Zajímavý projekt v programu BETA - Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu

An interesting project in the BETA program - Ecomic stressors and risks, their prevention in working activities using a holistic approach

Hana Hlavičková1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Technologická agentura ČR zadává veřejné zakázky na služby v  aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích pro orgány státní správy zahrnuté v  Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., bude v rámci daného programu v období 2015 – 2016 řešit projekt zaměřený na ergonomické stresory a rizika.

Klíčová slova: ergonomie, BOZP, projekt, výzkum, VÚBP, 2015

Abstract

The Technology Agency of the Czech Republic places public contracts in applied research, development and innovation for national authorities included in The BETA program of public procurement in research, experimental development and innovation for the government. The Occupational Safety Research Institute will solve a project aimed on ergonomic stressors and risks during the period 2015 – 2016.

Keywords: ergonomics, occupational safety and health, OSH, research, projects, Occupational Safety Research Institute, 2015

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se i v roce 2015 na základě výzev Technologické agentury ČR uchází o veřejné zakázky a počátkem roku úspěšně získal projekt TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu.

Cílem projektu je získání poznatků a zkušeností z teorie a praxe vztahu mezi zdravím a prací, včetně žádoucích a vhodných způsobů adaptace pracovních podmínek potřebám člověka, tj. s ohledem na jeho anatomické, antropometrické, fyziologické, psychofyziologické vlastnosti a psychické schopnosti. K tomu bude vytvořen souhrnný metodický materiál k šíření a k implementaci výsledků řešení projektu do praxe.

Vzhledem k dynamicky probíhajícím změnám ve světě práce (charakter práce, nové technologie, sociálně ekonomické podmínky, demografické a další) jsou nedostatečné či přímo chybí odpovídající moderní přístupy k ergonomickým aspektům práce, a to zejména v reálné praxi. Podceňování ergonomických faktorů zaměstnavatelů zvyšuje nejen fyzikálně chemické, ale i duševní a emocionální zatížení pracovníků, a tím i možnost snížení spolehlivosti, výkonnosti, zvýšeného výskytu rizika úrazů, nemocí z povolání i celkové nemocnosti. Věcný obsah projektu proto bude řešen holistickým přístupem, v intencích prosazování správné interakce mezi člověkem a souborem všech důležitých ergonomických složek pracovního systému, které mohou pozitivně ovlivnit jak lidské zdraví, pracovní pohodu a kvalitu pracovního života, tak výkonnost a celkovou efektivnost pracovních činností a procesů. Při řešení projektu budou využity zejména následující metody a postupy: soustředění, analýza interních a externích informačních zdrojů, vyhodnocení a syntéza poznatků z multidisciplinárního vědního oboru ergonomie s ohledem na trendy a změny charakteru práce i výskyt rizik v ČR; modelování - vytvoření holistického modelu ergonomických zátěžových faktorů a rizik, působících na člověka v pracovním systému; naplnění modelu a jeho částí konkrétními poznatky ve formě a obsahu s ohledem na požadované výstupy, včetně zpracování elektronické i tištěné publikace pro podnikovou praxi „Ergonomické stresory pod kontrolou“.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana. Zajímavý projekt v programu BETA : ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2015/projekt-ergonomicke-stresory.html>.  ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail