III. Mezinárodní konference „BEZPEČNÁ STAVBA“

III. International Conference „SAFE BUILDING“

Hana Hlavičková1, Alena Horáčková2, Karel Škréta3

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

2Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., horackova@vubp-praha.cz

3Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., skreta@vubp-praha.cz

Abstrakt

Společná vize pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Evropských dnů BOZP a dvouleté kampaně Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) s názvem Zdravé pracoviště 2012-2013 pořádala v říjnu 2013 již třetí setkání zástupců institucí státní správy, orgánů státního dozoru, profesních sdružení a sociálních partnerů z České republiky a Evropské unie nad otázkami souvisejících s BOZP na pracovištích.

Klíčová slova: BOZP, konference, stavebnictví, koordinátor, dobrá praxe, soutěže

Abstract

In October 2013 the Common Vision under the auspices of the Ministry of Labour and Social Affairs in the framework of the European OSH campaign of the European Agency for safety and health at work (EU-OSHA) „Healthy Workplace 2012-2013“ organized the third meeting of representatives of government institutions, inspection bodies, professional associations and social partners from the Czech Republic and the European Union dealing with the tasks of occupational safety and health at workplaces.

Keywords: OSH, conferences, civil engineering, coordinator, good practice, competitions

Cílem konference bylo zabývat se především otázkou kvalitní projektové dokumentace v návaznosti na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, neboť výsledný úspěch realizovaného díla závisí nejen na pořízení potřebných stupňů dokumentace, ale zejména na její kvalitě.

Ve dvou jednacích dnech, se zastoupením českých i zahraničních řečníků, byly představeny pohledy jednotlivých účastníků institucí státní správy, orgánů státního dozoru, profesních sdružení a sociálních partnerů na otázky související s BOZP na pracovištích. První den této odborné akce s plným názvem III. Mezinárodní konference Bezpečná stavba v rámci Evropské kampaně zdravé pracoviště 2012-2013 na téma KVALITNÍ PROJEKT = BEZPEČNÁ STAVBA se zabýval především otázkou kvalitní projektové dokumentace staveb v návaznosti na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Druhý den konference na téma Příklady správné praxe v ČR i EU Bezpečná stavba byl zaměřen na výměnu praktických zkušeností a dosavadních poznatků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách v rámci Evropské unie. Hlavními tématy byly právní vztahy ve stavebnictví, nezastupitelná úloha projektantů pro úroveň BOZP na dané stavbě, plán BOZP, ukázky praxe z ČR i EU, investoři - zadavatelé staveb ve vztahu k BOZP, zhotovitelé staveb a jejich pohled na úroveň BOZP, údržba staveb a facility management.

Program konference v bodech:

1. den

  • Legislativa ČR a EU novinky
  • Inspekce práce v ČR a EU
  • Novela stavebního zákona s dopadem do praxe
  • Odborné organizace působící ve stavebnictví a jejich pohled na projektovou přípravu ve vztahu k BOZP
  • Systém vzdělávání a výchova odborníků
  • BOZP v projektové přípravě stavby
  • Nové technologie ve stavebnictví

2. den

  • Příklady správné praxe ve stavebnictví
  • Zadavatel stavby, investor a jeho pohled na úroveň BOZP
  • Zhotovitelé staveb a jejich pohled na požadavky a úroveň BOZP

Další informace o konferenci jsou dostupné na http://www.spolecnavize.cz/rubriky/konference/uvod/.

Evropské dny navazují na předcházející konference realizované v Olomouci v roce 2012 (http://www.spolecnavize.cz/rubriky/konference/uvod/) a ve slovenské Bojnici v roce 2013 (http://www.incoboz.sk/).

Přínosy konference

1. Možnost poučit se z příkladů dobré praxe a konstruktivných podnětů, které prezentovali odborníci v této oblasti s dosažením cíle v nulové úrazovosti v jakékoliv společnosti, na kterémkoliv pracovišti a kdekoliv na stavbě.

2. Informace a odborná diskuse byla zaměřena zejména na koordinátory BOZP na staveništi. V této souvislosti bylo cenné seznámení s návrhy na změny v zákoně č. 309/2006 Sb. S tím souvisí i návrh na doporučení pro zadavatele staveb týkající se počtu koordinátorů, četnosti jejich návštěv na stavbě a ohodnocení zpracování plánu BOZP ve stádiu přípravy stavby.

3. Deklarovaný zájem o problematiku údržby staveb, kterou je potřeba řešit již v projektové fázi, kdy lze tyto úkoly významně ovlivnit při vynaložení minimálních nákladů.

4. Zřetelný a trvalý zájem vysokých škol stavebního zaměření o problematiku bezpečnosti práce, při současném důrazu na odborné znalosti studentů a jejich aplikaci v reálných podmínkách stavby. 

5. Řada témat na konferenci konvenovala s činností VÚBP, v.v.i., v oblasti BOZP na staveništi. Účastnily se organizace, které pořádají školení a zkoušky koordinátorů a vzájemné diskuse přispěly ke sjednocování náhledů na používané postupy.

6. Diskuse o průběžném a soustavném vzdělávání koordinátorů, s čímž souvisí snaha o zlepšování úrovně jejich výkonů. Objevují se zde nové příležitosti pro školicí organizace se zaměřením na specializované činnosti na stavbě. 

7. Možnost navázání kontaktů mezi zúčastněnými odborníky a vedení neformálních pracovních jednání v nejrůznějších oborech bezpečnosti práce.  

8. Prezentace informačních, osvětových a propagačních materiálů Evropské kampaně zdravé pracoviště 2012-2013.

9. Prezentace mezinárodního projektu THESEIS. Distribuce informačního letáku projektu a propagace DVD Vzdělávací program pro pracovníky v eko-průmyslu.

10. Možnost konzultací k projektu OiRA řešeného v České republice (projekt EU-OSHA).

11. Prezentace fotografické soutěže zaměřené na příklady dobré praxe, nebezpečného chování na pracovišti, dobré nebo špatné technicko-bezpečnostní řešení zařízení apod.

12. Prohloubení spolupráce s profesním sdružení Společná Vize v oblasti BOZP.

13. VÚBP, v.v.i., se stal partnerem akce s možností prezentace služeb instituce včetně mediální podpory.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena; ŠKRÉTA, Karel. III. Mezinárodní konference BOZP „BEZPEČNÁ STAVBA“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/konference-bezpecna-stavba.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail