Veletrh vědy – zajímavá platforma pro výchovné působení na dětí a mládež v oblasti bezpečného chování a ochrany zdraví

Science Fair - an interesting platform for educational influence on children and youth in safe behaviour and health protection

Irena Kuhnová1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. kuhnova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Souhrnná informace o Veletrhu vědy, o účasti VÚBP, v.v.i., na této největší popularizační akci svého druhu v České republice a o přibližování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejširší veřejnosti.

Klíčová slova: veletrhy, věda, výzkum, BOZP, ochrana zdraví, prevence úrazů, osvěta, propagace, popularizace, děti, mládež, žáci, učitelé, rodiče, Česká republika

Abstract

Summarized information about Science Fair and participation of OSRI in the biggest popular – educational event of its kind in the Czech Republic and about bringing attention of safety and health protection at work to the largest public.

Key words: fairs, science, research, OSH, health protection, accident prevention, public awareness, promotion, popularization, children, youth, pupils, teachers, parents, Czech Republic

O veletrhu

Už potřetí se v roce 2017 v areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech uskutečnila největší populárně naučná akce svého druhu v České republice: Veletrh vědy. Veletrh, jehož pořadatelem je Akademie věd ČR, je příležitostí pro vědecká a výzkumná pracoviště, univerzity, science centra, pro další popularizátory výsledků vědy a výzkumu a ostatní vystavovatele, kteří využívají při práci moderní technologie, hledají nové cesty k rozvoji, nebo sázejí na budoucnost vědy, výzkumu a vzdělávání široké veřejnosti. Veletrh je určen všem, kteří se chtějí dozvědět něco nového a zajímavého ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů, a setkat se s odborníky a navštívit interaktivní, tvůrčí i hravé expozice vědeckých center, univerzit a dalších institucí, které se zabývají vědou a výzkumem ve všech jejich podobách, chtějí navštívit přednášky nebo získat nové znalosti a dovednosti na doprovodných workshopech.

Byli jsme u toho

K desítkám vystavovatelů se v posledních dvou letech připojil také Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Ten vyhodnotil Veletrh vědy jako zajímavou příležitost pro popularizaci bezpečnosti a ochrany zdraví (nejen) při práci mezi širší - tzn. nejen mezi odbornou - veřejností. VÚBP, v.v.i., je veřejnou výzkumnou institucí, která se zabývá výzkumem v oblasti prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí a/nebo majetek. Vedle toho realizuje odborné činnosti, jako jsou: vzdělávání, osvěta, analytická a syntetická činnost, zkušebnictví, certifikace ad. Svými výsledky především ve sféře aplikovaného výzkumu a dalšími svými aktivitami přispívá ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti. V rámci výzkumné a další činnosti se kromě jiného věnuje také výchově mladých lidí k bezpečnému chování, protiúrazové prevenci budoucí pracovní síly a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů. Právě na ně, a speciálně pak i na učitele, kteří je doprovázeli, soustředil výzkumný ústav svou pozornost.

Co nabídl Výzkumný ústav bezpečnosti práce návštěvníkům?

Platformu Veletrhu vědy využil VÚBP, v.v.i., k:

  • představení evropského projektu „Napo pro učitele“ a předání informací o nedávno dokončené české verzi online dostupných učebních materiálů o bezpečnosti a ochraně zdraví k doplnění školních osnov při výuce zaměřené tímto směrem pro věkovou kategorii žáků 7 – 11 let,
  • informování návštěvníků o Napo filmech,
  • informování návštěvníků o aktivitách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA),
  • propagaci specializované webové stránky na pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů http://skoly.vubp.cz/
  • rozhovorům s návštěvníky veletrhu o významu a důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví (nejen) při práci, tj. také doma, při zájmových činnostech nebo při zábavě a odpočinku.


Roll-up k propagaci projektu „Napo pro učitele“


Roll-up k propagaci Napo filmů

Ve společném výstavním stánku VÚBP, v.v.i. a EU-OSHA probíhala distribuce informačních, osvětových a propagačních materiálů a předmětů k aktuálně probíhající kampani Zdravé pracoviště s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“. Mladí, i ti dospělejší návštěvníci si vedle nových informací a poznatků odnášeli především nejnovější vydání filmu s Napem o výzvách udržitelného pracovního života a o potřebě směřování k zdravějším a produktivnějším pracovištím. S projektem „Napo pro učitele“ byla veřejnost seznamována zábavnou formou. Zapálení promotéři a hostesky ujistili děti, mládež i dospělé, že bezpečnost není žádná nuda. Stovky návštěvníků se postupně a s velkým nadšením zapojily do soutěží ve formě kvízů a křížovek o ceny. Návštěvnost stánku významně podpořilo promítání ukázek z Napo filmů, prezentace výukových modulů pro učitele i samotná postavička Napo, resp. figurant v kostýmu tohoto svérázného a trochu popleteného pracovníka, který se pohyboval před stánkem i po celém pavilonu, komunikoval s návštěvníky veletrhu, zapojoval se do soutěží, a s malými návštěvníky i s jejich doprovodem se fotografoval.

Seznamovat, komunikovat, předávat

Příležitostí pro komunikaci s veřejností není nikdy dost. Platí to i pro témata bezpečného chování, prevence úrazů a rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v běžném životě. Veletrh vědy je vzácnou příležitostí oslovit stejným tématem současně děti, mládeži a dospělé. Týká se totiž bez rozdílu všech. Pod jednou střechou je tak možné popularizovat i výchovně působit na nejširší okruh veřejnosti, tj. popularizovat bezpečnost a ochranu zdraví (vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a výchovně působit na děti a jejich rodiče, prarodiče a pedagogy ve věci bezpečného chování a protiúrazové prevence. Pro pořadatele z VÚBP, v.v.i. byl příjemným překvapením nefalšovaný zápal a chuť návštěvníků stánku dozvědět se o prezentovaném tématu co možná nejvíce. Veletrh vědy je největší akcí svého druhu v České republice. Ačkoliv jde o poměrně mladou akci, zdá se, že by se – alespoň podle dosavadních dojmů a zkušeností VÚBP, v.v.i. - dalo říci, že kdo z široké obce českých vědeckých a výzkumných pracovišť a center, firem, univerzit a dalších zástupců vědy a výzkumu není na Veletrhu vědy viděn, jako by nebyl.

Na Veletrhu vědy to vřelo, a před naším stánkem také
Obr. 1: Na Veletrhu vědy to vřelo, a před naším stánkem také

Zájem a zaujetí návštěvníků stánku VÚBP, v.v.i.
Obr. 2: Zájem a zaujetí návštěvníků stánku VÚBP, v.v.i.

Tlačenice těch nejmladších u stolku s křížovkami a kvízy
Obr. 3: Tlačenice těch nejmladších u stolku s křížovkami a kvízy

Vysvětlivky

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (The European Agency for Safety and Health at Work)
Napo Kdo je Napo? Napo je hrdina filmů vytvořených filmovým konsorciem, které tvoří HSE (Velká Británie), DGUV (Německo), INAIL (Itálie), INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko) a AUVA (Rakousko). Je symbolem zaměstnance pracujícího v libovolném průmyslu nebo odvětví. Napo je snaživý pracovník, který může být obětí situací, nad kterými nemá žádnou kontrolu, ale může také objevovat nebezpečí či rizika a navrhovat řešení ke zlepšení bezpečnosti a  organizace práce. Je to sympatická postava se silnými reakcemi a emocemi, proto se s Napem může ztotožnit každý, od mladých zaměstnanců až po osoby pracující ve firmě po mnoho let. Napo se neomezuje na jedno určité zaměstnání nebo pracovní prostředí. Filmy nemají za úkol detailně se zabývat celým tématem a  ani by neměly být vnímány jako prvoplánově školicí nebo výukové filmy. Hlavním posláním Napa a jeho přátel je upoutat pozornost na otázky BOZP odlehčenou formou pomocí svého elánu, zábavných příběhů a smyslu pro humor. „Bezpečnost s úsměvem“ – to je Napův příspěvek k bezpečnějším, zdravějším a  lepším pracovištím.
VÚBP, v.v.i., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Zdroje

Vzorová citace

KUHNOVÁ, Irena. Veletrh vědy: zajímavá platforma pro výchovné působení na děti a mládež v oblasti bezpečného chování a ochrany zdraví. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2017, roč. 10, č. 2. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/veletrh-vedy-zajimava-platforma-pro-vychovne-pusobeni-na-deti-mladez-v-oblasti-bezpecneho. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail