Zhodnocení projektu „Kontaktní místo BOZP pro region hl. m. Prahy“

Evaluation of Project „Contact place for Occupational Safety and Health in Prague Region“

Oldřich Kolínský1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i,  kolinsky@vubp-praha.cz

Abstrakt

Článek představuje průběh projektu s názvem Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy. V úvodní části je celý projekt představen a je popsána přípravná fáze projektu a podání návrhu projektu. V další části se zabýváme výstupy projektu a přínosy pro cílové skupiny. V závěrečné části článku hodnotíme dopad a úspěšnost projektu a zabýváme se také administrací a vedením celého projektu podle pravidel Evropského sociálního fondu.

Klíčová slova: Evropský sociální fond (ESF), Projekt, BOZP, Informační systém, Internet

Abstract

The article introduces development of the project under the name Contact point of safety and health at work for Prague municipality region. There is project presented, preparatory phase of the project and submitting of project proposal is described in the foreword. In next phase we are focused on project outputs and contribution for target groups. In the final part of the article we evaluate the impact and success of the project and we deal with administration and management of the project according to European Social Fund rules. 

Key words: European Social Found (ESF), Project, Safety and Health, Information System, Internet

Úvod a příprava projektu

V průběhu roku 2005 byla vypsána grantová výzva pro předkládání projektových žádostí do operačního programu „Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha“ (Adaptabilita a podnikání). V průběhu tohoto roku byly zahájeny práce na přípravě projektové žádosti.

Přípravou projektové žádosti bylo pověřeno Oddělení informatiky. V první fázi přípravy projektové dokumentace bylo nejprve nutné definovat cílové skupiny, na které se projekt zaměřil. Jako cílové skupiny byly na základě analýz vytipovány cílové skupiny dvě: malé a střední podniky (MSP) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) působící na území hlavního města Prahy. Důvodem volby těchto skupin byl zejména fakt, že bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) je stále v podnikatelské praxi nejen v hlavním městě Praha věnována malá pozornost. V návaznosti na tyto důvody, kdy nízká úroveň BOZP a nedostatečná prevence, která by měla působit proti vzniku nehodových událostí, může ohrozit aktivní pracovní činnost člověka a v neposlední řadě též působí značné zatížení zdravotního a sociálního systému země, zvyšuje výdaje státního rozpočtu a nezaměstnanost, jsme navrhly řešení pomocí široce dostupného virtuálního střediska, které bude odstraňovat informační a poskytovat potřebnou informační podporu cílovým skupinám. Cílem projektu bylo vytvoření informačního systému, který by přispíval ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středních podnicích a u osob samostatně výdělečně činných v hlavním městě Praha.

V září roku 2005 výběrová komise rozhodla o přidělení dotace pro náš projekt. Celková částka této dotace činila 1 877 712, – Kč. Projekt byl nastartován v únoru roku 2006 a ukončen v lednu letošního roku.

Realizační etapa a výstupy projektu

Na realizaci projektu se od jeho zahájení až do ukončení podílelo devět pracovníků VÚBP, v. v. i. Koordinační a administrativní činnost projektu zajišťovali čtyři pracovníci: koordinátor projektu, zástupce koordinátora projektu, věcný administrátor projektu a finanční administrátor projektu. Zbývajících pět pracovníků bylo výkonným článkem týmu. Jednalo se o role redaktora webového portálu, grafik, IT specialista, programátor a právní poradce pro otázky BOZP. Celý projekt byl řízen schváleným časovým harmonogramem a byl rozdělen do devatenácti klíčových etap. Koordinační práce na projektu zahrnovala zejména první a druhá etapa projektu. V těchto etapách byly kontaktovány cílové skupiny a mapovány jejich potřeby. Dále byla vypsána dvě výběrová řízení: na dodávku informačních kiosků a na dodavatele konektivity do sítě Internet. V těchto fázích byly také podrobně rozpracovány činnosti v rámci jednotlivých klíčových aktivit.

V rámci projektu jsme vytvořili pět nových produktů. Jednalo se o informační systém BOZP (složený ze sítě informačních kiosků a informačního portálu), přístup k informacím z BOZP pomocí mobilních technologií, modul dotazy/odpovědi a odborná příručka „Internet – studnice informací z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jak se k nim dostat“.

Informační systém BOZP

Celý informační systém byl složen ze dvou komponent – informační sítě kiosků a informačního portálu. Hlavním technologickým cílem a první komponentou projektu bylo vytvoření pilotní sítě informačních samoobslužných kiosků pro podnikatele, umístěných ve vybraných institucích v rámci hl. m. Prahy. Projekt byl zaměřen na využití a aplikaci současných možností informačních a komunikačních technologií v optimální kombinaci s poskytování informací v tištěné podobě. Celý systém těchto kiosků byl centrálně řízen z hlavního terminálového serveru. Propojení informačních kiosků s centrálním terminálovým serverem bylo řešeno konektivitou do sítě Internet pomocí technologie ADSL[1]. Pro správné fungování komunikace mezi informačním kioskem a terminálovým serverem bylo třeba vytvořit takové spojení, které bude korektně poskytovat službu DHCP[2]. Informační kiosky potřebují pro svůj provoz právě takovéto spojení, protože se nejedná o standardní osobní počítač, ale pouze o logický počítačový obvod, který dostává příkazy a je řízen vzdáleným terminálovým serverem. Kromě řízení informačních kiosků zajišťuje terminálový server celý management sítě a poskytování obsahu pro své klienty. Právě korektní „zasílání“ DHCP komunikace skrze síť Internet byl nejvážnější technický problém, se kterým jsme se v rámci realizace projektu setkali. Řešení tohoto problému nebylo jednoduché, jelikož tuto problematiku zatím ani jeden z dodavatelů technologií neřešil. Řešení tohoto problému zabralo necelé tři měsíce času. V červnu roku 2007 se celá síť informačních kiosků rozběhla již bez sebemenších problémů do ostrého provozu. Co se týče lokací, byly v informační síti umístěny kiosky dva, první ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. a druhý v Oblastním inspektorátu práce pro hl. m. Prahu.

zhodnoceni_projektu_kiosek_kol

Obrázek č. 1: Technologické spojení informační sítě kiosků a nabízené služby

Druhou komponentou informačního systému byl informační portál, který byl vystavěn pomocí redakčního systému Genesis II. Informační portál vycházel z koncepce oborového portálu BOZPinfo.cz a informačního serveru BZP.cz. Informační portál po obsahové stránce seznamuje podnikatele, jak využívat informace z oblasti BOZP, obsahuje informační zdroje z oblasti BOZP, poskytuje zpravodajství o nových právních předpisech z oblasti BOZP, informuje o aktuálních tématech, srozumitelnou formou poskytuje informace o požadavcích legislativy na zajištění BOZP v podniku pro začínající podnikatele nebo již podnikající subjekty. Kromě výše uvedeného informuje také o vzdělávacích akcích (kurzy, semináře) konaných na území hl. m. Prahy. Informační portál je rozdělen do čtyř hlavních tematických skupin:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví,

2. Pracovní vztahy a podmínky,

3. Poradenské instituce v BOZP,

4. Užitečné odkazy.

První tematická skupina informuje podnikatele o problematice bezpečnosti ochrany zdraví při práci obecně, uvádí nezbytná mimina pro všechny aktéry zainteresované v oblasti BOZP (podnikatelé, OSVČ, zaměstnavatelé a zaměstnanci, koordinátoři BOZP), v neposlední řadě uvádí také informace týkající se požární ochrany. Druhá tematická skupina se zabývá pracovněprávními vztahy a kompetencemi jednotlivých organizací v této oblasti. Dále se rubrika věnuje inspekci práce a problematice související s kontrolami zaměřenými na oblast BOZP. V rubrice Poradenské instituce v BOZP je dostupný seznam poradenských pracovišť, včetně odkazů na jejich internetové stránky. Užitečné odkazy pak navedou podnikatele na jiné servery zabývající se oblastí BOZP (zejména portály BOZPinfo.cz, BZP.cz, Focal Point ČR aj.) a na internetové stránky orgánů veřejné správy (Portál veřejné správy, Státní úřad inspekce práce apod.).

Přístup k informacím z BOZP pomocí mobilních technologií

V návaznosti na informační portál byla vytvořena také mobilní verze tohoto portálu. Z výsledků potřeb cílové skupiny jsme v rámci projektu vyvinuly mobilní verzi informačního portálu, který je dostupný všem uživatelům, kteří ke své práci využívají moderní mobilní komunikační prostředky /jedná se zejména o mobilní telefony umožňující provozovat datové služby, kapesní počítače, smartphones apod.). Těmto uživatelům nabízí informační portál jednoduché textové informace, které lze snadno na výše uvedených přístrojích interpretovat.

Modul dotazy a odpovědi

Dalším z výstupů tohoto projektu byl modul Dotazy/Odpovědi. Pomocí tohoto modulu se mohou cílové skupiny z regionu hl. m. Prahy do projektu zapojit svými dotazy na problematiku BOZP a pracovněprávních vztahů. Na tyto dotazy byla odborníky z oblasti BOZP a pracovněprávních vztahů vypracována odpověď, která byla následně publikována na informačním portálu a zaslána tazateli emailem. Modul dotazy/odpovědi sloužil také jako hlavní prostředek pro komunikaci s cílovou skupinou. Při každém vložení nového dotazu byl uživatel vyzván, aby uvedl název společnosti, ve které je zaměstnán (pokud se jednalo o OSVČ, tak své „obchodní“ jméno), identifikační číslo a kontaktní email. Z těchto údajů byla vytvářena databáze uživatelů, která sloužila jako základní prostředek vykazování monitorovacích ukazatelů (podpořené osoby, podpořené organizace) pro poskytovatele dotace (ESF).

Odborná příručka „Internet – studnice informací z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jak se k nim dostat“

Příručka obecně popisuje informační potřeby malých a středních podniků (MSP) a OSVČ, dále pak technické možnosti přístupu k síti Internet a v neposlední řadě popisuje také vybrané internetové aplikace a odborné portály zabývající se oblastí BOZP. Součástí této příručky je také rozsáhlá kapitola o efektivním vyhledávání relevantních informací a znalostí v prostředí Internetu. Koncepce příručky byla tvořena zejména s ohledem na využívání současně nejpoužívanějšího zdroje informací – Internetu. Cílem publikace bylo poskytnout přehled o informačních zdrojích o BOZP a návod, jak se efektivně orientovat v prostředí Internetu. Tým autorů byl složen z pracovníků Oddělení informatiky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., příručka byla napsána v rozsahu 55 stran, byla vydána v nákladu 100 kusů a je nadále k dispozici v elektronické podobě.

Administrace a publicita projektu

O administraci se starali čtyři členové realizačního týmu. Jednalo se zejména o koordinaci jednotlivě prováděných činností, jednání se zástupci dodavatelů, zástupci cílových skupina a v neposlední řadě také jednání s poskytovatelem dotace (zastoupené Národním vzdělávacím fondem). V rámci projektu byla také každé tři měsíce vytvářena monitorovací zpráva skládající se z věcné a finanční části, na základě které byla vyplácena požadovaná částka z dotace. Po celou dobu řešení, jsme se také zabývali publicitou projektu. Publicita se zaměřuje zejména na to, „aby bylo o projektu slyšet“. V této souvislosti jsme vyrobili oficiální webové stránky, které informovali o celém projektu. O projektu jsme referovali na odborných konferencích a seminářích, publikovali jsme články ve sbornících z konferencí, v tištěných i elektronických periodicích. Kromě těchto výstupů byla cílová skupina o projektu informována také formou plakátů, letáků a vizitek.

Závěr

V lednu letošního roku jsme úspěšně prošli závěrečnou kontrolou poskytovatele dotace, který konstatoval, že projekt je uskutečňován a veden bez jakýchkoli nedostatků a procesních chyb. K poslednímu lednu letošního roku byl tedy projekt úspěšně zakončen. V rámci Oddělení informatiky VÚBP, v. v. i. šlo o první projekt řešený z finančních prostředků EU. Standardní provoz všech komponent informačního systému byl spuštěn v červnu 2007. V listopadu 2007 byla následně vydána i odborná příručka. Od července 2007 do ukončení projektu bylo podpořeno celkem 321 subjektů, 185 osob a 136 organizací. Tyto subjekty byly vykázány do monitorovacích ukazatelů, pomocí kterých je hodnocena úspěšnost projektu. VÚBP, v. v. i. se při podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace zavázal získat za celou dobu projektu 200 podpořených subjektů (osob a organizací). Tuto hranici jsme tedy splnili. Z tohoto pohledu lze projekt hodnotit jako úspěšný. Monitorovací ukazatele byly plněny podporou osob a organizací zejména pomocí modulu dotazy/odpovědi a poskytnutím příručky. V rámci projektu jsme se setkali s náročnou administrativní agendou, která však nebyla překážkou k úspěšnému dosažení vytyčených cílů. Je třeba také konstatovat, že klíčem k úspěchu v takovýchto projektech je zejména bezchybná administrace a znalost konkrétních projektových smluv a pravidel V budoucnosti bychom chtěli získat další finanční prostředky na provoz informačního systému a projekt rozšířit za pomoci odborných organizací a sociálních partnerů i do dalších regionů.

 

 


 

[1] ADSL – Asymetric Digital Subscriber Line – digitální zákaznická přípojka umožňující využívat stávající telefonní rozvody pro vysokorychlostní přenos dat.

[2] DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol – aplikační protokol rodiny TCP/IP, který se používá pro automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v počítačových sítí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail