Je mi v práci zima, co mám dělat?

Zdroj: 

Letošní zima trápí asi každého. Proto se v té souvislosti vyskytují dotazy, jak je to v této době s teplotou na pracovištích a jaké mají být teploty na pracovištích

Připomeňme si proto nejdůležitější :

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů stanoví výslovně, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby mimo jiné  byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.

 Mikroklimatické podmínky na pracoviišti, tedy zejména teplotu na pracovišti pak podrobně upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Podle něj pak platí, že na pracovišti, kde je vykonávána trvalá práce, s výjimkou pracoviště vyžadujícího zvláštní tepelné podmínky a pracoviště, na němž nelze technickými prostředky odstranit zátěž teplem z technologie, musí být zajištěno dodržování přípustných mikroklimatických podmínek v kalendářním roce upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, s výjimkou mimořádně teplého dne. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30o C. Minimální operativní teploty t omin v kalendářním roce upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2 se nevztahují na práci vykonávanou na pracovišti, na němž nelze odstranit chladovou zátěž z technologických důvodů. Maximální operativní teploty t omax v kalendářním roce upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2 se nevztahují na práci vykonávanou na pracovišti, na němž nelze odstranit tepelnou zátěž z technologických důvodů.

 Podle přílohy č. 1 tabulky č. 1 se práce zařazují do třídy  podle   celkového   průměrného   energetického výdeje vyjádřeného   v   brutto   hodnotách. Třídy jsou členěny od I až V, ovšem práce zařazené do třídy  IIIb, IV a, IVb  a V se vykonávají většinou na venkovních pracovištích, proto si uveďme první čtyři třídy, které přináší také v praxi nejvíce dotazů, protože se vykonávají ve vnitřních pracovištích. Hodnota M vyjadřuje energetický výdej.

 

Třída práce

Druh práce 

M (W.m-2)

Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů 

 = < 80

II a 

Práce spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního, nákladního vozidla, traktorů, autobusů, trolejbusů a ostatních drážních vozidel za běžných pracovních podmínek, přesouvání břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávní a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů, pokladní  

81 až 105

II b  

Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou , paží a nohou – dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, válcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků 

106 až 130

III a 

Práce    vstoje    s   trvalým   zapojením   obou   horních   končetin    občas v    předklonu    nebo    vkleče,   chůze   -   údržba    strojů,    mechanici, obsluha    koksové    baterie,    práce   ve    stavebnictví    -    ukládání panelů    na    stavbách   pomocí   mechanizace,   skladníci    s    občasným přenášením    břemen    do    15   kg,   řezníci   na    jatkách,    zpracování masa,     pekaři,     malíři    pokojů,    operátoři    poloautomatických strojů,    montážní   práce   na   montážních   linkách    v    automobilovém průmyslu,    výroba   kabeláže   pro   automobily,   obsluha    válcovacích tratí    v   kovoprůmyslu,   hutní   údržba,   průmyslové   žehlení   prádla, čištění    oken,    ruční    úklid   velkých   ploch,    strojní    výroba    v dřevozpracujícím   průmyslu.  

131 až  160                          

K tomu pak je tabulka přípustných mikroklimaitckých podmínek pro celý rok. Z této tabulky si vybereme pro výše uvedenbé třídy práce minimální, optimální a maximální teplotu ve stupních Celsia:

 

Třída práce 

M (W . m-2) 

to  min

 to opt 

to max

= < 80

 20 

22 +/- 2 

28

II a 

81 až 105 

18 

20 +/- 2

 27

II b 

106 až 130  

14

16 +/- 2 

26

III a 

131 až 160 

10 

12 +/- 2 

26

Důležité je, že  t o min je platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo a t o opt je platná pro tepelný odpor oděvu 0,75 clo, clo je jednotka tepelně izolační vlastnosti oděvu, vypočítává se podle ČSN EN ISO 9920., 1 clo je v podstatě třívrstvý oděv, 0,75 clo je dvouvrstvý oděv.

Důležité - Zaměstnavatel tedy musí po celou dobu směny zajistit na pracovišti alespoň minimální teplotu podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Pokud tak nečiní, doporučuji obrátit se na územní pracoviště krajské hygienické stanice, tedy v podstatě na místně příslušnou okresní hygienickou stanici a ta může provést měření a uložit zaměstnavateli pokuty za nedodržování podmínek ochrany zdraví při práci (pokuty jsou až 3 mil. Kč).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail