Přehled získaných projektů VÚBP, v.v.i., v roce 2014

Overview of gained projects of Occupational Safety Research Insitute in 2014

Hana Hlavičková1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Technologická agentura ČR zadává veřejné zakázky na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích pro orgány státní správy zahrnuté v Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., v roce 2014 získal osm projektů.

Klíčová slova: BOZP, projekt, výzkum, VÚBP, 2014

Abstract

The Technology Agency of the Czech Republic places public contracts in applied research, development and innovation for national authorities included in The BETA programme of public procurement in research, experimental development and innovation for the government. Occupational Safety Research Institute gained eight projects in 2014.

Keywords: occupational safety and health, OSH, research, projects, Occupational Safety Research Institute, 2014

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se v roce 2014, na základě výzev Technologické agentury ČR, ucházel celkem o 12 veřejných zakázek, z toho 8 zakázek získal, 3 zakázky ne a u 1 zakázky se ještě čeká na výsledek.

PŘEHLED ZÍSKANÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2014

Projekt TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost

Cílem je dosáhnout požadovaných výsledků a to na základě analýzy a provedeného hodnocení národního práva v ČR a v ostatních vybraných státech EU a současného stavu a trendu vývoje činnosti koordinátora BOZP na staveništi vypracovat a stanovit návrh základního směru, cílů a priorit pro rozvoj tohoto institutu v České republice v rámci Národní politiky BOZP v ČR do roku 2020 (vzdělávání koordinátorů).

Potřeba řešení navrhovaného projektu se váže na definovaný specifický cíl navrhnout:

  1. standardy vázané na činnosti koordinátora BOZP na staveništi v ČR pro případné návrhy na novelizaci platných právních předpisů;
  2. standardy pro jeho vzdělávání, a to s ohledem na standardy rozpracovávané v EU (v ISHCCO) pro rok 2013 a následující období k zajišťování vyšší úrovně BOZP na staveništi ve vybraných členských státech EU.

Projekt TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Cílem projektu je zpracování komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání. Dle závěrů analýzy zpracovat návrh příslušných doporučení.

Projekt TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení

Cílem projektu je dosáhnout stanovených výsledků. Jejich smyslem je zmapovat moderní metody a nástroje řízení bezpečnosti u VRTZ. Projekt je dále zaměřen na porovnání stavu v České republiky a vybraných vyspělých zemí. Bude tak vytvořena poznatková základna zahrnující mimo jiné identifikaci nových rizik a rizikových faktorů, která napomůže při orientaci ve složitých vazbách rizikových technických zařízení a technologií z hlediska jejich kombinovaného působení a vlivu na úrazovost a nehodovost v pracovních systémech, včetně jejich možného působení na širší okolí.

Projekt se bude dále věnovat navržení způsobů (modelů) optimalizace managementu bezpečnosti a prevence rizik u těchto zařízení a to na základě analýzy váhy a synergie vlivů jednotlivých rizikových konstituant daného systému.

Současně budou zpracovány pracovní materiály, které budou dle potřeby obsahovat doporučení pro zpracování návodů a metodik, legislativní a normové návrhy úprav pracovních systémů, zabezpečující efektivní management bezpečnosti, včetně návrhu zavedení přístupů a legislativy EU. Ze získaných dat bude zpracováno několik publikačních výstupů (např. v podobě článku v odborném periodiku či kniha).

Projekt TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik

Cílem projektu je vytvoření znalostního systému, který bude efektivně shromažďovat, zpracovávat, spravovat a prezentovat znalosti z oblasti prevence rizik a BOZP s využitím moderních ICT nástrojů. Hlavním přínosem bude rozšíření poznatkové základny pro tvorbu legislativních i strategických podkladů k budoucímu směřování politiky BOZP. Řešení přispěje ke zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Využití znalostí ve srozumitelné a uživatelsky přívětivé formě zvyšuje kvalitu, efektivitu a produktivitu práce a podporuje konkurenční výhody. Využívání nových forem sdílení znalostí v oblasti prevence rizik BOZP povedou k efektivnímu rozhodování, ke zkvalitnění pracovního života, snížení pracovních rizik a zavedení bezpečných pracovních postupů do praxe.

Projekt TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP

Cílem projektu je navrhnout ucelený systém celoživotního vzdělávání, který bude orientován na prevenci úrazovosti, pracovních rizik, rizikového chování, na ozdravění pracovního prostředí a na posílení ochrany a podpory zdraví populace. Systém zahrne doporučený obsah a formy vzdělání pro široké spektrum cílových skupin a pro všechny tři vzdělávací sektory (sektor formální, neformální a informální).

Projekt TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činnosti v ČR

Cílem řešení projektu je stanovení rizikovosti ekonomických činností (dle CZ-NACE) na základě ocenění potenciálních nebezpečí vzniku poranění člověka či poškození jeho zdraví v pracovních systémech za účelem případné novelizace právních předpisů. A dále zaměření na potřeby v oblasti ochrany zaměstnanců před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, které vyplynou z výzkumu charakteru práce, pracovních činností, rizikových faktorů práce, detailních analýz pracovní úrazovosti, smrtelné úrazovosti a dalších databází a registrů.

Projekt TB030MZP006 Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií

Cílem projektu je vytvořit postupy a metody stanovení a hodnocení společenského rizika v okolí objektů/zařízení, obsahující NCHL, a to v celém životním cyklu objektů/zařízení, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jeho ohrožení.

Dílčími cíli jsou jednak poskytnout provozovatelům zdrojů rizik i příjemcům rizika komplexní pohled na hodnocení společenského rizika, a v návaznosti pak navrhnout možná řešení společenské přijatelnosti rizika pro stanovené příjemce rizika a zájmových oblastí dopadů rizika pomocí stanovených kritérií přijatelnosti rizika.

Projekt TB030MZP008 Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí

Cílem projektu je vytvořit postup, s jehož pomocí bude možné navrhovat udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území, ve kterém se nacházejí nebezpečné objekty a zařízení. Dále postup, který umožní screeningové hodnocení nově plánovaných nebezpečných objektů a zařízení a odhad velikosti obalových zón a který umožní tvorbu tematických map ke stávajícím provozovaným nebezpečným objektům a zařízením. Mapy budou obsahovat obalové zóny ke stávajícím nebezpečným objektům a zařízením a budou sloužit jako jeden z podkladů v procesech jako je územní plánování a posuzování vlivů na životní prostředí a při informování veřejnosti. Vytvořit databázi prvků omezujících rozvoj v současnosti provozovaných nebezpečných objektů a zařízení. Dílčím cílem bude nástroj, který poskytne provozovatelům nebezpečných objektů a zařízení možnost vytvořit si databázi o kolizích, které může přinést jejich případné rozšiřování, případně nové aktivity v jejich okolí. Okolní obyvatelstvo získá po vytvoření tematických map informace o rizicích, kterým jsou vystaveny objekty v obalové zóně. Jmenovitě bude mít obyvatelstvo možnost získat informace o ohrožení veřejně přístupných objektech. Půjde například o školy, školky, úřady, nemocnice a podobně.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; Přehled získaných projektů VÚBP, v.v.i., v roce 2014. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2014/projekty-vubp-2014.html>.  ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail