Informace z Českého fóra pro výzkum, vývoj a inovace

Information from Czech forum for research, development and innovation

Ivana Kolínská1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., kolinska@vubp-praha.cz

Abstrakt

Dne 13. října 2011 uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy konferenci „České fórum pro výzkum, vývoj a inovace“, v rámci kterého byly zveřejněny výsledky nezávislého auditu vědy, výzkumu a inovací v ČR. Tento text přináší stručný přehled doporučení, resp. opatření, která je nutné přijmout, aby řízení a vůbec fungování výzkumu, vývoje a inovací v ČR fungovalo srovnatelně s jinými evropskými zeměmi.

Klíčová slova: výzkum, věda, inovace, audity, výsledky, doporučení, Česká republika

Abstract

On 13 October 2011the Czech Ministry of Education, Youth and Sports was organized "Czech Forum for Research, Development and Innovation", in which were published the results of an independent audit of science, research and innovation in the Czech Republic. This article provides a brief overview of the recommendations and measures, which should be taken for better management of research, development and innovation area in the Czech Republic according to other European countries.

Keywords: research, development, innovation, audit, recommendations, Czech Republic

Nezávislý audit českého výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) zpracovalo mezinárodní konsorcium v čele s představiteli britské firmy Technopolis. Audit, který byl zahájen v lednu 2009 a trval rok a půl, byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl spolufinancován ze strukturálních fondů. Závěrečný dokument, který vzešel z provedeného auditu je velmi obsáhlý a komplexní, hodnotí českou VaVaI podle evropských standardů. Zpráva obsahuje celou řadu kritických částí a obsáhlá doporučení.

Tým zpracovatelů komplexně analyzoval následující témata:

 • veřejné financování výzkumu a vývoje v ČR,
 • kontrola a dozor nad systémem výzkumu a vývoje,
 • kvalita managementu výzkumu a vývoje,
 • hodnocení programů a hodnotící metodiky výzkumu a vývoje,
 • systém práva duševního vlastnictví,
 • propojení vědy a průmyslu,
 • mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje,
 • lidské zdroje v oblasti výzkumu a vývoje.

Za hlavní slabá místa českého VaVaI zpracovatelé závěrečné zprávy považují nízký podíl sféry průmyslu na financování VaVaI, nízkou výkonnost VaVaI a nízkou institucionální podporu. Kladně je hodnocena kvalita a množství vědeckých publikací, kterou doložila bibliometrická analýza. Rovněž je patrný nárůst mezinárodní a národní spolupráce mezi vědeckými týmy.

Autoři závěrečné zprávy zpracovali poměrně široký seznam doporučení jak dále postupovat, aby byla úroveň fungování VaVaI v ČR srovnatelná se zeměmi v EU. Doporučení byla formulována jak obecně tak i konkrétně, např.:

 • musí být dovedena do konce reforma veřejné správy,
 • je třeba, aby stát neustále navyšoval investice do VaVaI s cílem dosáhnout 1% HDP do roku 2020,
 • je třeba zmodernizovat nábor lidských zdrojů a celkově řízení výzkumu,
 • Rada pro VaVaI by se měla zaměřit více na definování obecného směřování výzkumu spíš než na alokaci zdrojů a mikro-management,
 • do procesu plánování rozvoje VaVaI musí být přizvány všechny zainteresované strany a musí být zajištěna kontrola objektivity a nezávislosti,
 • metodika hodnocení VaVaI by měla být zcela nahrazena smlouvami o dílo, v kombinaci s objektivními ukazateli a mezinárodním odborným dohledem,
 • hodnocení se musí zaměřit na výsledky a dopady (z dlouhodobého hlediska), nikoliv na jednotlivé výstupy.

Plné znění závěrečné zprávy z provedeného auditu, včetně obsáhlých příloh je k dispozici na webové adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-a-vyvoje/mezinarodni-audit-vedy-vyzkumu-a-inovaci/soubory-ke-stazeni.

V návaznosti na ukončený projekt chystá MŠMT ve spolupráci s Radou pro VaVaI další projekt, který by měl vycházet z doporučení provedeného auditu. Cílem tohoto projektu bude připravit a ověřit návrh nového systému hodnocení a návazně i financování výzkumu a vývoje v ČR.

Zdroje

ARNOLD, Erik. International Audit of Research, Development & Innovation in the Czech Republic : Final report : Synthesis Report. Brighton : Technopolis Group, 2011. 61 s.

Vzorová citace

Kolínská, Ivana. Informace z Českého fóra pro výzkum, vývoj a inovace. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2011/forum-v-v-i.html>. ISSN 1803–3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail