Jak a z čeho poučit žáky před praxí v zahraničí

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Prosím o radu, z čeho všeho proškolit žáky střední školy, když pojedou na týdenní praxi do zahraničí. Praxi pořádá škola a pojedou v doprovodu pedagogického pracovníka.

Je pravdou, že ve školských předpisech se kromě ustanovení § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zmínka o  bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a studentů není. Každá škola má však povinnost vydat svůj školní řád, každé školské zařízení má povinnost vydat vnitřní řád a do těchto předpisů by se měli zapracovat mimo jiné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a studentů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo před časem Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 3 014/2005 – 25 a v něm stanovilo, že je sice určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale že  i ostatní školy zapsané do školského rejstříku a poskytovatelé služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou jej mohou užívat podpůrně.

A právě tento Metodický pokyn stanoví v článku 20 podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při zahraničních výjezdech. Především se zde stanoví, že „Školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které organizují v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Přiměřeně se použijí ustanovení čl. 15 a 16 (tj. ustanovení o lyžařském výcviku a sportovně turistických kursech). Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující..“

Platí zásada, že škola nezařadí mezi účastníky zájezdu žáky, kteří nepředloží písemný souhlas zákonného zástupce (netýká se zletilých žáků středních škol) a neprokáží se, že mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a Evropský průkaz zdravotního pojištění, resp.pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Vzhledem k tomu, že rizikovost těchto akcí je zvýšená s ohledem na jazykovou bariéru některých žáků při dorozumívání v cizině,  je třeba věnovat zvýšenou pozornost poučení žáků. O poučení žáků a jejich zákonných zástupců musí být sepsán zápis, který dotyční podepíšou. Poučení žáků je věnován samostatný článek Metodického pokynu – článek 9, kde se stanoví, že škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny.

Vzhledem k tomu, že řada zahraničních zájezdů je pořádána za účelem lyžařského výcviku nebo jiné sportovně turistické akce odkazuje metodický pokyn, aby se přiměřeně použily články 15  o lyžařském výcviku a článek 16 o sportovně turistických kursech. To v praxi znamená, že počty žáků ve skupinách a družstvech a tomu odpovídající počty pedagogických pracovníků se stanoví podle charakteru akce.
Při poučení žáků musíte brát v úvahu především o jak staré žáky se jedná, kam pojedou, jestli jsou již natolik jazykově vybaveni, že se tam bez problémů domluví apod.

 

Autor článku: 

Komentáře

Download pokynu

25.06.2008 - 13:53 Michal Kolesa
Kde si můžu daný metodický úpokyn stáhnout ? Prosím o přímé URL

Re: Download pokynu

26.06.2008 - 12:03 marmad
Odkaz na pdf: http://www.msmt.cz/Files/PDF/JKMPBOZzakudoPV.pdf

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail