Konference „Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh bez bariér“

conference “Modernization of the system on recognition of professional qualifications: EU internal market without barriers”

Irena Kuhnová1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. kuhnova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Stav a aktuální trendy v oblasti uznávání odborných kvalifikací byly hlavním předmětem konference pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Problematika byla představena z hlediska priorit prosazovaných na evropské úrovni a jejich dopadů pro Českou republiku. Zástupci několika evropských zemí reflektovali klíčová témata uznávání a právní úpravy sektorových regulovaných profesí v jednotlivých zemích EU a transparentnosti v této oblasti.

Klíčová slova: kvalifikace, regulované profese, evropský profesní průkaz, konference

Abstract

Status and trends in the field of recognition of professional qualifications was the main subject of the conference organized by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The issue was presented in terms of priorities enforced at European level and their implications for the Czech Republic. Representatives of several European countries reflected the key themes of recognition and recognition of regulated sector professions in different EU countries and transparency in this area.

Keywords: qualification, regulated professions, European professional card, conference

Úvod

Mezinárodní konferenci „Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh EU bez bariér" uspořádalo dne 31. října 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odbor mezinárodních a evropských záležitostí, ve spolupráci s Centrem uznávání odborných kvalifikací, za přispění Evropské komise v rámci grantu na rozšiřování výsledků spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě.

Cílem konference bylo přiblížit systém uznávání odborných kvalifikací a právě projednávaný návrh na jeho modernizaci širší veřejnosti a všem dotčeným institucím a úřadům, a to jak z pohledu Evropské komise, tak z pohledu Evropského parlamentu, vlády ČR, ale i ostatních členských států.

Příspěvky

Dopolední část konference byla věnována problematice uznávání odborných kvalifikací, priorit prosazovaných na evropské úrovni a jejich dopadů pro Českou republiku. Mezi klíčovými řečníky vystoupili. I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl, zástupkyně Evropské komise Claire Bury (ředitelka, Ředitelství EK – služby), poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová a zástupce Úřadu vlády České Republiky Jiří Georgiev (zástupce vrchního ředitele Sekce pro evropské záležitosti). Všichni jmenovaní se shodli na důležitosti modernizace systému uznávání odborných kvalifikací, která by měla probíhat na základě úzké spolupráce mezi členskými státy tak, aby bylo dosaženo fungujícího kompromisu.

Odpolední program tvořily tři paralelně probíhající workshopy, které se věnovaly následujícím otázkám:

1. Sektorové profese

Cílem tohoto workshopu bylo shrnutí stávající situace uznávání a právní úpravy sektorových regulovaných profesích v jednotlivých zemích EU a diskuse o připravovaných změnách, které přináší návrh na modernizaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 20052005/36/ES dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Zástupci České republiky, Velké Británie a Dánska si během podnětné a přínosné debaty formou praktických příkladů vyměnili dosavadní zkušenosti.

2. Evropský profesní průkaz a jeho přínos

V evropské sedmadvacítce ubývá populace v produktivním věku, a dá se předpokládat, že kvůli tomu poroste poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících. Evropské instituce proto společně se členskými státy přistoupily k modernizaci výše uvedené unijní směrnice. Díky usnesení Evropského parlamentu (EurActiv 16.11.2011) má být vytvořen i tzv. evropský profesní průkaz jako nástroj k usnadnění volného pohybu osob v rámci vnitřního trhu EU. Ten bude dokladem o ověření uchazečovy profesní kvalifikace a zároveň by měl přes systém pro výměnu informací o vnitřním trhu zajistit i její uznání v zemi, kde se dotyčný pracovník o práci uchází. Workshop k tomuto tématu byl zaměřen na diskusi o  přínosech zavedení evropského profesního průkazu, důsledcích a možnostech, jak volný pohyb zjednodušit. K celkovému záměru zavedení evropského profesního průkazu přednesenému zástupcem Komise připojili národní pohledy na přínosy a rizika tohoto nového nástroje diskutující z České republiky a Švédska.

3. Transparentnost – cíle a důsledky a snižování počtu regulovaných profesí

Regulovaným povoláním nebo činností se rozumí takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti atp.). Určení, která povolání a činnosti budou regulované v jednotlivých členských státech, je v působnosti těchto států. Důsledkem toho každý členský stát reguluje jiný počet povolání a činností, má jiný rozsah této regulace a u každého povolání a činnosti se požadavky liší. Napříč EU je proto v tuto chvíli velké množství regulovaných profesí (dostupné v Databázi regulovaných profesí v členských zemích EU), což je jednou z administrativních překážek a skutečných bariér k výkonu volného pohybu osob v rámci vnitřního trhu EU. V České republice bylo podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v říjnu 2012 370 regulovaných profesí/povolání (dostupné v Databázi regulovaných povolání a činností v ČR). Jde o téměř nejvíce regulovaných profesí v EU, mezi nimiž lze pro zajímavost najít např. činnosti a profese z oblasti bezpečnosti práce nebo bezpečnosti technických zařízení zařazené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Snahou všech členských států by měla být co největší transparentnost v oblasti regulovaných profesí a odstraňování zbytečných administrativních překážek a nepřiměřených požadavků. Jedním z očekávaných důsledků by mělo být i postupné snižování počtu regulovaných profesí v EU. Zástupce Nizozemí zdůraznil na workshopu nutnost nejdříve jednotně kvalifikovat pojem regulované profese napříč členskými státy a pak přistoupit k dalším krokům. Řečníci z České republiky a Polska se k této myšlence připojili a uvedli kroky, které byly v jejich zemích v této věci podniknuty.

Závěr

Z vystoupení klíčových řečníků a diskusí během konference vyplynul pro ČR jasný závěr. Pro efektivnější fungování vnitřního trhu EU je nutné razantně snížit počet regulovaných profesí nebo přinejmenším zmírnit požadavky na jejich výkon. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako ústřední úřad odpovědný za systém kvalifikací v ČR a tedy i za regulovaná povolání je takovým snahám nakloněno a bude k modernizaci systému uznávání odborných kvalifikací přistupovat co nejodpovědněji.

Prezentace, které na konferenci zazněly, stejně jako profily řečníků a další informace o této akci, můžete nalézt na http://www.et2020.cz/eu-odborne.php?idk=29.

Vzorová citace

KUHNOVÁ, Irena. Konference „Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh bez bariér“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/konference-kvalifikace.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail