Konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“

CONFERENCE „NEW TRENDS IN SAFETY AND HEALTH“

Oldřich Kolínský1, Petr Skřehot2, Jiřina Ulmanová3

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., kolinsky@vubp-praha.cz

2Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., skrehot@vubp-praha.cz

3Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., ulmanova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Příspěvek seznamuje s aktuálními tématy, které byly diskutovány na XXI. mezinárodní konferenci "Aktuálne otázky bezpečnosti práce". Konala se jako tradičně na Slovensku ve dnech 3. - 5. 11. 2008 ve Štrbském plese ve Vysokých Tatrách. Tato konference umožňuje dialog mezi odborníky BOZP, státní správou, vědeckými institucemi, výrobní sférou, dodavateli a uživateli bezpečnostní techniky o aktuálních otázkách zvýšení efektivnosti všech činností v rámci BOZP jako jednoho z nejdůležitějších prvků integrovaných manažerských systémů.

Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práce, BOZP, pracovní rizika, hodnocení rizik, výzkum, mezinárodní konference, Slovensko

Abstract

The article represents actual trends and topics which was discussed on international conference „New trends in safety and health“. This annual conference took place in Slovakia as usual between 3rd to 5th November 2008. It provides professional discussion between OSH professional, public administration, special and research institutions, sector of production, suppliers and users of safety techniques about up-to-date topics and problems which could improve effectiveness of occupational performace as one of the most important elements of integrated management systems.

Keywords: occupational safety and health, OSH, occupational risks, risk assessment, research, international conferences, Slovakia

Mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ se každoročně koná ve Vysokých Tatrách. Letošní XXI. ročník se konal v hotelu Patria ve Štrbském plese. Konference byla organizovaná v rámci evropských aktivit na podporu kampaně „Hodnocení rizik“ ve spolupráci s OSHA, Národním inspektorátem práce (NIS), Technickou univerzitou v Košicích, Asociací pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Institutem pro výzkum práce a rodiny (IVPR).̈

Konference byla zahájena v pondělí 3. 11. 2008 ve 13:00 vystoupením generálního ředitele Národného inšpektorátu práce Ing. Andreje Gmittera. První část odpoledního bloku byla věnována prezentaci evropské kampaně k posuzování rizik. Prof. Sinay také představil výzvy z 18. světového kongresu v Soulu a zmínil Soulskou deklaraci o bezpečnosti a ochrana při práci, která byla podepsána 29. června 2008 v rámci Summitu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Odpolední část byla tematicky zaměřena na inspekci práce, na certifikaci odborníků v BOZP a podnikovou kulturu založenou na prevenci. Vystoupil zde i první zástupce z ČR Ing. Macíček ze Státního úřadu inspekce ČR a představil účastníkům konference výsledky procesu transformace inspekce práce v České republice. V závěru byla předána ocenění v rámci programu „Bezpečný podnik“ a „Dobrá praxe BOZP 2008“ na Slovensku.

Druhý den konference byl v dopolední část zaměřen na oblast pracovních rizik, především se jednalo o chemická rizika, rizika vyplývající z mentální zátěže, nová rizika v nových technologiích (nanotechnologie) a na posuzování rizik. Přednáška Dr. Ing. Petera Görnera z francouzského institutu INRS ve Vandoeuvre velice podrobně pojednávala o problematice nanočástic obsažených v atmosférickém aerosolu a o způsobech jejich detekce. V přednášce neopomněl dr. Görner zmínit také rizika plynoucí z expozice těmto materiálům, což dokreslilo závažnost tohoto značně citovaného tématu. Dále v dopolední části vystoupil také zástupce SÚIP Ing. Elbel s příspěvkem o vztahu analýzy rizik a stárnoucí pracovní síly.

Odpolední blok byl rozdělen do dvou sekcí. Sekce A se věnovala bezpečnostním programům v podnicích, identifikaci rizik na pracovištích, rodové rovnosti, motivací zaměstnanců k vyšší zodpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, odborné způsobilosti zaměstnanců v BOZP a úrazovosti v dřevozpracujícím průmyslu.

Sekce B byla tématicky zaměřena na výzkum v oblasti BOZP. Moderátor sekce Ing. Hatina z Institutu pre výskum práce a rodiny (IVPR) nastínil východiska, perspektivy a současné zaměření výzkumu na Slovensku. Postupně uvedl jednotlivé přednášející z řad vysokoškolských profesorů a řešitelů konkrétních výzkumných projektů, které řeší IVPR. Jako první vystoupil prof. Balog ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Představil vzdělávací programy univerzity a pracoviště podílející se na řešení výzkumných projektů. Ty jsou zaměřeny především na bezpečnostní a environmentální aspekty havárií a požárů (bezpečnost pracovního prostředí, protivýbuchová prevence, nebezpečné látky, samovznícení materiálů, snášenlivost chemických látek, iniciace požárů, reakce materiálů na oheň při zvýšené koncentraci kyslíku, aerosoly, hasicí látky a technologie hašení, bezpečnost hasičů, dekontaminační technologie, bezpečnostní analýza technologických procesů, bezpečnost produktů). Zajímavý je i projekt „Věda blíže ke studentům“, který je podporován Agenturou pro výzkum a vývoj, kde se mohou studenti prakticky zapojit do testů.

Následovalo představení projektů, které řeší slovenský IVPR. První projekt představila PhDr. Beáta Perichtová. Je věnován důstojné práci, kam samozřejmě spadá také oblast BOZP. Spolupráce sociálních partnerů se soustřeďuje na implementaci zásad důstojné práce v oblasti lidských zdrojů a sociální politiky podniků. Další projekt IVPR se zabývá uznáváním kvalifikace a osobní odborné způsobilosti v BOZP v zemích Evropské Unie, který IVPR řeší od roku 2006. Nakonec vystoupila ing. Matulová a seznámila účastníky konference s posledními 2 projekty IVPR. První prezentuje výstupy výzkumu IVPR zaměřeného na BOZP v mikro podnicích a v malých a střeních podnicích. Jeho cílem je popsat aktuální situaci v MSP a navrhnout opatření na zlepšení aktuální situace. Ing. Matulová poté představila projekt o nově vznikajících rizikových faktorech při práci, kterým se IVPR zabývá od letošního roku. Projekt se nachází teprve v první etapě a představuje vstup do problematiky. Vymezuje základní změny, ke kterým dochází obecně v životě společnosti a které se nevyhnutelně promítají i do pracovního života a ovlivňují zdraví pracovníků.

Dalším přednášejícím v sekci B byla doc. Fabiánová z Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví v Banské Bystrici, která informovala o strategii ochrany zdraví při práci a posuzování zdravotních rizik. Hodnocení rizik se stalo základní komponentou právních předpisů v oblasti BOZP. Zaměstnavatel má kromě jiného povinnost zjišťovat nebezpečí a ohrožení na pracovišti, posuzovat riziko a vypracovat dokument o posouzení rizika pro všechny pracovní činnosti, které vykonávají jeho zaměstnanci.

Jako další přednášející vystoupil před plénum prof. Sinay z Technické univerzity v Košicích, který diskutoval o podílu univerzit na výzkumné činnosti v BOZP na Slovensku a představil výzkumné aktivity na Technické univerzitě v Košicích a Technické univerzitě ve Zvolenu. V úvodu polemizoval nad rolí výzkumného pracovníka v BOZP, neboť čistě tato profese dle něj neexistuje, je potřeba znalost řady průřezových oborů. V zahraničí pojem safety researcher neexistuje.

Na závěr sekce vystoupil moderátor sekce ing. Hatina, který představil záměry výzkumných aktivit v oblasti BOZP na Slovensku ve střednědobém výhledu. Ve sborníkovém příspěvku definoval čtrnáct základních metodologických východisek, z nichž by měly vyplynout i oblasti výzkumu. Jedná se např. o:

  • expozice faktorům pracovního prostředí (MSD, synergické působení více faktorů, …),
  • kvalita pracovních podmínek,
  • řízení rizikových činitelů,
  • sociotechnické aspekty v BOZP,
  • individuální ochrana,
  • expozice chemickým látkám a nanočásticím,
  • socioekonomické aspekty BOZP a motivace,
  • výchova a vzdělávání,
  • informace, osvěta a propagace a
  • ergonomické aspekty BOZP.

Na všechny výše uvedené okruhy však není dostatek kvalifikovaných odborníků, proto je třeba využívat i výsledků výzkumu z jiných průřezových oborů či čerpat ze zahraničního výzkumu a aplikovat je na konkrétní místní podmínky a prostředí.

Poslední den konference, středa 5. 11. 2008, byl zaměřen na aktuální právní předpisy a legislativu týkající se BOZP na Slovensku. V závěru probíhalo diskusní fórum k tématům, které účastníky konference nejvíce zaujaly (aktuální slovenská legislativa pro oblast BOZP, zdravotní rizika apod.). Na dotazy odpovídali pracovníci Národného inšpektorátu práce (ing. Habina, ing. Gecelovská, ing. Jančurová), dále zástupce MPSVR SR ing. Adamček, MUDr. Ondrejková z Úradu veřejného zdravotníctva a ing. Majer z Asociácie BOZP-OPP. Konferenci uzavřel krátkým proslovem ing. Gmitter z Národného inšpektrorátu práce.

Obr. č. 1: Kongresová hala v hotelu Patria

Obr. č. 2: Ing. Hatina představuje řečníky v sekci B

Obr. č. 3: Prof. Balog představuje výzkumné aktivity Slovenské technické univerzity

Obr. č. 4: Prof. Sinay analyzuje současný stav výzkumných aktivit na akademické půdě ve Slovenské republice

Obr. č. 5: Prezentace posterů k projektu SPREAD ve foyer kongresového sálu

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail