Jaký je to pocit být vyhlášen profesionálem BOZP?

Zdroj: 
Článek navazuje na téma minulého týdne, kterým bylo předávání cen za BOZP. Požádali jsme pana Tomáše Neugebauera, který se stal vítězem 1. ročníku soutěže Profesionál BOZP, aby zhodnotil svou práci v BOZP a PO a popsal, jak vnímá své vítězství v soutěži.

Jaký je to pocit stát se vítězem soutěže „Profesionál BOZP“? Pochopitelně je to velmi příjemný pocit. Asi každého člověka potěší, že práce, kterou dělá, má smysl, a že ji druzí uznávají a považují za kvalitní a přínosnou.

Oficiálně se jedná o ocenění tří aktivit, které jsem realizoval v oblasti BOZP nejen pro svého zaměstnavatele, Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, ale i pro další společnosti v letech 2007 až 2011.

První oceněnou aktivitou je vytvoření a realizace „Motivačního školení zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik“ a jeho prezentování na odborných seminářích. Podrobnosti o tomto školení, včetně jeho osnovy, jsou uvedeny na stránce http://bozppo.vfn.cz/motivacni_skoleni.htm.

Druhou aktivitou bylo vytvoření webových stránek Útvaru BOZP a PO VFN na internetu a významné rozšíření mnou dříve již vytvořených webových stránek útvaru na nemocničním intranetu. Rozšířeny byly především o elektronické hlášení skoronehod a o tzv. dotazovnu, prostřednictvím které mohou zaměstnanci klást dotazy k problematice BOZP a PO, které jsou po zodpovězení zpřístupněny všem zaměstnancům VFN. Díky tomu webové stránky začaly sloužit k obousměrné komunikaci. V neposlední řadě byly stránky rozšířeny i o videa částí školení realizovaných formou přednášky (další části školení jsou ve VFN realizovány e-learningem). To zaměstnancům umožnilo kdykoliv se vrátit k obsahu absolvovaného školení, a to nejen k prezentaci, ale i k výkladu, k průběhu diskuse a k ukázkám, jež nebyly součástí prezentace. Jak potvrzuje kniha návštěv, internetové webové stránky propagují zajištění BOZP i v zahraničí. Dokonce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře požádala o poskytnutí tzv. Informačního CD pro preventisty k využití při výuce BOZP na jedné ze svých kateder.

Poslední oceněnou aktivitou byla tvorba propagačním materiálů pro potřeby prezentace BOZP a PO nejen ve VFN. Jednalo se například o krátká videa ze cvičení nemocničních preventivních požárních hlídek, která byla využita při školeních ve VFN, o tvorbu novoročenek útvaru propagujících BOZP a webové stránky útvaru, jejichž část slouží k propagaci BOZP, jakož i o kalendáře s tématikou BOZP, např. výroční kalendář firmy ROVS Rožnovský vzdělávací servis, s. r. o. Tento kalendář, který v průběhu roku stručně provedl základními úkoly zajištění BOZP a jehož ukázku můžete vidět na stránkách http://bozppo.vfn.cz/kalendar.pdf, jsem nejen vymyslel, ale jsem i autorem kalendária a odborných textů. Obrázky a kompletní předtiskovou přípravu provedla Alice Neugebauerová.

Za oceněním je však nutné vidět více. Já toto ocenění chápu, jako ocenění výsledků mého více než dvacetiletého úsilí v zajišťování BOZP a v souvisejících oblastech – požární ochraně, ochraně životního prostředí, krizovém managementu a formální úpravě dokumentů. Chápu jej jako ocenění výsledků práce mého nikoliv technického, ale manažerského (systémového) přístupu k BOZP. Mám totiž ekonomické vzdělání, a tak na BOZP pohlížím z trochu jiného úhlu (vysoká úroveň BOZP je nástrojem napomáhajícím tvorbě zisku společnosti, tedy primárně slouží zaměstnavateli, nikoliv k ochraně zaměstnanců před vznikem pracovních úrazů). Nové pojetí BOZP, které stojí na požadavcích legislativy a výsledcích hodnocení rizik, velice vítám. Někdy odsuzované velmi vágní znění právních předpisů a nezávaznost českých technických norem považuji za značné pozitivum, neboť umožňují tvůrčí přístup k zajištění BOZP a tím dosažení vyšší efektivity. Chápu však, že pro technicky smýšlejícího člověka je obtížné to tak vnímat.

Vítězství v soutěži „Profesionál BOZP“ vnímám jako výsledek mého tvůrčího přístupu k zajištění BOZP a celé řady šťastných okolností v mé profesní kariéře. Na začátku bezesporu bylo již zmíněné ekonomické vzdělání, které mi dalo základy znalostí práva a řízení, jež jsou dnes v profesionálním pojetí BOZP velice potřebné, možná, že i nejpodstatnější. Dalším, co mi toto vzdělání dalo, jsou znalosti formální úpravy dokumentů a hmatové metody psaní na klávesnici. Ty jsou, i když mnozí se mnou asi nebudou souhlasit, opět důležité. Zajištění BOZP po odborně způsobilé osobě k prevenci rizik stále více požaduje zpracování různých dokumentů a formulářů. Má-li to být činěno na profesionální úrovni, znamená to, mít k tomu potřebné znalosti a dovednosti, a to nejen profesionální znalosti administrativy, ale i příbuzných oblastí, např. typografických pravidel a pravidel ochrany osobních údajů.

Svou profesní kariéru jsem začal jako operátor osobního počítače. Díky tomu mám sedmadvacetiletou tvůrčí praxi s využíváním počítačů při práci, ke které mám analytický a systémový přístup. Poté jsem začal zajišťovat plnění úkolů v BOZP, PO a krizovém managementu ve firmě s velkým rozsahem provozovaných činností, doslova od administrativy až po slévárenství, a se značným počtem zaměstnanců. To byla opravdu dobrá škola. Avšak ještě kvalitnější školu praxe jsem získal v opravdu velké firmě s několika tisíci zaměstnanci, kde bylo mnoho kolegů, což umožňovalo značnou výměnu názorů, bylo nezbytné vytvářet systémy a k tomu potřebnou řídící dokumentaci a neustále se zdokonalovat. Proto jsem začal studovat na IVBP v Brně ve dvouletém pomaturitním studiu.

Dnes působím jako vedoucí Útvaru BOZP a PO ve VFN. Na své podřízené se vždy mohu plně spolehnout, neboť se jedná nejen o kvalifikované odborníky, ale i o zaměstnance, které práce v těchto oblastech baví, obdobně jako mne. I oni hledají a nacházejí, čím lze zvýšit kvalitu i efektivnost zajištění BOZP a PO ve VFN. Příkladem je například již zmíněné Informační CD nebo realizování cvičných hasebních zásahů. Domnívám se, že toto vše vedlo k mému vítězství v soutěži „Profesionál BOZP“.

Vraťme se však do Kaiserštejnského paláce. Atmosféra zde při předávání ocenění byla vysoce slavnostní a přitom velice příjemná. Vyhlášeny byly výsledky nejen soutěže „Profesionál BOZP“, ale i „Bezpečný podnik“, „Správná praxe“ a „Podnik podporující zdraví“. O přestávce a během závěrečného pohoštění bylo možné si vyměnit názory s dalšími účastníky. Rozhovory s nimi mi potvrdily jednu mou domněnku.

Domnívám se, že v soutěži „Profesionál BOZP“ mají výhodu ti, jež zajišťují prevenci rizik v zaměstnaneckém poměru k firmě, pro kterou tuto činnost provádějí, a to nejen z důvodu, že většinou mají pro výkon své funkce dostatečné zázemí, které jim umožňuje řešit BOZP do větší hloubky a šíře, neboť v drtivé většině případů se jedná o velké firmy, ale též z důvodu, že u ostatních odborně způsobilých osob k prevenci rizik je zcela logicky primární tvorba zisku. Navíc zaměstnanci firem poskytujících služby v oblasti BOZP mají mnohdy jen velmi malou možnost tvůrčího ovlivnění poskytovaných služeb. Ty jsou mnohdy poskytovány podle rámcových modelů a není čas, prostor a ani zájem zákazníka jít iniciativně nad jejich rámec.

Přesto se domnívám, že tato soutěž zde již delší dobu chyběla a jistě bude přínosem pro BOZP. Poděkování za to patří i generálnímu partnerovi soutěže společnosti Kimberly-Clark Professionál*, jež věnovala cenu pro vítěze. Soutěži přeji dlouhou řadu ročníků a mnoho hodnotných projektů, které díky ní budou nejen oceněny, ale především bude o nich informována odborná veřejnost, aby se pro ni mohly stát inspirací. To je to nejcennější, co soutěž může přinést.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail