Znalosti učitelů pro vzdělávání žáků v BOZP - výsledky terénního šetření na vybraných středních školách Kraje Vysočina

TEACHERS' KNOWLEDGE FOR STUDENTS' EDUCATION IN OHS. THE RESULTS OF A TERRAIN SURVEY AT Selected SECONDARY SCHOOLS IN THE VYSOČINA REGION

Irena Kuhnová1, Jakub Růžička1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., kuhnova@vubp-praha.cz; ruzicka@vubp-praha.cz

B) Výsledky terénního šetření zaměřeného na vzdělávání žáků v BOZP: žáci

B) Výsledky terénního šetření zaměřeného na vzdělávání žáků v BOZP: žáci

Charakteristika skupiny respondentů – žáci

Tabulka č. 2 - Základní data: skupina respondentů – žáci

Označení školy v grafu Obecný název školy Počet žáků Druh školy Zaměření
(odbornost)
Detail zaměření, příp. obor studia Kategorie oboru studia (dle RVP) Délka studia Ročník Počet žáků v ročníku
A Gymnázium 49 G všeobecně vzdělávací všeobecně vzdělávací studijní M čtyřleté předposlední 21
poslední 28
B Obchodní akademie 18 SOŠ ekonomické ekonomické studijní M čtyřleté předposlední 18
C Hotelová škola 32 SOU služby gastronomické, hotelové a potravinářské služby učňovský E, H tříleté předposlední 21
poslední 11
D Střední průmyslová škola stavební 28 SOŠ technické stavebnictví studijní M čtyřleté poslední 28
E Střední zdravotnická škola 34 SOŠ zdravotnické zdravotnické studijní M čtyřleté poslední 34
F Střední průmyslová škola stavební 9 SOU služby stavebnictví učňovský H tříleté poslední 9
G Střední odborné učiliště technické 21 SOŠ technické (mimo vzdělávání v oblasti stavebnictví) zastoupení více oborů z oblasti strojírenství, elektrotechniky a zpracování dřeva studijní L0 čtyřleté předposlední 34

Průzkumu se zúčastnili jen žáci předposledních a posledních ročníků. Předposlední ročník svého studijního nebo učňovského oboru navštěvovalo v době průzkumu (na počátku šk. r. 2018/2019) 94 žáků, tj. 46 %. Poslední ročník svého studijního nebo učňovského oboru navštěvovalo v době průzkumu 110 žáků, tj. 54 %.

Zastoupení respondentů-žáků v posledních a předposledních ročnících

Graf č. 23 – Zastoupení respondentů-žáků v posledních a předposledních ročnících

Otázka: Setkal/a jste se s tématem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci svého studia na střední škole? Jak často?

34 % žáků se setkalo s tématem BOZP mnohokrát, 42 % žáků se setkalo s tématem BOZP občas, 15 % žáků v době průzkumu pouze v 1 vyučovací hodině, 1 % žáků uvedlo „ano, ale více odpověď nespecifikovalo, a 8 % žáků se s tématem BOZP nikdy nesetkalo (aktuálnost odpovědí k datu provádění průzkumu).

Nejpočetnější skupinou je tedy odpověď „ano, občas“ (42 % žáků). Zajímavým poznatkem je, že žáci ze škol se shodnou odborností/zaměřením nezávisle na sobě odpovídali „ano“ i „ne“, což vypovídá o nestejné zkušenosti žáků s výukou tématu BOZP.

Setkání s tématem BOZP v rámci studia střední škole

Graf č. 24 - Setkání s tématem BOZP v rámci studia střední škole

Otázka: V jakém vyučovacím předmětu jste se s tématem setkal/a?

S tématem BOZP se žáci setkali ve 14 vyučovacích předmětech. Nad všemi kategoriemi odpovědí početně vyčnívají odpovědi žáků školy se všeobecně – vzdělávacím zaměřením (A). Ti uvedli, že se s tématem BOZP setkali v předmětech: chemie, biologie a fyzika, velký počet hlasů získaly i tělesná výchova. U škol s ostatními odbornostmi (zaměřením) byl nejčastěji zmiňován předmět odborná praxe. S výjimkou školy s ekonomickým zaměřením (B) ji uvedli žáci všech dalších středních odborných škol (C, D, E, F, G). Z dalších odborných předmětů (které se ovšem vyučují jen na některých středních školách) žáci uvedli technologii, ekonomii nebo pozemní stavitelství.

Napříč všemi školami měl ze všeobecně vzdělávacích předmětů, které se vyučují na všech středních školách, vysoké zastoupení vyučovací předmět chemie, dále vyučovací předmět tělesná výchova a biologie. Další vyučovací předměty vč. výchovy ke zdraví získaly nižší počet hlasů. Vedle vyučovacích předmětů žáci uváděli také třídnickou hodinu.

Každý ze 204 zapojených žáků mohl při zodpovídání této otázky zvolit více možností. Celkem bylo zaznamenáno 321 odpovědí.

Četnost odpovědí žáků dle odbornosti/zaměření školy ukazuje graf č. 25.

Vyučovací předměty, v nichž se objevuje problematika BOZP, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 25 – Vyučovací předměty, v nichž se objevuje problematika BOZP, v absolutních hodnotách za každou školu

Otázka: Jakým způsobem ve škole probíhá nebo probíhala výuka/praktické vyučování/odborná praxe apod.?

Každý ze 204 zapojených žáků mohl při zodpovídání této otázky zvolit více možností. Celkem bylo zaznamenáno 437 odpovědí.

Nejčastěji výuka podle žáků probíhala formou výkladu (31 %), poté jako seznámení s interními předpisy (29 %), následují školení BOZP (20 %), a s méně, než 10 % exkurze, besedy, žákovské projekty a domácí úkoly nebo jiná forma samostudia.

Způsoby výuky

Graf č. 26 – Způsoby výuky

Četnost odpovědí žáků dle odbornosti/zaměření školy, ukazuje graf č. 27.

Způsoby výuky – reflexe žáci, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 27 - Způsoby výuky – reflexe žáci, v absolutních hodnotách za každou školu

Odpovědi žáků a učitelů na tuto otázku se v zásadě shodují (viz grafy 4 a 5 v části A). Žáci ale častěji než učitelé jmenovali u způsobů výuky interní předpisy školy, naopak domácí úkoly a samostudium žáci jmenovali velmi zřídka.

Otázka: Vedou vás vaši učitelé k získávání povědomí o BOZP?

Zde převážily záporné odpovědi žáků (graf č. 28).

Utváření povědomí žáků o BOZP - reflexe žáci: celek

Graf č. 28 - Utváření povědomí žáků o BOZP - reflexe žáci: celek

Přitom, až na dvě výjimky (škola gastronomických, hotelových a potravinářských služeb a škola se zdravotnickým zaměřením - škola E), převažují u zapojených škol kladné odpovědi (graf č 29).

Utváření povědomí žáků o BOZP - reflexe žáci: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 29 - Utváření povědomí žáků o BOZP - reflexe žáci: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Otázka: Předávají vám vaši učitelé teoretické znalosti a zkušenosti?

Na tuto otázku naopak odpovídali žáci převážně kladně (graf č. 30).

Předávání teoretických znalostí a zkušeností - reflexe žáci: celek

Graf č. 30 - Předávání teoretických znalostí a zkušeností - reflexe žáci: celek

Poměr kladných a záporných odpovědí v rámci jednotlivých škol je značně rozkolísaný. Celkově však převažuje počet škol s vyšším počtem kladných odpovědí, Výjimkou je pouze škola s ekonomickým zaměřením (škola B). Graf č. 31.

Předávání teoretických znalostí a zkušeností - reflexe žáci: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 31 - Předávání teoretických znalostí a zkušeností - reflexe žáci: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Otázka: Vedou Vás vaši učitelé k získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování?

Na tuto otázku naopak odpovídali žáci převážně kladně (graf č. 30).

Získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování - reflexe žáci: celek

Graf č. 32 – Získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování - reflexe žáci: celek

V případě školy se stavebními učňovskými obory (škola F) je podíl kladných a záporných odpovědí v rámci školy vyrovnaný, u tří dalších škol převažují záporné odpovědi nad kladnými (škola s ekonomickým zaměřením (škola B), škola se studijními stavebními obory (škola D) a škola poskytující technické vzdělávání mimo vzdělávání v oblasti stavebnictví (škola G)). U zbývajících 4 škol byl zaznamenán vyšší podíl kladných odpovědí nad zápornými. Graf č. 33.

Získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování - reflexe žáci: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 33 - Získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování - reflexe žáci: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Otázka: Pomáhají vám vaši učitelé utvářet potřebné praktické dovednosti z oblasti BOZP?

Zkušenost žáků se získáváním potřebných praktických dovednosti z oblasti BOZP byla hodnocena značně negativně.

Utváření praktických dovednosti k BOZP - reflexe žáci: celek

 Graf č. 34 – Utváření praktických dovednosti k BOZP - reflexe žáci: celek

Výhradně záporné odpovědi se na tuto otázku objevily u dvou škol, u školy s ekonomickým zaměřením (škola B) a u školy s učňovskými stavebními obory (škola F). Zejména u středního odborného učiliště jde o negativní výsledek, protože obory vzdělávání s výučním listem jsou zaměřeny více prakticky, a očekává se, že osvojení si zásad a návyků bezpečné a zdraví neohrožující práce (tj. praktických dovedností v BOZP) zde bude samozřejmou a nedílnou složkou výuky. U ostatních škol byla zaznamenána převaha záporných odpovědí nad odpověďmi kladnými.

Utváření praktických dovednosti k BOZP - reflexe žáci: celek, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 35 - Utváření praktických dovednosti k BOZP - reflexe žáci: celek, v absolutních hodnotách za každou školu

Celkové hodnocení výsledků působení učitelů na žáky z hlediska BOZP, vizualizovaných jednotlivě za pomoci grafů 28 až 35 hovoří jednoznačně ve prospěch předávání teoretických znalostí a zkušeností, druhé místo obsadilo získávání potřebných návyků bezpečné práce a bezpečného chování, další v pořadí se umístilo získávání povědomí o BOZP, a poslední příčku obsadilo utváření praktických dovedností. Viz graf 35. Každý žák mohl zvolit více možností. Celkem bylo zaznamenáno 343 odpovědí od 204 žáků.

Celkové hodnocení působení učitelů na žáky z hlediska BOZP

Graf č. 36 – Celkové hodnocení působení učitelů na žáky z hlediska BOZP

Otázka: Víte, jaký je nejdůležitější český právní předpis týkající se BOZP?

V této otázce jsme se žáků nepřímo tázali, zda znají zákoník práce. Tento nejdůležitější právní předpis, ukotvující právo zaměstnance na BOZP, uvedlo pouhých 13 % žáků, 62 % odpovědělo nevím, 22 % uvádělo jiný předpis (chybná odpověď), zbytek dotazovaných nedokázal odpovědět uspokojivým způsobem nebo neodpověděl vůbec. Odpověď „nevím“ byla zároveň nejčastější odpovědí respondentů.

Znalost klíčového právního předpisu pro BOZP: celek

Graf č. 37 – Znalost klíčového právního předpisu pro BOZP: celek

Jak odpovídali žáci jednotlivých kategorií (odborností/zaměření) ukazuje graf č. 38.

Srovnání napříč školami ukázalo, že z množiny správně odpovídajících respondentů (13 %) bylo 34,62 % (tj. nejvíce) ze školy s technickým zaměřením mimo stavebnictví (škola G), 26,92 % ze školy se všeobecně vzdělávacím zaměřením (škola A), 19,23 % ze školy s ekonomickým zaměřením (škola B), 15,38 % žáků bylo ze zdravotnické školy (škola E) a 3,85 % ze školy s učňovskými stavebními obory (škola F).

Z pohledu studijních a učňovských oborů zazněla očekávaná odpověď (tj., odpověď „zákoník práce“) v 79, 90 % případů u žáků studijních oborů a ve 20,10 % případů u žáků učňovských oborů (gastronomické, hotelové a potravinářské služby – škola C a stavebnictví – škola F). Znepokojivým zjištěním byl nulový počet kladných odpovědí žáků školy poskytující gastronomické, hotelové a potravinářské služby - škola C, za školu s učňovskými stavebními obory (škola F) uvedl správnou odpověď stav pouze 1 žák.

Znalost klíčového právního předpisu pro BOZP: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 38 – Znalost klíčového právního předpisu pro BOZP: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Z pohledu celé skupiny respondentů volili žáci posledních nebo předposledních ročníků svých oborů nejčastěji odpověď „nevím“ (58,18 % žáků posledních ročníků ku 65,96 % žáků předposledních ročníků). Správnou odpověď přitom častěji zaznamenali žáci předposledních ročníků (18,09 %), než žáci posledních ročníků (8,18 %).

Otázka: Znáte případně jiné právní předpisy z této oblasti (zdraví, bezpečnost)? Jaké?

V této otázce jsme se žáků nepřímo tázali, zda znají jiné právní předpisy týkající se BOZP, než je zákoník práce (viz předchozí otázku). Odpovědi dotazovaných vyústily do následující škály:

 • žák uvedl relevantní odpověď z hlediska názvu předpisu (např. nařízení vlády o ochraně zdraví při práci, o státním odborném dozoru nad BP, o inspekci práce) - v grafu č. 39 je zaznamenána jako „správná odpověď“,
 • žák se pokusil o odpověď, byť neuvedl předpis, ale např. jen předmět/problémový okruh, který předpis řeší/upravuje (přestávky, OOPP, ochranné nápoje, pracovní podmínky, bezpečnost na pracovišti, pravidla bezpečné práce, zdravotní způsobilost, aj.), např. proto, že přesný název neznal, zapomněl/nevybavil si - v grafu č. 39 je toto alespoň minimální nebo neurčité povědomí o existenci předpisu zaznamenáno jako „odpověď se vztahem k obsahu“,
 • žák uvedl předpis nebo více předpisů, které byly mimo oblast BOZP (např.: zdravotní pojištění) nebo uvedl výčet paragrafů bez návaznosti na právní předpis, v grafu č. 39 je zaznamenána jako „ chybná odpověď“,
 • žák odpověděl „neznám“,
 • žák/žákyně „neodpověděl/a“.

Zcela správnou odpověď uvedla pouze 3 % dotazovaných, naopak neznalost předpisů vykázalo 81 % dotazovaných. To také byla nejčastěji zaznamenaná odpověď.

 Znalost jiných právních předpisů: celek

Graf č. 39 - Znalost jiných právních předpisů: celek

Jak odpovídali žáci jednotlivých kategorií (odborností/zaměření) ukazuje graf č. 40. Nejvíce správných odpovědí (4) se objevilo u žáků školy se zdravotnickým zaměřením (E), 2krát uvedli správnou odpověď žáci školy všeobecně vzdělávacího charakteru (A) a 1krát žák školy vyučující technické obory mimo stavebnictví (G). Zklamáním byl výsledek zjištěný u žáků učňovského oboru stavebnictví (F), a to žádná správná odpověď a žádná odpověď se vztahem k oboru. Zde bychom správné odpovědi z důvodu praktického zaměření učňovských škol, připravujících budoucí absolventy na přímý vstup do praxe mj. tréninkem zručnosti a manuálních dovedností potřebných pro praxi v rámci praktického vyučování a odborné praxe předpokládali.

Znalost jiných právních předpisů: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Graf č. 40 - Znalost jiných právních předpisů: detail, v absolutních hodnotách za každou školu

Bilance studijních oborů vůči učňovským hovoří v rámci množiny všech respondentů ve prospěch studijních oborů. Správná odpověď zazněla v 92,59 % případů u žáků studijních oborů, a pouze v 7,41 % případů u žáků učňovských oborů (gastronomické, hotelové a potravinářské služby – škola C a stavebnictví – škola F).

Z pohledu celé skupiny respondentů přitom lepší výsledek stran povědomí o právních předpisech k zajišťování BOZP zaznamenali žáci posledních ročníků (85,71 %), než žáci předposledních ročníků (14,29 %).

Otázka: Pokud půjdete po absolvování školy přímo do praxe – stanete se zaměstnancem, domníváte se, že budete z hlediska znalostí a dovedností v oblasti BOZP na vstup do prvního zaměstnání dobře připraven/a?

Největší část respondentů se domnívá, že, pokud se stane zaměstnancem, bude na vstup do svého prvního zaměstnání z hlediska znalostí a dovedností v oblasti BOZP připravena „částečně“ (60 % respondentů, tj. cca 1/3 dotázaných). Tzn., že jen zčásti bude vybavena znalostí:

 • práv a povinností zaměstnance v oblasti BOZP,
 • pracovních rizik,
 • zásad prevence rizik,
 • zásad bezpečné práce,
 • pravidel bezpečného chování při práci,

a bude umět prakticky chránit své zdraví i zdraví spolupracovníků.

Další v pořadí jsou odpovědi „nedovedu posoudit“ (uvedlo 20 % respondentů), „určitě ano“ (uvedlo 14 % respondentů). 4 % respondentů se domnívají, že nebudou dobře připravena a 2 % přiznávají, že nevědí, na co jsou tázáni.

Hodnocení připravenosti z hlediska BOZP na vstup do prvního zaměstnání - reflexe žáci

Graf č. 41 - Hodnocení připravenosti z hlediska BOZP na vstup do prvního zaměstnání - reflexe žáci

Další rozbor[1]:

Četnost výskytu odpovědí:

 • „určitě ano“ – nejčastěji uvedli žáci školy C se zaměřením na gastronomické, hotelové a potravinářské služby,
 • „částečně“ - nejčastěji uvedli žáci zdravotnické školy (škola E),
 • „nedovedu posoudit“ – nejčastěji volili žáci školy všeobecně vzdělávacího charakteru (škola A),
 • „ne“ – měla nejvyšší zastoupení u žáků SOŠ stavební (škola D),
 • odpověď „vůbec nevím, o čem je řeč“ se objevila celkem 3krát, a to u školy s ekonomickým zaměřením (škola B), u školy zaměřené na gastronomické, hotelové a potravinářské služby (škola C) a u střední školy vyučující technické obory mimo stavebnictví (škola G).

Při součtu pozitivních odpovědí („určitě ano“ a „částečně“) zjišťujeme, že připravenost z hlediska BOZP na vstup do prvního zaměstnání nejlépe vnímají žáci zdravotnické školy (škola E).

Z pohledu studijních a učňovských oborů jsou odpovědi:

 • „určitě ano“ – učňovské
 • „částečně“ - studijní
 • „nedovedu posoudit“ – studijní
 • „ne“ – studijní
 • odpověď „vůbec nevím, o čem je řeč“ učňovské.

Nejvyrovnanější skóre mezi oběma druhy škol bylo zaznamenáno u odpovědi „částečně“.

Při součtu pozitivních odpovědí („určitě ano“ a „částečně“) zjišťujeme, že připravenost z hlediska BOZP na vstup do prvního zaměstnání nejlépe hodnotí žáci škol s učňovskými obory (školy C a F).

Z pohledu zastoupení respondentů-žáků v jednotlivých ročnících:

 • více odpovědí „určitě ano“ uvedli žáci předposledních ročníků
 • více odpovědí „částečně“ uvedli žáci posledních ročníků
 • více odpovědí „nedovedu posoudit“ uvedli žáci předposledních ročníků
 • více odpovědí „ne“ uvedli žáci předposledních ročníků
 • více odpovědí „vůbec nevím, o čem je řeč“ uvedli žáci předposledních ročníků.

Při součtu pozitivních odpovědí („určitě ano“ a „částečně“) se ukázalo, že připravenost z hlediska BOZP na vstup do prvního zaměstnání lépe hodnotí žáci posledních ročníků.

Otázka: Pokud plánujete, že se po absolvování školy stanete podnikatelem/zaměstnavatelem, domníváte se, že Vás škola pro tento případ dobře vybavila znalostmi povinností zaměstnavatele z oblasti prevence pracovních rizik a zajišťování BOZP zaměstnanců?

Hodnocení připravenosti z hlediska BOZP na roli zaměstnavatele - reflexe žáci

Graf č. 42 - Hodnocení připravenosti z hlediska BOZP na roli zaměstnavatele - reflexe žáci

Největší část respondentů se domnívá, že, pokud se stane podnikatelem, případně podnikatelem-zaměstnavatelem, bude pro tento případ dobře vybavena znalostmi povinností zaměstnavatele z oblasti prevence pracovních rizik a zajišťování BOZP zaměstnanců jen zčásti (40 % respondentů, tj. cca 1/5 dotázaných). Tzn., že jen v určité míře bude vybavena znalostmi:

 • o zajišťování BOZP zaměstnanců,
 • ohledně vyhodnocování rizik na pracovišti a o ochraně zaměstnanců před působením těchto rizik za pomoci prostředků kolektivní nebo osobní ochrany,
 • problematiky kategorizace prací,
 • týkajícími se pracovnělékařských prohlídek (a obecně otázkou zdravotní způsobilosti jednotlivých zaměstnanců),
 • ohledně (povinnosti) seznamování zaměstnanců s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – tzv. školení zaměstnanců o BOZP,
 • atd.

Naopak nejmenší zastoupení má odpověď „určitě ano“, kterou uvedlo pouze 9 % respondentů. Odpověď „ne“ (28 %) zároveň převažuje nad odpovědí „nedovedu posoudit“ (23 %).

Další rozbor[2]:

Četnost výskytu odpovědí:

 • „určitě ano“ nejčastěji uvedli žáci školy s orientací na gastronomické, hotelové a potravinářské služby (škola C),
 • varianta „částečně“ byla nejčastěji zastoupena u žáků střední zdravotnické školy (škola E), téměř identický výsledek byl zjištěn u SOU stavebního (škola F), těsně následovaly odpovědi střední ekonomické školy (škola B),
 • „nedovedu posoudit“ se v největší míře objevilo u školy se všeobecně vzdělávacím zaměřením (škola A), vysoké zastoupení mají rovněž střední ekonomické školy (škola B), a dále SOU stavební (škola F),
 • „ne“ opět všeobecně vzdělávací škola (škola A), vysoké zastoupení má rovněž SOŠ stavebního charakteru (škola D).

Při součtu pozitivních odpovědí („určitě ano“ a „částečně“) zjišťujeme, že připravenost z hlediska BOZP na roli zaměstnavatele nejlépe vnímají žáci školy se zaměřením na gastronomické, hotelové a potravinářské služby (škola C).

Z pohledu studijních a učňovských oborů:

 • „určitě ano“ – učňovské
 • „částečně“ - učňovské
 • „nedovedu posoudit“ – studijní
 • „ne“ – studijní.

Při součtu pozitivních odpovědí („určitě ano“ a „částečně“) zjišťujeme, že připravenost z hlediska BOZP na roli zaměstnavatele nejlépe hodnotí žáci škol s učňovskými obory (školy C a F).

Z pohledu zastoupení respondentů-žáků v jednotlivých ročnících:

 • více odpovědí „určitě ano“ uvedli žáci předposledních ročníků
 • více odpovědí „částečně“ uvedli žáci předposledních ročníků
 • více odpovědí „nedovedu posoudit“ uvedli žáci předposledních ročníků
 • více odpovědí „ne“ uvedli žáci posledních ročníků.

Při součtu pozitivních odpovědí („určitě ano“ a „částečně“) se ukazuje, že připravenost z hlediska BOZP na roli zaměstnavatele lépe hodnotí žáci předposledních ročníků.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail