Kampaň k problematice psychosociální zátěže při práci a výsledky činnosti SÚIP za srpen 2012

Zdroj: 
Podle průzkumů provedených v rámci 27 členských zemí Evropské unie odpovědělo až 70 % dotázaných, že má za to, že jejich zdraví je ohroženo pracovním stresem.

Psychosociální rizika, jako je např. stres související s prací, mohou mít přímý i nepřímý vliv na psychické i fyzické zdraví.

S vědomím zvyšujícího se možného vlivu těchto faktorů na zdraví a pracovní výkon zaměstnanců, a tudíž i ekonomiku jednotlivých států, vyhlásil SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce pracující při Evropské komisi) v letošním roce kampaň zaměřenou na prevenci v oblasti psychosociální zátěže.

Uvedené kampani je věnován úvodník aktuálního čísla Zpravodaje, který vydává Státní úřad inspekce práce a který je k dispozici na webových stránkách orgánů inspekce práce http://www.suip.cz/zpravodaj/. Ve 3. čísle letošního ročníku Zpravodaje mj. také najdete informace z šetření podnětů podaných orgánům inspekce práce občany s podezřeními na možná porušení pracovněprávních předpisů zaměstnavateli, dále poznatky o rizicích a nedostatcích při používání montážních plošin, informace o řešení dvou projektů na Státním úřadě inspekce práce, statistiku pracovní úrazovosti v ČR za loňský rok či zajímavé postřehy vyplývající ze záznamů o pracovních úrazech způsobených elektřinou.

Velmi stresujícím faktorem pro zaměstnance je např. nevyplacení mzdy či nevyplacení mzdy v termínu splatnosti. Za tak závažná porušení uložily orgány inspekce práce v průběhu 1. pololetí 2012 zaměstnavatelům pokuty v celkové výši přes 2.500.000,- Kč.

Oblast odměňování představuje také úsek problémů, s nimiž se občané při podávání podnětů na možná porušení pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů na orgány inspekce práce obracejí nejčastěji. V měsíci srpnu 2012 se odměňování týkalo 357 z celkového počtu 948 podaných podnětů, oproti tomu např. na úsek pracovní doby spadalo jen 94 podaných podnětů. Zaměstnavatelé často chybují v tom, že zaměstnancům za jimi odvedenou práci nevyplatí mzdu stanoveným způsobem, dále také vyplatí nižší mzdu, než je nejnižší úroveň zaručené mzdy, aniž by poskytli patřičný doplatek.

Z celkového počtu 948 podnětů evidovaných orgány inspekce práce v srpnu spadalo 667 podnětů do oblasti pracovních vztahů a podmínek, 207 podnětů do oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 74 podnětů do oblasti bezpečnosti práce.

Není-li si občan jist, zda není zaměstnavatelem na svých právech krácen, může se na orgány inspekce práce obrátit v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Inspektoři Státního úřadu inspekce práce toto poradenství poskytují na všech pracovištích inspekce práce ve stanovených provozních dnech. Místa a dobu poskytování poradenství si lze vyhledat na www.suip.cz na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce nebo v kontaktním informačním materiálu „Orgány inspekce práce“ podávajícím tyto informace přehledně na jednom místě (leták viz http://www.suip.cz/_files/suipee3f8c993110b8b0991cbb201fdf75b3/
organyip_duben2012.pdf
).

S dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů, zákona o zaměstnanosti či z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se během srpna 2012 na orgány inspekce práce obrátilo celkem 5 619 zájemců.

Službou veřejnosti je rovněž poskytování vyjádření orgánů inspekce práce k vybraným projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Touto činností oblastní inspektoráty práce zajišťují prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu. Do evidence za srpen 2012 tak bylo zapsáno celkem 206 vybraných projektových staveb.

Důslednému zájmu orgánů inspekce práce se těší také úsilí vést zaměstnavatele i zaměstnance ke snižování pracovní úrazovosti cestou dodržování právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Důležitou roli zde plní sledované ukazatele pracovní úrazovosti.

Celkem 3 976 pracovních úrazů zapsal Státní úřad inspekce práce do své evidence v srpnu 2012, z toho 105 pracovních úrazů se týkalo cizích státních příslušníků. Ve 13 případech se jednalo o pracovní úrazy s následkem smrti, v 1 případě se smrtelný pracovní úraz stal cizinci. Závažných pracovních úrazů, tj. úrazů s hospitalizací zraněného delší než 5 dnů, se zaevidovalo 139, z toho 6 úrazů cizích státních příslušníků.

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v srpnu 2012 byly materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (983 pracovních úrazů v této kategorii zdrojů). Co se týče míry pracovní úrazovosti v jednotlivých regionech, v počtu pracovních úrazů vévodí Moravskoslezský kraj (463) následován Středočeským krajem (457), nejméně pracovních úrazů se naopak stalo v Karlovarském kraji (93) a v zahraničí (51).

Státní úřad inspekce práce v srpnu 2012 zaevidoval celkem 6 393 kontrol provedených inspektory orgánů inspekce práce. V návaznosti na provedené kontroly bylo do evidence zapsáno celkem 371 pokut navržených oblastními inspektoráty práce v celkové výši 26.125.600,- Kč.

Z toho největší počet pokut (204 ve výši 8.047.600,- Kč) náleží na úsek dodržování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek, největší finanční objem pokut (80 pokut v celkové výši 15.460.000,- Kč) však připadá na úsek kontroly na základě zákona o zaměstnanosti.

Na úsek dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce pak spadá celkem 95 pokut v celkové výši 2.618.000,- Kč. (Pozn.: Součet pokut na jednotlivých úsecích nemusí dávat celkový počet pokut, neboť pokuta udělená jednomu zaměstnavateli může postihovat jak porušení předpisů na úseku BOZP, tak na úseku pracovního práva či zákona o zaměstnanosti.)

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 7. 9. 2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail