Aktualizace „Výkladového terminologického slovníku některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií“ – krátké sdělení

UPDATE of " Explanatory terminology dictionary of terms used in risk analysis and assessment for the purpose of the law on major risk prevention" – short communication

Vilém Sluka1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, sluka@vubp-praha.cz

Abstrakt

Toto stručné sdělení informuje o aktualizaci „Výkladového terminologického slovníku některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií“, který byl vytvořen týmem odborníků Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Slovník je dostupný online na adrese http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf.

Klíčová slova: prevence závažných havárií, terminologie, aktualizace, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Abstract

This short communication informs about the update of "Explanatory terminology vocabulary of terms used in risk analysis and assessment for the purpose of the law on major risk prevention", which was created by a team of experts of Occupational Safety Research Institute. The dictionary is available online at http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf.

Keywords: major risk prevention, terminology, update, Occupational Safety Reseasrch Institute

Na základě změny právních předpisů, kdy v rámci implementace směrnice 2012/18/EU Evropského parlamentu a Rady (SEVESO III) byl vydán nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a příslušné provádějící právní předpisy, byla vydána 2. aktualizace „Výkladového terminologického slovníku některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií“ (pozn.: původně používaný termín „analýza a hodnocení rizik“ byl v právních předpisech nahrazen termínem „posouzení rizika“, jehož jednou částí je analýza i hodnocení rizika; v názvu slovníku byl ponechán původní termín). V rámci aktualizace slovníku byly zařazeny i některé pojmy na základě aplikace definic podle „ČNI - Pokyn ISO/IEC 73 – 01 0370 Management rizika – Slovník – Směrnice pro používání v normách“ a některé další používané termíny v této oblasti. 1. vydání tohoto slovníku bylo uskutečněno v roce 2004. Účelem vydání slovníku bylo, aby všichni, kteří přicházejí do styku s výsledky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií, rozuměli termínům používaným v této oblasti. Je žádoucí, aby také zpracovatelé analýz a hodnocení rizika správně terminologii používali. 1. aktualizace byla provedena v roce 2010. Tento slovník je spolu s dalším terminologickým slovníkem „Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele“ dostupný na webové adrese <http://www.vubp.cz/prevence-zavaznych-havarii/metodiky>.

Vzorová citace

SLUKA, Vilém. Aktualizace „Výkladového terminologického slovníku některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií“: krátké sdělení. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2016, roč. 9, č. 4. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/aktualizace-vykladoveho-terminologickeho-slovniku-nekterych-pojmu-pouzivanych-v-analyze. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail