Poznatky z Národní konference o mládeži 2017 úhlem pohledu ochrany zdraví a bezpečnosti

Findings from the National Conference about Youth 2017 FROM health and safety perspective

Irena Kuhnová1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. kuhnova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Počátkem roku 2017 se v Praze uskutečnila Národní konference o mládeži 2017. Téma trendů současné mládeže vyústilo do odborných diskusí zaměřených na ekonomické, sociální i věcné otázky práce s touto věkovou skupinou. Účast zástupce VÚBP, v.v.i., na konferenci se soustředila na využití znalosti trendů, výzev a nových metod práce s mládeží v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti.

Klíčová slova: konference, mládež, výchova, sociální práce, trendy, metody, výzvy, bezpečnost, ochrana zdraví, prevence úrazů

Abstract

The National youth conference was held in the beginning of year 2017. The theme of trends of contemporary youth lead to specialized discussion regarding economic, social and factual questions on work with this age group. The participation of OSRI representative on the conference was focused on utilizing the knowledge of trends, challenges and new methods of work with youth in the area of health and safety.

Keywords: conference, youth, education, social work, trends, methods, challenges, safety, health protection, accident prevention

Úvodem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce, který plní roli Národní agentury programu Erasmus+ v ČR, zorganizovalo 1. března 2017 Národní konferenci o mládeži 2017 s podtitulem „Jaké jsou trendy současné mládeže a jak na ně reagovat?“. Akce byla určena především profesionálům z řad pracovníků s mládeží, jejím cílem bylo prohloubení kompetencí v oblasti práce s mládeží, sdílení zkušeností a networking. Konference se uskutečnila v rámci střednědobého vyhodnocení národní Koncepce podpory mládeže 2014–2020 a evropského programu Erasmus+ mládež.

Z obsahu konference

V úvodu konference promluvili zástupci pořádajících institucí a dále člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR. Do tématu konference uvedl účastníky hlavním odborným příspěvkem Tomáš Pešek, nezávislý školitel a expert na téma mládeže. K problematice trendů v oblasti mládeže moderně pojatou prezentací s řadou zajímavých příkladů navázaly v odpolední části programy tematické interaktivní workshopy (viz dále). Dříve ale proběhly odborné vstupy navazující na hlavní odborný příspěvek T. Peška. Ty se věnovaly naplňování Koncepce podpory mládeže 2014–2016, průzkumům mezi mládeží a dopadům programu Erasmus+ na mládež.

Současné trendy mládeže jako východiska pro pochopení této skupiny populace a pro práci s ní

V příspěvku k problematice trendů v oblasti mládeže byly identifikovány tyto současné trendy:

 • mladí se chtějí sami nacházet a vymezovat,
 • chtějí si vytvořit své vlastní „super já“ a být sami sebou,
 • chtějí někam patřit (např. do nějaké komunity),
 • chtějí objevovat a učit se s pomocí nových technologií, ale na druhé straně si přejí umět se od technologií a od okolního světa odpoutat,
 • chtějí sami nacházet hranice.

Znalost trendů může prospět dalšímu nasměrování při práci s mládeží vč. vzdělávání a další přípravy těch, kteří s mládeží pracují nebo v budoucnu chtějí pracovat.

Workshopy a jejich přínos

V praktické části programu konference se účastníci měli příležitost zúčastnit nejméně dvou workshopů z této nabídky:

 1. Tradiční a nové metody v práci s mládeží,
 2. Interaktivní workshop ke zdrojům financování,
 3. Jak reagovat na trendy a výzvy v oblasti mládeže,
 4. Stavíme pro Inkluzi – mosty mezi sociální prací a prací s mládeží,
 5. Participace mládeže skrz strukturovaný dialog.

Zástupce VÚBP, v.v.i., se zapojil do práce ve workshopech 1 a 3.

Workshop 1 proběhl ve znamení několika otázek: Jaká je dnešní mládež? Jaké metody tradiční práce s mládeží na ně stále fungují? Jsou dnešní mladí lidé vůbec schopni pracovat v režimu „offline“? Jakou metodickou podporu v práci s mládeží potřebujeme? Mj. v něm na příkladech dobré praxe byly představeny nejnovější trendy v práci s mládeží ve vybraných evropských zemích, včetně možnosti zapojení moderních technologií.

Během workshopu 3 byl zkoumán a diskutován vliv trendů na práci s mládeží. Účastníci se zaměřili na to, jak z jejich pohledu reaguje práce s mládeží na současné trendy a výzvy. Hledány byly výzvy týkající se propojování světa mladých s prací s mládeží a s již úspěšnými projekty a realizovanými opatřeními.

Mládež a práce s ní úhlem pohledu ochrany zdraví a bezpečnosti

Jedním ze strategických cílů politiky mládeže České republiky na období 2014 - 2020 podpora všestranného a harmonického rozvoje dětí a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost. Tento strategický cíl je výzvou pro všechny, kdo chtějí k podpoře zdraví mladých lidí přispět, a to v zájmu osobního prospěchu jedince i prospěchu společnosti. Vedle jiných resortů je výzvou i pro resort práce a sociálních věcí. Oblast zdraví je z pohledu tohoto resortu vymezena zdravím a bezpečností, která se vztahuje k chování při zájmových pracovních činnostech, při vyučování a obecně ve škole, a při přípravě na povolání. Váže se m.j. na protiúrazovou prevenci této skupiny naší populace. Resort práce a sociálních věcí podniká v současnosti některé kroky a vyvíjí vícero konkrétních aktivit s cílem výchovy dětí a mládeže k bezpečnému chování, protiúrazové prevenci a ochraně zdraví. Věnuje se m.j. integraci těchto témat do vzdělávacího kurikula a usiluje o celkové zlepšování situace v oblasti výchovy a vzdělávání tohoto druhu ve školní i mimoškolní oblasti.

Pokud jde o závěry Národní konference o mládeži 2017, lze při výchově a vzdělávání dětí a mladých lidí k bezpečnosti a ochraně zdraví při zájmových pracovních činnostech v mimoškolním čase a při vyučování a dalších činnostech organizovaných školou vycházet z těchto dále uvedených podnětů.

Pro práci s mládeží je dobré:

 • vědět jak mládež oslovovat a informovat,
 • vědět, jak aktivovat mládež, a umět ji zapojit v aktivní roli,
 • vědět, jak využít nové technologie k rozvoji mládeže,
 • znát zájmy mladých lidí.

Jako významné se v současné době jeví propojení sektorů formálního a neformálního vzdělávání, resp. sladění formálního a neformálního vzdělávání mládeže a práce učitelů a osob pracujících s mládeží v mimoškolní sféře. Důležitá je také spolupráce ministerstev a resortů.

Pro práci s mládeží je zásadní využívat osvědčené a fungující metody (tradiční metody), jako jsou např. zážitková pedagogika, osobní vzory, modelové příklady, správná praxe, apod. Dalšími vhodnými metodami mohou být metody založené na osobním setkávání, týmové práci a spolupráci, různých formách komunikace a sdílení. Nově se pro práci s mládeží doporučuje využívat tzv. obrácené vzdělávání, kdy mladí učí starší, nebo peer learning (vzájemné učení).

Poznatky získané na konferenci poskytly Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., a jeho prostřednictvím i dalším zainteresovaným, potřenou reflexi. Ukázalo se m.j. že nakročená cesta, kdy metody a nástroje používané za účelem neformálního vzdělávání mládeže v bezpečnosti a ochraně zdraví jsou jednorázově nebo opakovaně využívány pro formální vzdělávání, je jedním z přístupů, který účastníci konference doporučují uplatňovat. Prohloubení spolupráce mezi ministerstvy školství a práce a sociálních věcí a volba nových vhodných metod práce s dětmi a mládeží jsou dalšími kamínky mozaiky skládající obraz správného chování, jednání a odpovídajícího povědomí mladého člověka o tom, co v běžném i pracovním životě představuje riziko ohrožení zdraví, jak se riziku vyhnout a jak předcházet poraněním, úrazům nebo jiným poškozením zdraví.

Vzorová citace

KUHNOVÁ, Irena. Poznatky z Národní konference o mládeži 2017 úhlem pohledu ochrany zdraví a bezpečnosti. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2017, roč. 10, č. 1. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/poznatky-z-narodni-konference-o-mladezi-2017-uhlem-pohledu-ochrany-zdravi-bezpecnosti. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail