Jíst a pít na pracovišti je zakázáno v kontrolovaném pásmu

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Rád bych vyřešil problém týkající se požívání jídla a tekutin na pracovišti z hlediska BOZP. Souvisí to asi s hygienou a bude na to mít vliv typ pracoviště. Chtěl bych dle nějakého předpisu posoudit typ pracoviště v naší firmě - dle jakého předpisu nebo na koho se můžu obrátit?

Obecně platí, že je zakázáno jíst, pít a kouřit v tzv. kontrolovaném pásmu. Podle ustanovení § 134c zákoníku práce platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem budou zaměstnavatelem zařazeny i další práce podle míry výskytu rizikových faktorů. Prováděcím předpisem je zde nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády upravuje zřizování kontrolovaných pásem na pracovištích:

  • kde jsou zaměstnanci vystaveni zvýšeným účinkům chemických látek a chemických přípravků nebo prachu,
  • kde zaměstnanci zachází s chemickými karcinogeny a mutageny skupiny 1, nebo jde-li o pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení,
  • kde zaměstnanci pracují s azbestem.

Jinak hygienici se při stanovení kontrolovaných pásem řídí ještě starou směrnicí HEM-340.2-8.7.91 - Metodický návod k provádění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 64/1984 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR - hlavního hygienika ČSR ze dne 27. února 1990 č.j. HEM-340.2-6.2.90. Pokud vám zaměstnavatel sám nevysvětlí důvody zřízení kontrolovaného pásma, je třeba se obrátit na územní pracoviště krajské hygienické stanice. Speciální právní úprava kontrolovaných pásem platí ještě podle atomového zákona a podle zákona o vojácích z povolání.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

Kontrolované pásmo dle nového zákona 309/2006Sb.?

09.10.2006 - 18:35 Anonym
<P>Setkal jsem se ( nebo se alespoň&nbsp; tak domnívám) ještě s jiným druhem kontrolovaného pásma, kde sice není nebezpečí expozice, ale hrozí&nbsp; závažné okamžité nebezpečí.Jedná se např. o montáž rozsáhlého nebezpečného zařízení, kde vzhledem k probíhající montáži řada bezpečnostních aspektů ještě nefunguje, protože nejsou&nbsp;hotovy, a hrozí&nbsp; tudíž vážné nebezpečí zranění.&nbsp;Do tohoto pásma je vstup&nbsp; jiných pracovníků než těch kteří tu vykonávají práci omezen, a podobně jako v dole je registrace o tom, kdo&nbsp;se nachází&nbsp;v tomto "pásmu", a kdo nikoliv(např.právě odešel do nářaďovny)&nbsp;.</P> <P>K tvrzení mě snad opravňuje §7&nbsp; nového zákona 309/2006Sb., kde se mluví m.j.i o psychické zátěži a pokračuje se&nbsp;v odst3: Do kontrolovaných pásem mohou být zaměstnavatelem zařazeny i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových faktorů, pokud je to třeba k ochraně zdraví zaměstnanců.&nbsp;</P>

Re: Kontrolované pásmo dle nového zákona 309/2006Sb.?

25.10.2006 - 12:01 Anonym
<P>Existence tohoto zákona bude přinášet mnoho komplikací.&nbsp;</P> <P>Pokud zmiňujete § 7, tak už přímo v odst (1) se mluví o sledování intenzity například fyzikálních faktorů (měřením) - to je opravdu v naší legislativě zásadní NOVUM, které je ale naštěstí v souladu s direktivami EU. </P> <P>Naopak je tento postup v přímém rozporu se zákonam 258/2000 Sb, který zavádí při hodnocení zdravotních rizik systém stojící na stanovení expozice - toto kritérium nezná EU. </P> <P>Proto tedy nebude a ani nemůže existovat ekvivalent mezi hodnocením zdravotních rizik (podle 258/2000 Sb a 432/2003) na základě časově vážená expozice škodlivině&nbsp;a sledováním míry výskytu školdlivin (stanovení okamžité, nebo celosměnné hodnoty) podle 309/2006. Proto podporuji Váš dotaz, neboť se domnívám, že bude i rozdíl mezi "kontrolovanými pásmy" vyhlašovaných podle různých zákonů.</P> <P>&nbsp;</P>

Jídlo a pití na pracovišti

10.10.2006 - 20:36 Petr Markl
<P>Vážený tazateli,</P> <P>kontrolovaná pásma jsou nám asi jasná a každý trochu erudovaný bezpečnostní technik na zákaz požívání jídla a pití v těchto prostorách obvykle nezapomíná.</P> <P>Jídlo na pracovišti však může být potenciálním problémem v daleko obyčejnějších průmyslových lokalitách, kde mají za normálních podmínek ke kontrolovanému pásmu po legislativní stráce velmi daleko. Na vlastní oči jsem viděl, jak např. zaměstnanci autoopravny měli v koutku hrozně špinavé dílny stoleček, na kterém jako ubrus byly několik měsíců staré noviny a hrníčky a potraviny se válely mezi popelníky, použitými umaštěnými náhradními díly a na rukou jednoho mechanika, který právě přikusoval k plátku sekané rohlík, byste normální barvu kůže musel hledat s lucernou.</P> <P>Konzumace potravin by měla být omezena nebo vyloučena tam, kde může snadno dojít k jejich kontaminaci, anebo tam, kde je nutné před jakoukoliv konzumací potřeba věnovat pozornost základním hygienickým návykům - mytí rukou. Existuje poměrně dost průmyslových škodlivin (i toxických), které mají poměrně nízký tlak par (tudíž je expozice nadýcháním méně pravděpodobná), nevstřebají se kůží, ale jsou nebezpečné při požití, a to&nbsp;třeba i v množstvích, které mohou ulpět na potravinách, pokud se jich někdo dotýká neumytýma rukama. Často pozorovaný nešvar nalévání provozních kapalin do PET láhví od nápojů a nebezpečí s tím spojená&nbsp;snad ani nemusím zmiňovat.</P> <P>Opět to tedy celé stojí na identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. Pokud víte, co na pracovišti máte, můžete stanovit mnohem konkrétnější opatření (tj. jídlo nebo pití na pracovišti povolit/zakázat/omezit apod.).</P> <P>Přeji hezký den</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.safety-21.com">http://www.safety-21.com</A><BR></P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail