Zajímavý projekt v programu OMEGA - Metodika řízení práce prováděné formou home office

An interesting project in the OMEGA program - The methodology for managing of home office work

Hana Hlavičková1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Technologická agentura ČR zadává veřejné zakázky na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., bude v rámci programu OMEGA v období 2016 – 2017 řešit projekt zaměřený na řízení práce prováděné formou home office.

Klíčová slova: práce na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele; teleworking; homeworking; hotdesking; právní, ekonomické a psychosociální aspekty

Abstract

The Technology Agency of the Czech Republic public orders in support of applied research and experimental development, the results of which have a high potential for application in many areas of Czech society. The Occupational Safety Research Institute will solve a project aimed on managing of home office work the period 2016 – 2017.

Keywords: work at another agreed location than the workplace of the employer; teleworking; homeworking; hotdesking; legal, economic and psychosocial aspects

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.,  se i v roce 2016 na základě výzev Technologické agentury ČR uchází o veřejné zakázky a v průběhu roku úspěšně získal projekt TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office.

Cílem projektu je vytvořit soubor nástrojů, které budou využitelné pro potřeby zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, a to formou práce z domova tzv. home office (teleworkingu). Zvláštní důraz bude kladen na § 101 až § 108 a § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů s jeho § 113 a s vazbou na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na další související předpisy. Tyto nástroje se zaměří na hodnocení pracovního prostředí, hodnocení psychosociálních dopadů forem této práce, hodnocení pracovního tempa a na hodnocení zaměstnanci odvedených výsledků.

Práce z domova není v rámci naší legislativy řešena přímo. Nepřímo je tato forma práce zakotvena pomocí termínu „jiné dohodnuté místo“, jež je uveden v zák. práce. Práci mimo pracoviště zaměstnavatele se dále v zák. práce věnuje ještě § 317, avšak jeho ustanovení neřeší tyto práce z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), což v praxi přináší mnohé obtíže. Týká se to zejména zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, který je v podmínkách mimo pracoviště zaměstnavatele obtížně aplikovatelný. Obdobná situace je v případě zaměstnanců, kteří se řídí zákonem o státní službě. Ten odkazuje i na příslušné pasáže zák. práce (§ 101 až 108 a 323) i s odkazem na § 2 až 11 zák. o zajištění dalších podmínek BOZP a na další související předpisy. Zaměstnavatel má vůči zaměstnancům pracujícím doma stejné povinnosti jako vůči zaměstnancům pracujícím na jeho pracovištích. V případě zaměstnanců pracujících doma je však při plnění svých povinností zaměstnavatel omezen nedotknutelností obydlí.

Na základě poznatků z praxe a požadavků od zástupců podniků je předmětem řešení projektu návrh postupu plnění požadavků, které vyplývají především ze zákoníku práce, zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákona o státní službě v případech, kdy zaměstnanec pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele, s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Realizací projektu vznikne metodika certifikovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana. Zajímavý projekt v programu OMEGA: Metodika řízení práce prováděné formou home office. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2016, roč. 9, č. 3. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/zajimavy-projekt-v-programu-omega-metodika-rizeni-prace-provadene-formou-home-office. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail