Jeden ústav, třikrát bezpečnost

Zdroj: 

Rozhovor s MUDr. Stanislavem Brádkou, ředitelem Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., který se zabývá komplexní ochranou proti nebezpečným účinkům jaderných, chemických a biologických látek.

V České republice existuje pouze jediné zařízení, které se zabývá komplexní ochranou proti nebezpečným účinkům jaderných, chemických a biologických látek na člověka a prostředí (NBC). Je jím Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (dále jen "SÚJCHBO" nebo "ústav"), který se nachází v Kamenné u Příbrami. Jaké je jeho poslání, na to jsme se zeptali ředitele MUDr. Stanislava Brádky.

SÚJCHBO byl zřízen Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Praha (SÚJB). Ústav je začleněn do ostatních složek integrovaného záchranného systému České republiky a představuje mimo jiného laboratorní špičku v oblasti identifikace NBC látek. Hlavní devizou je rychlost při zjišťování těchto látek, jejich zabezpečení a případě i následné likvidace.

Zvládnout například vzdálenost Příbram - Olomouc při výjezdu k poskytnutí pomoci patrně vyžaduje zvlášť velkou rychlost.
Ústav má odloučené pracoviště v Brně, takže na místo výskytu podezřelé látky vyjíždí na základě výzvy operačního a informačního střediska MV-generálního ředitelství HZS ČR, s mobilní laboratoří vždy to pracoviště, které je blíže. Vzhledem k tomu jsme schopni být na místě nálezu za krátký čas.

V našem areálu v Kamenné je i heliport, takže v některých případech je podezřelý materiál přivezen vrtulníkem přímo do stacionárních laboratoří, nebo jsou naši specialisté i s potřebnou přístrojovou technikou dopraveni na příslušné místo.

Zaměstnanci ústavu jsou neustále k dispozici na telefonní zavolání a podle úmluvy České republiky jsou připraveni být do 24 hodin na letišti i k pomoci v zahraničí. Naštěstí naší pomoci nebylo zatím zapotřebí.

Ale na vnitrostátní úrovni už jste vyjížděli.
Ne jednou. Například právě v Olomouci byla polita mladá dívka neznámou tekutinou. Tady jde skutečně o čas. Analýza musí být rychlá a naprosto přesná, aby v případě potřeby mohla být ihned zahájena adekvátní léčba. Vzhledem k náročnosti této práce v krizových situacích jsou pracovníci laboratoří pod značným psychickým tlakem, aby nedošlo k chybě. Naštěstí k pochybení z naší strany zatím nikdy nedošlo.

Kterou vaší účast považujete za největší?
Bylo to samozřejmě v situaci po 11. září 2001. Říkáme ji antraxové období, které svým způsobem, bohužel, trvá dodneška. I teď nám chodí podezřelé zásilky u kterých musíme eliminovat přítomnost radioaktivních látek, nástražného výbušného zařízení a konečně i nebezpečných biologických nebo chemických látek. Na svém kontě máme více než 8000 analyzovaných zásilek.

Na podzim 2001 tu muselo být rušno.
Byl to nekonečný proud podezřelých zásilek. Česká pošta tu dokonce měla detašované pracoviště. Stalo se, že nám přivezli celou poštovní schránku i se stojanem.

Změnilo se toho od září 2001 hodně?
Bezpochyby. Česká republika přistoupila k mezinárodním dohodám o zákazu šíření chemických a biologických zbraní, které již ratifikovalo 182 států. Gesci za dodržování mezinárodních úmluv i příslušných českých zákonů má SÚJB, což je specifikum, neboť všechny tři kontrolní složky ochrany před NBC látkami (resp. zbraněmi) jsou soustředěny v jedné instituci. Pro podporu dozoru prováděného SÚJB byl vytvořen a potřebně vybaven právě náš ústav.

Proč tomu tak je?
Naši odpovědní činitelé si uvědomují jaký význam má v případě havárie, eventuálně při zneužití NBC látek rychlost komplexního řešení takovéto situace. V ústavu se snažíme řešit na příslušné odborné úrovni jak tyto jednotlivé složky samostatně, tak i jejich případné kombinace, včetně explozivních látek. Jde zejména o systémy detekce, identifikace a dekontaminace. V této komplexnosti a pružnosti naší reakce na nastalé situace spatřujeme výhodu pracovišť našeho ústavu.

Mohl byste přiblížit rychlost vašeho jednání?
Například u vysoce rizikových a rizikových biologických agens jsme schopni provádět diagnostiku kultur do jedné minuty. Nechceme konkurovat žádné instituci a už vůbec ne zdravotnictví. Snažíme se být schopni jako první v tomto státě okamžitě určit, zda je ta či ona věc nebezpečná nebo ne a v jakém stupni a podat v co nejkratším čase tyto informace zainteresovaným složkám integrovaného záchranného systému v ČR.

Máte pro identifikaci a zneškodnění dostatek odborníků?
Jistě. Máme dost vlastních odborníků i kontaktů na externí specialisty, kteří v návaznosti na námi zjištěné typy látek mohou zabezpečit jejich konečnou likvidaci. Jejich seznam je k dispozici i na MV-generálním ředitelství HZS ČR.

V SÚJCHBO disponujeme přístrojovou technikou, která má v knihovnách více než 160 000 chemických látek a obdobné je to i v problematice vysoce rizikových a rizikových biologických agens.

Když jste tak ojedinělí, kdo vás kontroluje?
Činnost laboratoří je akreditována ČIA a nově je též ústav certifikován dle ISO norem 9001, 14001 a OHSAS 18001. Na národní úrovni dohlíží na naše pracoviště národní orgán pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní a ústav podléhá dále i mezinárodním kontrolním režimům. Hlášení se podávají vrcholným orgánům OPCW do Haagu a do Ženevy. Laboratoře jsou navázány v rámci mezinárodních srovnávacích akcí na laboratoře v Anglii, Německu a Holandsku.

Kde nebezpečné látky určujete?
Máme zde vybudované potřebné prostory i zařízení. Už dva roky jsou pro tyto potřeby k dispozici speciální zařízení, které jsme si vyrobili podle vlastních návrhů. V tomto zařízení otevíráme za dodržení stanoveného režimu nebezpečné věci - od některých tzv. antraxových balíčků, až po podezřelou chemickou munici.

Máme úzké kontakty s policejními pyrotechniky. Opatrnosti nikdy nezbývá. Pak teprve můžeme přistoupit k měření a případnému snížení toxicity či zneškodnění látek.

Co ještě mimo ověřování a likvidace NBC látek děláte?
SÚJCHBO je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní náplní činnosti je výzkum a vývoj zaměřený na identifikaci a kvantifikaci radioaktivních, chemických a biologických látek, hodnocení jejich účinků na člověka a prostředí, včetně hodnocení a vývoje individuálních a kolektivních prostředků ochrany člověka před těmito látkami. Rovněž se zabývá bezpečnostním výzkumem.

Další činností je činnost poskytovaná ve veřejném zájmu, spočívající ve zpracování odborných podkladů pro rozhodovací činnost a plnění úkolů státních orgánů, organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků v oborech, jimiž se ústav zabývá, s přednostním zabezpečením této činnosti pro zřizovatele - SÚJB. Ústav rovněž zabezpečuje pro tyto složky vzdělávací a výcvikovou činnost.

Jistě si své zkušenosti nenecháváte pro sebe?
Ústav provádí rovněž školící a výcvikovou činnost jak pro studenty vysokých škol, tak např. pro specialisty jiných rezortů. Spolupodílíme se rovněž na přípravě inspektorů mezinárodních misí. Účastníme se různých seminářů a zaměstnání. Úzce spolupracujeme s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, HZS krajů, s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a také s vysokými školami. Například já jsem členem vědecké rady Fakulty báňského inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, což umožňuje lépe využívat teoretických poznatků v praxi. S vysokými školami rovněž spolupracujeme na řešení národních i evropských výzkumných úkolů a projektů.

Bude mít váš ústav dlouho své opodstatnění?
Prakticky do té doby, pokud budou existovat nějaké hrozby. Dnes tu nejde jen o NBC látky, ale i o jejich kombinaci. Také tu nejde jenom o terorismus, ale zejména o průmyslové havárie a další nebezpečí. A pokaždé jde hlavně o člověka. Do jaké míry je ohrožený a jaká jsou potřeba udělat opatření pro jeho poučení, ochranu či záchranu.

SÚJCHBO poskytuje komplexní služby v oblasti měření, kalibrace a testování:

  • akreditované zkoušky a hodnocení odolnosti ochranných materiálů a prostředků proti vysoce toxickým látkám včetně fyziologického posouzení v laboratoři i v terénu,
  • monitorování nebezpečných chemických látek v mobilních laboratořích,
  • detekci a analýzu vysoce toxických látek v mobilních laboratořích,
  • školicí a výukovou činnost v laboratořích i terénu v oblasti problematiky spolehlivosti osobních ochranných pomůcek, detekci a nakládání s nebezpečnými toxickými látkami pro tuzemské i zahraniční účastníky,
  • akreditované zkoušky měření mikroklimatických podmínek,
  • autorizované metrologické středisko a kalibrační laboratoř pro měřidla objemové aktivity radonu,
  • akreditované zkoušky měření radonu a jeho dceřiných produktů,
  • akreditované zkoušky měření ionizujícího záření.

ZDROJ:
Nitra, Josef. Jeden ústav = třikrát bezpečnost. In 112 [online]. Praha: MVČR, 2007 [cit. 31-05-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/casopisy/112/2007/kveten/nitra.html>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail