Internetová informační kampaň připravovala středoškolskou mládež na bezpečný vstup do zaměstnání

INTERNET INFORMATION CAMPAIGN PREPARED SECONDARY SCHOOL YOUTH FOR A SAFE ADMITTANCE INTO EMPLOYMENT

Hana Hlavičková1, Irena Kuhnová2, Zdenka Opletalová3

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

2Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., kuhnova@vubp-praha.cz

3Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., opletalova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Článek seznamuje se záměry, průběhem a výsledky internetové informační kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ, která byla zaměřena na mládež středních škol. Za přispění svých pedagogů byli žáci končící studium v co možná nejširší míře informováni o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prostřednictvím doporučených osvětových nástrojů motivováni k žádoucímu a zdraví neohrožujícímu, tj. bezpečnému chování během aktivní pracovní činnosti.

Klíčová slova: bezpečnost práce, ochrana zdraví, kampaň, mládež, školy střední, osvěta, výchova, VÚBP, 2011

Abstract

Article introduces the aims, process and results of online information campaign SAFELY INTO THE FIRST JOB which focused on secondary school young people. With the contribution of their teachers the students were widely informed of the importance of health and safety at work and through the recommended educational tools they were motivated to desirable and health non endangering behaviour, i.e. safe behaviour during active occupational activities.

Keywords: occupational safety, health protection, campaign, young people, secondary schools, promotion, education, Occupational Safety Research Institute, 2011

Úvod

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., realizoval v rámci řešení úkolu, který vychází z cílů EU v oblasti BOZP a požadavku SÚIP navrhnout vhodné nástroje pro dosažení stanoveného cíle do r. 2012 snížit pracovní úrazovost proti r. 2007 o 25 %, internetovou informační kampaň BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. Kampaň byla zaměřena na mládež končící studium a připravující se na vstup do světa trhu práce včetně těch, kteří pracují během studia. Od 18.4 do 20. 5. 2011 mohli pedagogičtí pracovníci škol seznamovat žáky s informačními, osvětovými a propagačními materiály volně dostupnými na webové stránce http://skoly.vubp.cz.

Cíl

motivovat k žádoucímu chování, neboť míra úrazovosti pracujících ve věku do 24 let je výrazně vyšší, než míra úrazovosti ostatních věkových kategorií. Pro kampaň bylo z věcného hlediska vytýčeno, aby měla pro cílovou skupinu mládeže tyto efekty a přínosy:

 • objasnění důležitosti a významu BOZP (humánní, etické, ekonomické hledisko),
 • prosazování kultury bezpečnosti a formování pozitivního vztahu k fyzickému a duševnímu zdraví,
 • zvýšení povědomí o nutnosti bezpečného chování a jednání při pracovních činnostech (dodržování určených pracovních postupů),
 • zvýšení právního vědomí,
 • poznání základních právních norem týkajících se bezprostředně BOZP,
 • poznání základních povinností zaměstnavatele v BOZP a v prevenci rizik,
 • získání přehledu o základních svých právech a povinnostech v oblasti BOZP z pozice budoucího zaměstnance,
 • získání přehledu o nejzávažnějších rizicích a zásadách jejich prevence (škodlivé faktory pracovního prostředí, vhodné způsoby ochrany),
 • seznámení se s významem osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP),
 • objasnění důležitosti ergonomie jako významné oblasti prevence muskuloskeletálních poruch (MSD),
 • získání přehledu o důležitých informačních zdrojích z oblasti BOZP atd.

Základní údaje

Před spuštěním internetové informační kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ byl školám rozeslán dopis se žádostí o aktivní zapojení do kampaně. Dopis byl formou elektronické zprávy rozeslán na celkem 1431 adres. V 84 případech se zpráva vrátila jako nedoručitelná. Účast v kampani následně potvrdilo celkem 47 středních škol, což představuje 3,49 % z celkového počtu oslovené cílové skupiny. Přehled zapojených škol a další údaje o kampani lze nalézt na http://skoly.vubp.cz/internetova_kampan.php.

Součástí kampaně byl dotazník pro získání zpětné vazby. Dotazník zahrnoval 8 otázek:

 1. Považujete aktivity VÚBP, v.v.i., zaměřené na školy za užitečné?
 2. Upozornili jste budoucí absolventy na problematiku BOZP?
 3. Upozornili jste budoucí absolventy na informační zdroje BOZP?
 4. Využili jste k tomu materiály nabízené na stránce http://skoly.vubp.cz?
 5. Jsou podle vás srozumitelné mládeži?
 6. Uvítáte opakování akce v dalších letech?
 7. Kolik studentů bylo seznámeno s kampaní?
 8. Vaše případné náměty a doporučení?

Výsledky dotazníkového šetření, do kterého se z celkového počtu zúčastněných zapojilo 37 středních škol, jsou zpracovány v následující kapitole.

Přehled výsledků

Považujete aktivity VÚBP, v.v.i., zaměřené na školy za užitečné? (otázka č. 1)

Úvodní otázka zněla, zda aktivity VÚBP, v.v.i., zaměřené na školy považují dotázaní za užitečné. Z celkového počtu odpovědí (37) vyplynulo, že 29 škol odpovědělo ANO (78 %), 1 škola uvedla odpověď NE (3 %), 6 škol ČÁSTEČNĚ (16 %) a 1 označila odpověď NEVÍM (3 %).

Užitečnost aktivit pro školy
Graf č. 1: Užitečnost aktivit pro školy (v %)

Upozornili jste budoucí absolventy na problematiku BOZP? (otázka č. 2)

Na otázku č. 2, zda pedagogové upozornili budoucí absolventy na problematiku BOZP 35 škol odpovědělo ANO (95 %) a 2 odpověděly ČÁSTEČNĚ (5 %).

Seznámení s problematikou BOZP
Graf č. 2: Seznámení s problematikou BOZP (v %)

Upozornili jste budoucí absolventy na informační zdroje BOZP? (otázka č. 3)

Cílem otázky č. 3 bylo úkol zjistit, zda pedagogové upozornili budoucí absolventy na informační zdroje o BOZP. 25 škol odpovědělo ANO (68 %), 2 odpověděly NE (5 %) a 10 odpovědělo ČÁSTEČNĚ (27 %).

Seznámení s informačními zdroji BOZP
Graf č. 3: Seznámení s informačními zdroji BOZP (v %)

Využili jste k tomu materiály nabízené na stránce http://skoly.vubp.cz/? (otázka č. 4)

Zda využili k osvětě a propagaci BOZP materiály nabízené na stránce  http://skoly.vubp.cz/, odpověděly školy takto: 20krát ANO (54 %), 2krát NE (5 %), 14krát ČÁSTEČNĚ (38 %) a 1 škola to nemohla posoudit (3 %).

Využitelnost nabízené webové stránky
Graf č. 4: Využitelnost nabízené webové stránky (v %)

Jsou podle vás srozumitelné mládeži? (otázka č. 5)

Na otázku č. 5, zda jsou materiály pro mládež dostupné na stránce http://skoly.vubp.cz/ srozumitelné, odpovědělo 24 škol ANO (65 %), 1 odpověděla NE (3 %), 6 odpovědělo ČÁSTEČNĚ (16 %), ve 3 případech odpověď zněla NEVÍM (8 %) a ve 3 případech školy nemohly posoudit (8 %).

Srozumitelnost materiálů pro mládež
Graf č. 5: Srozumitelnost materiálů pro mládež (v %)

Uvítáte opakování akce v dalších letech? (otázka č. 6)

Otázka č. 6 zjišťovala, zda by školy uvítaly opakování akce i v dalších letech.
31 škol odpovědělo ANO (84 %), 1 odpověděla ČÁSTEČNĚ (3 %) a 5 odpovědělo NEVÍM (13 %).

Opakování kampaně pro mládež v dalších letech
Graf č. 6: Opakování kampaně pro mládež v dalších letech (v %)

Kolik studentů bylo seznámeno s kampaní? (otázka č. 7)

S internetovou informační kampaní BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ bylo k datu vyhodnocení dotazníku seznámeno celkem 4451 studentů.

Vaše případné náměty a doporučení? (otázka č. 8)

Školy uvedly v dotazníku tyto náměty, doporučení a poznámky:

 • Uvítali bychom

  • brožuru na dané téma ve formátu pdf.
  • sofistikovanější obsah video ukázek.
  • technicky snazší přístup na vaši internetovou stránku, byl problém s vámi navázat kontakt.
 • Jelikož jsme odborné učiliště a naši žáci pracují v rámci odborného výcviku na různých pracovištích, seznamovali jsme s touto kampaní všechny naše žáky. Neustále jim připomínáme, aby dodržovali BOZP a předcházeli úrazům.
 • Nejvíce žáky zaujaly video ukázky NEsprávné praxe.
 • Materiály jsou pro žáky ze ZŠ praktické a Praktické školy méně srozumitelné.

Statistické vyhodnocení dotazníkového šetření

    absolutně relativně
č. Otázka  ANO    NE   ČÁSTEČNĚ NEVÍM NEMOHU POSOUDIT  ANO    NE   ČÁSTEČNĚ NEVÍM NEMOHU POSOUDIT
1.   Považujete aktivity VÚBP, v.v.i., zaměřené na školy
za užitečné?
29 1 6 1 0 78 3 16 3 0
2.   Upozornili jste budoucí absolventy na problematiku BOZP? 35 0 2 0 0 95 0 5 0 0
3.   Upozornili jste budoucí absolventy na informační zdroje BOZP? 25 2 10 0 0 68 5 27 0 0
4.   Využili jste k tomu materiály nabízené na stránce http://skoly.vubp.cz/? 20 2 14 0 1 54 5 38 0 3
5.   Jsou podle vás srozumitelné mládeži? 24 1 6 3 3 65 3 16 8 8
6.   Uvítáte opakování akce v dalších letech? 31 0 1 5 0 84 0 3 13 0

Tab. č. 1: Statistické vyhodnocení dotazníkového šetření

Návštěvnost webové stránky skoly.cz

V dubnu 2011 návštěvnost webové stránky http://skoly.vubp.cz stoupla díky spuštění internetové informační kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ.

Přehled návštěvnosti webové stránky http://skoly.vubp.cz v roce 2011 v období leden-květen (počty návštěvníků, návštěv, zobrazení)
Graf č. 7: Přehled návštěvnosti webové stránky http://skoly.vubp.cz v roce 2011 v období leden-květen (počty návštěvníků, návštěv, zobrazení)

Porovnání nárůstu návštěvnosti webové stránky http://skoly.vubp.cz v roce 2011, leden-květen s rokem 2010, leden-květen (počty zobrazených stránek)
Graf č. 8: Porovnání nárůstu návštěvnosti webové stránky http://skoly.vubp.cz v roce 2011, leden-květen s rokem 2010, leden-květen (počty zobrazených stránek)

Závěr

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., po skončení internetové informační kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ zjišťoval, zda kampaň přispěla k věcné a metodické podpoře procesu výchovy žáků ke zdraví a bezpečnému chování, a zda měla přímý vliv na postoj školy v působení na mládež v souvislosti s riziky a nebezpečími souvisejícími s pracovními činnostmi vykonávanými ve škole i mimo ni a s přípravou na budoucí povolání.

On-line dotazník vyplnilo a odeslalo 37 škol. Po zhodnocení výsledků dotazníkového šetření jsme byli mile překvapeni vysokou četností kladného hodnocení. V 78 % jsou aktivity VÚBP, v.v.i., zaměřené na školy považovány za užitečné a dokonce 84 % dotazovaných uvítá opakování akce v dalších letech. V rámci kampaně pedagogové v 95 % upozornili budoucí absolventy na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 68 % na informační zdroje se vztahem k BOZP. Webovou stránku, na které byla kampaň spuštěna a na které byly umístěny nabízené informační, osvětové a propagační materiály, využilo 54 % aktivně zapojených škol do kampaně. Tyto materiály byly pro mládež dostatečně srozumitelné. V dotazníkovém šetření byly materiály kladně zhodnoceny 65 %. Pedagogové také využili možnost uvést náměty a doporučení. Uvítali by brožury na dané téma a sofistikovanější obsah video ukázek. Kladně byly hodnoceny video ukázky NEsprávné praxe. V jednom případě škola uvedla, že měla problém se na webovou stránku kampaně dostat. Důvodem byly technické problémy na serveru školy. Po následném odstranění se škola bez problémů do kampaně zapojila.  

V době trvání internetové informační kampaně (18. 4. - 20. 5. 2011) byla sledována návštěvnost webové stránky http://skoly.vubp.cz, na které kampaň probíhala. Výsledky jasně ukazují, že v měsíci, kdy byla kampaň spuštěna, byla návštěvnost stránky mnohem vyšší. Např. v dubnu činil počet návštěvníků 973 (v lednu 466), počet návštěv 1074 (v lednu 525), titulní a další stránky webu byly zobrazeny 5315krát (v lednu 2772krát).

Z dotazníkového šetření vyplývá, že cíl kampaně přispět ke zvýšení informovanosti cílové skupiny - mládeže - o BOZP před vstupem na trh práce a zdůraznit význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i celkový význam celoživotního vzdělávání byl splněn.

Výsledky dotazníkového šetření budou využity pro zkvalitnění dalších akcí zacílených na žáky a studenty českých škol a na vytváření nových osvětových nástrojů, které u této skupiny pomohou na jedné straně zvyšovat povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a utvářet správné postoje a návyky, a na druhé straně přispějí ke snižování pracovní úrazovosti.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Internetová informační kampaň připravovala středoškolskou mládež na bezpečný vstup do zaměstnání. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2011/kampan-vubp.html>. ISSN 1803–3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail