Ohlédnutí za konferencí „Ergonomie v současné praxi“

Looking back at the Conference "Ergonomics in current practice“

Marcela Rupová1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, rupova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Dne 15. září 2010 se v prostorách Kongresové centra veletržního výstaviště v Brně konala jednodenní ergonomická konference s názvem „Ergonomie v současné praxi“. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a Česká ergonomická společnost. Konference byla pořádána v rámci celoevropské kampaně „Zdravé pracoviště - bezpečná údržba“. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s průběhem zmíněné akce a s tématy odborných příspěvků, jež byly významnou měrou zastoupeny pracovníky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

Klíčová slova: ergonomie, konference, Česká ergonomická společnost, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Abstract

Ergonomic conference entitled "Ergonomics in current practice” held on 15 September 2010 in Congress Exhibition Centre in Brno. The organizers of the event were the European Agency for Safety and Health at Work, Ministry of Labour and Social Affairs, Labour Safety Research Institute, Academy of Sciences Czech and ergonomic company. The conference was organized within the European Campaign "Healthy workplaces - safe maintenance”. The article aims to summarize the course of this conference and themes of scholarly articles, which were significantly represented by researchers from the Occupational Safety Research Institute.

Keywords: ergonomics, conference, Czech Ergonomics Society, Occupational Safety Research Institute

Konference „Ergonomie v současné praxi“ byla součástí doprovodného programu 10. ročníku mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC, který se konal ve dnech 13. až 17. září 2010 na brněnském výstavišti. V předvečer konference (14. září) se pro účastníky doprovodného programu INTERPROTECu konal v Klubu Univerzity obrany společenský večer s bohatým kulturním programem, který mimo jiné zprostředkovalo Folklorní sdružení Jánošík Brno. Pořadateli celého doprovodného programu ve dnech 14. a 15. září 2010, včetně Společenského večera, byly Veletrhy Brno, a. s., a Univerzita obrany Brno pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dne 15. 9. 2010 byla úvodními slovy náměstka ministra pro legislativu JUDr. Petra Šimerky a ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a předsedy České ergonomické společnosti RNDr. Stanislava Malého, Ph.D., zahájena konference „Ergonomie v současné praxi“. Jednalo se o akci pořádanou v rámci celoevropské kampaně „Zdravé pracoviště - bezpečná údržba“, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti údržby na evropských pracovištích. Konference se zabývala uplatněním nejnovějších poznatků ergonomie v prevenci rizik. Účast na ní byla vysoká, asi okolo 60 lidí. Pořadateli konference byly Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) a Česká ergonomická společnost.

Po úvodních slovech následovaly prezentace příspěvků aktivních účastníků, které byly hojně zastoupeny pracovníky VÚBP, v.v.i., ale i řadou odborníků z vysokých škol. Odborný program zahájila svým příspěvkem „Metodologie v ergonomii pracovních systémů“ Ing. Světla Fišerová, Ph.D., z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Poté následovala přednáška PhDr. Davida Michalíka, Ph.D., z VÚBP, v.v.i., který se ve svém příspěvku „Komunikace jako základ (ne)funkčního pracovního systému“ nastínil problematiku komunikace, která je podstatná pro chod a fungování jakéhokoliv pracovního systému. Rovněž vymezil formy a překážky, resp. aspekty pro zdárný průběh celého komunikačního procesu. Také představil sadu dotazníků k zjišťování kvality interní komunikace (D-KIK), která byla vytvořena v rámci aktivit VÚBP, v.v.i. Po PhDr. Michalíkovi vystoupil RNDr., Mgr. Petr Skřehot, také z VÚBP, v.v.i., s přednáškou na téma „Lidský činitel a jeho význam v průběhu životního cyklu technologického zařízení“. RNDr. Skřehot poukázal na význam lidského činitele a jeho spolehlivosti na bezpečnost provozu technologických zařízení, a to v průběhu všech fázích jeho životního cyklu. Svou přednášku autor zakončil popisem průběhu vybraných nehod, jejichž příčinou bylo právě selhání lidského činitele. Následovala přednáška pana Jana Koháka z Toyota Material Handling CZ s.r.o., jediné komerční firmy, která se ergonomické konference aktivně zúčastnila. Pan Kohák ve své názorné přednášce „Ergonomické parametry manipulační techniky zvyšují bezpečnost a snižují námahu obsluhy“ upozornil na výhody ergonomických prvků a uspořádání manipulační techniky vyráběné firmou Toyota Material Handling CZ s.r.o.

Po pauze na oběd vystoupil s příspěvkem „Počítačová pracoviště na fakultě lesnické a dřevařské Mendelovy university v Brně“ RNDr. Vladimír Šedivý, CSc., ze zmíněné fakulty Mendelovy university. Na přednášku doktora Šedivého volně navázal Ing. Jakub Marek z VÚBP, v.v.i., prezentací s názvem „Praktické zkušenosti s testováním vybraných prvků pracovního místa s počítačem“. Ve svém příspěvku se Ing. Marek věnoval ergonomii pracovního místa s počítačem se zaměřením na počítačové klávesnice a myši. Porovnal klasické (běžně používané) myši a klávesnice s nejnovějšími moderními výrobky zaměřenými na ergonomický design a konstrukci podporující optimální přirozené polohy horních končetin při práci s počítačem. Autor poukázal i na nedostatky zmíněných výrobků, zdravotní obtíže spojené s jejich užíváním, seznámil posluchače se svými osobními zkušenostmi s vybraným počítačovým setem a ilustrativně popsal vhodná řešení pracovních míst s počítačem. Následovala přednáška Ing. Heleny Prokopové z Cechu čalouníků a dekoratérů o „Standardech lehacích ploch pro VŠ koleje, středoškolské a jiné ubytovny mládeže a studentů“ a prezentace Mgr. Petra Fiľa, Ph.D., z Ústavu lesní a dřevařské techniky Mendelovy univerzity v Brně „Aplikace počítačového programu Biofeedback 2000 x-pert v ergonomické praxi“. Odbornou část konference zakončila svou prezentací „Klíčové faktory ovlivňující kvalitu pracovního ovzduší“ Ing. Marcela Rupová z VÚBP, v.v.i. Autorka se ve svém příspěvku zaměřila na výčet aktuálních poznatků o faktorech ovlivňujících kvalitu pracovního ovzduší na vybraných pracovištích s důrazem na možné ovlivnění pracovní pohody zaměstnanců a vznik specifických rizik.

Závěr

Konference „Ergonomie v současné praxi“ i doprovodný program proběhly ve velmi příjemném duchu. Všech devět zmíněných odborných přednášek mělo vysokou úroveň a velkou návštěvnost. Příspěvky pracovníků VÚBP, v.v.i., naleznete již nyní v příloze tohoto článku. Účast na konferenci jistě přinesla všem přítomným řadu nových užitečných poznatků a pracovních kontaktů, o čemž svědčily jejich živé diskuse. Průběh celé konference byl kontinuálně natáčen. Videozáznam bude spolu s většinou prezentací v nejbližší době zveřejněn. Pro aktuální informace, prosím, sledujte nové webové stránky České ergonomické společnosti http://www.vubp.cz/ces/.

Přílohy

Ing. Jakub Marek - Praktické zkušenosti s testováním vybraných prvků pracovního místa s počítačem

PhDr. David Michalík, PhD. - Komunikace jako základ (ne)funkčního pracovního systému

Ing. Marcela Rupová - Klíčové faktory ovlivňující kvalitu pracovního ovzduší

RNDr. Mgr. Petr Skřehot - Lidský činitel a jeho význam v průběhu životního cyklu technologického zařízení

Vzorová citace:

RUPOVÁ, Marcela. Ohlednutí za konferencí „Ergonomie v současné praxi“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2010/ohlednuti-konference-ergonomie.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail