj:
České podniky, zapojené do evropského systému emisního obchodování (EU ETS) loni vypustily o 8,5 % méně skleníkových emisí než v roce 2007.
21.04.2009
Zdroj:
Ostravská pobočka ČIŽP uložila za poslední 3 roky nejvyšší pokutu za porušení zákona o odpadech.
27.03.2009
Zdroj:
Vstupem do Evropské unie a podpisem mezinárodních dokumentů - Arhuské úmluvy a Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, se ČR zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí (ŽP), které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Týká se shromažďování a šíření informací o ŽP a  umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím. Byl vytvořen registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Ke splnění těchto závazků bylo nutné doplnit legislativu v ČR o nové právní nástroje, které by uvedené procesy umožnily.
24.03.2009
Zdroj:
Aleje kolem dopravních komunikací mohou letos dostat opět drtivou ránu. Správní organizace, které se zabývají údržbou silnic a dálnic na dotaz České inspekce životního prostředí, kolik mají v úmyslu pokácet stromů, došly k číslu 8961 a to řada organizací své údaje neposkytla. Je tedy možné, že výsledné číslo bude ještě vyšší.
06.01.2009
Zdroj:
Odpadové hospodářství je zvýrazněným oborem Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 26. do 28. května 2009.
14.11.2008
Zdroj:
Ministr životního prostředí Martin Bursík podepsal certifikáty, kterými se uděluje ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek, třem dalším firmám. Dvě firmy požádaly o českou značku Ekologicky šetrný výrobek, a to i přes to, že výroba probíhá za našimi hranicemi.
28.10.2008
Zdroj:
Technologie výroby bioplynu je známá již celá desetiletí a spočívá v procesu anaerobní fermentace, kdy dochází, za nepřístupu vzduchu a přítomnosti mikroorganismů, k rozkladu organické hmoty a k uvolnění bioplynu, který je možno dále využívat ke spalováním v kogeneračních jednotkách za současné produkce elektrické energie a tepla.
04.09.2008
Zdroj:
Česká inspekce životního prostředí provedla na prodejnách některých obchodních řetězců sérii kontrol zaměřených na bezplatný zpětný odběr použitých výrobků – především baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a odpadních motorových olejů. Kontroly byly provedeny v celé ČR.
26.06.2008
Zdroj:
V rámci tohoto centrálně stanoveného složkového úkolu byla kontrolována zařízení k odstraňování odpadů. Předmětem kontrol bylo především fyzické prověření provozovaných zařízení, se zaměřením na dodržování platných provozních řádů, vedení evidence o odpadech, ale i jiných povinností plynoucích z legislativy.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail