Projekt Czech Local Visibility Events

Project Czech Local Visibility Events

Hana Hlavičková1, Alena Horáčková1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz, horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se zapojil do jednoletého projektu Czech Local Visibility Events, který financuje Evropská komise. Nositelem projektu je pracoviště Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR. Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými zejména na MSP v ČR. Dále pak propagace všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami. Motto projektu je „Společně pro úspěch Vašeho podnikání“.

Klíčová slova: BOZP, projekt, propagace, podniky malé, podniky střední, 2014

Abstract

The Occupational Safety Research Institute joined a one-year project Czech Visibility Local Events, funded by the European Commission. The project holder is the Enterprise Europe Network affiliated to the Centre for Regional Development. The main objective of the project is to establish and to intensify the cooperation between organizations and institutions focused in particular on SMEs in the Czech Republic. Furthermore, other objective is the promotion of all the partners involved and the improvement of awareness of their activities among Czech companies. Motto of the project is “Together for the success of your business”.

Keywords: OSH, project, promotion, small enterprises, medium enterprises, 2014

O projektu

Více než třicet organizací a institucí se spojilo, aby v roce 2014 společně a koordinovaně nabízelo své služby, akce i produkty, určené zejména malým a středním podnikům (MSP). Cílem této spolupráce je ukázat, že aktivity organizací, poskytujících poradenství a podporu MSP, se navzájem doplňují a vytvářejí systém, který umožní firmám získat snadno konkrétní a cílenou službu či produkt, který jim pomůže zvýšit konkurenceschopnost a zefektivní jejich podnikání.

Vzájemná spolupráce se uskuteční v rámci nového projektu Czech Local Visibility Events, což je jednoletý projekt, který financuje Evropská komise. Nositelem projektu je pracoviště Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR (EEN při CRR ČR). Kromě hlavního cíle - navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými zejména na MSP v ČR, se jedná též o propagaci všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami.

Projekt Czech Local Visibility Events bude zahrnovat:

  • Navázání a rozvíjení vzájemně výhodné spolupráce EEN s organizacemi zaměřenými na MSP.
  • Setkání anticipujících organizací, a to 2x v Praze a 1x v Ostravě, jejichž cílem bude seznámení a vzájemná informovanost o konkrétních aktivitách pro MSP.
  • Vypracování vzájemně výhodné kooperační strategie.
  • Velká část projektu bude věnována propagaci sítě EEN i partnerů zapojených do projektu. Jsou naplánovány krátké rozhovory v rozhlase, propagační banner pro internet, propagační mapy, z nichž bude patrné rozmístění pracovišť partnerů v projektu v ČR, dále bude připraven kvíz o podpoře podnikání a inovací v ČR určený firmám apod. 

Projekt bude zakončen konferencí určenou firmám, které mají zájem o nové programy, zdroje financí a další podpůrné služby. Součástí konference bude také burza všech zúčastněných organizací, při níž budou moci představit a nabídnout své konkrétní a v letošním roce inovované služby účastníkům konference.

První schůzka partnerů

První schůzka partnerů se uskutečnila 20. února 2014 v budově Technologického centra AV ČR. Schůzky se zúčastnilo celkem 27 zástupců z 23 partnerských organizací, za VÚBP, v.v.i., byli přítomni dva zástupci: Hana Hlavičková a Mgr. Alena Horáčková. V úvodu manažerka projektu RNDr. Jitka Ryšavá představila síť Enterprise Europe Network (EEN) a projekt Czech Local Visibility Events. V rámci kulatého stolu všichni partneři sdělili své představy o zapojení do projektu. S partnery projektu bude podepsána Dohoda o kooperaci, ve které partneři projektu uvedou konkrétní aktivity, které jsou schopni a ochotni do projektu vložit. Partneři projektu jednoznačně souhlasili s propagací na svých webových stránkách a ve svých newsletterech a bulletinech. Zástupkyně VÚBP, v.v.i., nabídla umístit banner k projektu na oborovém portálu BOZPinfo.cz, článek v časopisu JOSRA, distribuci letáku na dvou konferencích v Opavě a Praze a Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Kromě střediska sítě EEN, se sídlem v Praze, bude do projektu zapojeno i středisko sítě EEN v Ostravě. Zde se uskuteční schůzka partnerů v dubnu 2014. Dále PhDr. Marie Pavlů, CSc. podrobně prezentovala jednotlivé aktivity projektu a jeho cíle. Informace o projektu, jeho účastnících a akcích, loga a popisy všech partnerů projektu budou dostupné na webové stránce projektu – http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/visibility/. Leták projektu bude obsahovat loga a stručné popisy všech partnerů a významné akce partnerů, které budou propagovat. Leták bude jak v tištěné, tak v elektronické verzi. Motto, pod nímž se bude projekt prezentovat, je „Společně pro úspěch Vašeho podnikání“. Další propagace projektu bude formou mapy ve formátu A0, kde bude zveřejněn stručný popis partnera, jeho logo a místo, kde sídlí. V září 2014 bude vyhlášen krátký zábavný kvíz o drobné dárky. V kvízu bude 10 otázek týkajících se především služeb jednotlivých partnerů projektu. Cílem kvízu je ověřit, jak zná podnikatelská veřejnost naše služby a organizace. Kvíz bude umístěn na webové stránce projektu. Závěrečným výstupem projektu bude konference pro podnikatele, která se uskuteční dne 4. 11. 2014 v Praze. Akce bude zařazena do Evropského týdne malých a středních podniků. Tématem konference bude především přístup podniků k financím a internacionalizaci. Po odborných prezentacích partneři projektu představí své instituce a služby. Předpokládá se účast až 200 zástupců, především z malých a středních podniků.

Další schůzka partnerů se bude konat na podzim 2014.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena. Projekt Czech Local Visibility Events. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2014/projekt-clve.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail